Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.3.2002

Diaarinumero

196/81/2002

Osapuolet

Mehiläinen Oy / Lääkärikeskus Säveri Oy

Asian vireilletulo

Mehiläinen Oy (jäljempänä Mehiläinen) on 20.2.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii määräysvallan Lääkärikeskus Säveri Oy:ssä (jäljempänä Säveri).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mehiläisen toimialana on kattavien lääketieteellisten palveluiden tarjoaminen. Se tarjoaa mm. kaikkien tärkeimpien lääketieteen erikoisalojen palveluita, kirurgisia palveluita, sairaala-, työterveys- ja kuvantamispalveluita sekä kliinisiä laboratoriopalveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli noin 240 miljoonaa markkaa. Mehiläinen on syntynyt Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautumisen seurauksena, ja siinä yhteistä määräysvaltaa käyttävät pääomasijoitusyhtiö CapMan Capital Management Oy (jäljempänä CapMan) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (jäljempänä Sitra).

Säveri toimii avoterveydenhuollon palveluiden tuottajana yleis- ja erikoislääkäripalveluissa, laboratoriopalveluissa, työterveyspalveluissa sekä lääketieteellisissä (ei vaativimman tason) toimenpidepalveluissa. Säveri harjoittaa toimintaansa Kuopiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli alle 4 miljoonaa markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mehiläisen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan ja Sitra ovat hankkineet määräysvallan Mehiläisessä marraskuussa 2000[1]. Säverin liikevaihtoon luetaan siten Mehiläisen ja siinä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoitusvelvollisen näkemyksenä on, että yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinat Suomessa. Relevantit markkinat muodostuvat siten ilmoittajan mukaan julkisen, yksityisen ja ns. kolmannen sektorin[2] terveydenhuollon palveluntuottajien toiminnasta valtakunnallisesti. Terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinat Suomessa ovat vuositasolla noin 46 miljardia markkaa tai noin 37 miljardia markkaa, jos tarkastellaan Mehiläistä vastaavien palveluntuottajien toimintaa (pl. tällöin esimerkiksi sairaankuljetukset, lääkkeet ja vammaishuolto). Mehiläisen markkinaosuus terveydenhuollon palveluiden markkinoilla Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan alle 1 %. Kuopion alueella Mehiläisellä ei ole ennen yrityskauppaa ollut toimintaa. Säverin markkinaosuus Kuopion alueella on ilmoittajan arvion mukaan kaikissa sen tarjoamissa palveluissa alle 10 %. Alueella toimii julkisen sektorin palveluntarjonnan ohella useita vastaavia palveluita tarjoavia yksityisen sektorin toimijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jolla Mehiläinen Oy hankkii määräysvallan Lääkärikeskus Säveri Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautuminen hyväksyttiin niiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa 8.11.2000 ja 13.11.2000. CapMan ja Sitra tekivät 7.11.2000 sulautuvien yhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, jonka tarjousaika oli 14.11.–15.12.2000.

[2] Kolmannella sektorilla tarkoitetaan järjestöjä ja yhteisöjä, kuten Suomen Punainen Risti, Invalidiliitto ry, Keuhkovammaliitto ry sekä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö.