Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.3.2004

Diaarinumero

196/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Verkahovin Kuntoutus- ja Lääkäriasema Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 27.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Verkahovin Kuntoutus- ja Lääkäriasema Oy:ssä (Verkahovi). Kun Verkahovin noin 1 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä. Suomen Terveystalon valtakunnalliseen lääkäriasemaverkostoon kuuluu 40 toimipistettä. Suomen Terveystalo ei toimi Turussa tai sen ympäristökunnissa työterveyshuollossa eikä yksityisille henkilöille annettavissa lääkäriasemapalveluissa.

Verkahovin toimialana on kuntoutus- ja lääkäriasematoiminta, joka käsittää lääkärien vastaanottotoiminnan, sairaanhoitajien tekemät toimenpiteet, työterveyshuollon, kotisairaanhoidon palvelut, fysioterapeuttiset palvelut ja laboratoriopalvelut sekä muut alan palvelut. Työterveyshuollon palvelut muodostavat pääosan yhtiön toiminnasta. Verkahovin maantieteellinen markkina-alue on Turku ja sen ympäristökunnat.

Verkahovin markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamissa työterveyshuollon palveluissa ja yksityisille henkilöille annettavissa lääkäriasemapalveluissa on noin 7–8 % Turun ja sen ympäristökuntien alueella. Julkisen sektorin markkinaosuus työterveyshuollon palveluissa ja yksityisille henkilöille annettavissa lääkäriasemapalveluissa on noin 60–70 % ja yksityisen sektorin noin 30–40 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Verkahovin Kuntoutus- ja Lääkäriasema Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.