Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvät toiminnot Suomessa

Päivämäärä

15.3.2012

Diaarinumero

197/14.00.10/2012

Osapuolet

Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvät toiminnot Suomessa

1 Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvät toiminnot Suomessa

2 Asian vireilletulo

Tieto Finland Oy on 6.3.2012 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailulain 4 luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii osia Nokia Siemens Networks Oy:n (”NSN”) televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvistä toiminnoista Suomessa.

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tieto Finlandin toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja ohjelmistotuotteet sekä niihin liittyvät tehtävät. Yhtiö tarjoaa tietotekniikkapalveluja tietoliikenne- ja mediasektorille osallistumalla asiakkaiden liiketoimintaprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen erityisesti langattoman tietoliikenteen ja median alalla. Tieto Finland Oy on Tieto Oyj:n tytäryhtiö.

Nokia Siemens Networks harjoittaa tietoliikenne- ja muuta elektroniikkateollisuutta, johon kuuluu tietokonejärjestelmien ja -laitteiden tuotanto, myynti ja markkinointi. Järjestelyssä Tieto Finlandille siirtyy osia NSN:n televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvistä toiminnoista Suomessa. Siirtyvä liiketoiminta tuottaa NSN:n sovelluksia, jotka hoitavat verkkoelementtien operointia, teknistä tukea, ylläpitoa ja hallintaa. Tieto Finland ottaa järjestelyn yhteydessä hoitaakseen osia NSN:n tuotevalikoiman kehityksestä. Lisäksi NSN:lta siirtyy työntekijöitä Tieto Finlandin palvelukseen.

4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tieto Oyj:n maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2011 oli noin 1,8 miljardia euroa, josta [alle miljardi][1] euroa kertyi Suomesta. Ilmoittajan arvion mukaan NSN:lta siirtyvän liiketoiminnan sisäinen kulu vuonna 2011 oli [yli 20] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet toimivat maailmanlaajuisilla telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden verkkojärjestelmien ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla. Ilmoittaja arvioi, että maailmanlaajuisten tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoiden koko on tällä hetkellä [yli miljardi] euroa, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2011oli [alle 20] %. Suomen markkinoiden koko on ilmoittajan arvion mukaan tällä hetkellä [200—500] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2011 oli [alle 20] %. Siirtyvän liiketoiminnan osuus edellä mainituilla markkinoilla on ilmoittajan mukaan alle [10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita, koska järjestely ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että järjestelyllä olisi haitallisia vaikutuksia.

5 Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tieto Finland Oy hankkii osia Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon verkonhallintajärjestelmien tuotekehitykseen, tekniseen tukeen, tuotekehityksen hallintaan ja ylläpitoon liittyvistä toiminnoista Suomessa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:n mukaisella tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.