Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.3.2001

Diaarinumero

199/81/2001

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy ja Fidelity Ventures II, L.P. / Intrasecure Networks Oy

Asian vireilletulo

CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja Fidelity Ventures II, L.P. (Fidelity) ovat 23.2.2001 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yritysjärjestelystä, jonka lopputuloksena ne käyttävät yhteistä määräysvaltaa Intrasecure Networks Oy:ssä (Intrasecure). Intrasecure on ennen nyt ilmoitettua yritysjärjestelyä ollut CapManin yksinomaisessa määräysvallassa. Yrityskaupassa on kyse CapManin lisäsijoituksesta ja Fidelityn uudesta sijoituksesta Intrasecureen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan harjoittaa rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsultointitoimintaa. CapMan käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä; Intrasecuren lisäksi CapMan on tehnyt sijoituksia myös eräisiin muihin Suomen markkinoilla toimiviin tietotekniikka/ohjelmistoalan yrityksiin.

Fidelity on amerikkalainen sijoitusyhtiö, jonka investoinnit kohdistuvat pääasiassa internetpalvelujen, kommunikaatiopalvelujen sekä ohjelmistotuotteiden markkinoilla toimiviin yrityksiin. Investointikohteet sijaitsevat pääasiassa Yhdysvalloissa. Fidelity -yritysryhmään kuuluvat yritykset eivät ole harjoittaneet Suomessa liiketoimintaa.

Intrasecure kehittää, markkinoi ja myy ohjelmistoja tulevaisuuden IP-pohjaisiin langattomiin verkkoihin, käyttöjärjestelmiin ja laitteisiin. Yhtiö toimii Netseal Technologies -markkinointi-nimellä. Intrasecure on langattoman internet-teknologiakehityksen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut liikkuvien yksiköiden ja kiinteiden työasemien verkkoliikenteen hallitsemiseen ja turvaamiseen. Yhtiön kehittämä RoamMate -ohjelma tuo liikkuvaan päätelaitteeseen liikkumisen mahdollistavan sekä jatkuvan ja turvallisen internet-yhteyden.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapMan -yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 1999 oli [yli 2][1] miljardia markkaa ja Fidelity -yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1999 [yli 2] miljardia markkaa. Intrasecure harjoittaa Suomessa liiketoimintaa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Intrasecuren osakeomistus on järjestelyn jälkeen hajautunut CapManille, Fidelitylle sekä useille vähemmistöosakkaille. Osakassopimuksen mukaan CapManin ja Fidelityn hyväksyntää edellytetään yrityksen toiminnan kannalta strategisissa päätöksissä, [ ]. Fidelity ja CapMan saavat näin ollen osakassopimuksen määräysten perusteella yhteisen määräysvallan Intrasecuressa.

Intrasecuren toiminta on vasta käynnistymässä, vuonna 2000 sen myynnin arvo oli [ ]. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat ohjelmistotuotteiden kokonaismarkkinat, jotka voidaan mahdollisesti jakaa kapeampiin alamarkkinoihin kuten järjestelmäratkaisujen ja sovellusohjelmistojen markkinoihin. Järjestelmäratkaisujen ja sovellusohjelmistojen markkinoista voidaan mahdollisesti erottaa telekommunikaatio-ohjelmistotuotteiden ja mobiili IP-data ohjelmistotuotteiden segmentit. Intrasecuren markkinaosuus on kaikilla em. markkinoilla erittäin vähäinen. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat, mahdollisesti maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista täsmällisesti määritellä yrityskaupan kannalta relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Capital Management Oy ja Fidelity Ventures II, L.P. hankkivat yhteisen määräysvallan Intrasecure Networks Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.