Suomen Posti Oy / Atkos Printmail Oy

Päivämäärä

2.2.2001

Diaarinumero

2/81/2001

Osapuolet

Suomen Posti Oy / Atkos Printmail Oy

Asian vireilletulo

Suomen Posti Oy (Posti) on 2.1.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa Atkos Printmail Oy (APM) siirtyy aikaisemmasta Postin ja TietoEnator Oyj:n (TietoEnator) yhteisestä määräysvallasta Postin yksinomaiseen määräysvaltaan.

Oapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Suomen Posti Oy:n toimialana on postitoiminta sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta. Postin liiketoiminta on organisoitu viestinvälitykseen ja logistiikkaan. Viestinvälitys kattaa kirje-, suoramarkkinointi-, lehti- ja osoitepalvelut sekä sähköisen viestinnän palvelut. Logistiikkaan kuuluvat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavarankuljetuspalvelut sekä sähköisen kaupan palveluratkaisut.

Atkos Printmail Oy tarjoaa asiakkailleen tulostus-, postitus-, suoramarkkinointi- ja palautepalveluja sekä digitaaliseen painamiseen perustuvia Print on Demand -palveluja. Lisäksi APM tuottaa edellisiin liittyviä atk- ja lisäarvopalveluja kuten elektronisia arkistointipalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Postin liikevaihto vuonna 1999 oli noin 6 miljardia markkaa. APM:n liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

APM on Postin ja TietoEnator Oyj:n (jäljempänä TietoEnator) yhdessä omistama yhtiö, josta Posti omistaa tällä hetkellä 51 % ja TietoEnator 49 %. Osakassopimuksen mukaan osakkaiden yksimielisyyttä edellytetään mm. […][1] koskevien päätösten osalta. Posti ja TietoEnator ovat 22.12.2000 allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka nojalla TietoEnator myy Postille 29 % APM:n osakekannasta. Osakkeiden kaupan yhteydessä osapuolet ovat sopineet muutoksista voimassaolevaan osakassopimukseen siten, että osakkaiden yksimielisyyttä ei enää edellytetä APM:ää koskevien päätösten osalta. Näin ollen Postin määräysvalta muuttuu yhteisestä yksinomaiseksi. […]

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan Postilla ja APM:llä ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja. Sen sijaan yrityskaupan osapuolet toimivat Postin mukaan toisiinsa nähden vertikaalisilla markkinoilla. Ilmoittaja on jakanut relevantit hyödykemarkkinat kahdeksaan osaan.

Yrityskaupan osapuolista APM toimii seuraavilla hyödykemarkkinoilla:

1) Ulkoiset tulostuspalvelut. APM:n tulostuspalvelu sisältää asiakkaiden erityyppisten kirjelähetysten tulostamisen. Tällaisia ovat esim. laskut, tiliotteet, tiedotteet ja erilaiset markkinointimateriaalit. APM tulostaa aineiston joko asiakkaan toimittamille tai APM:n omille lomakepohjille.[2] Ilmoittajan mukaan ulkoisten tulostuspalvelujen arvo Suomessa oli vuonna 2000 noin 200 miljoonaa markkaa, josta APM:n markkinaosuus oli [20–40] %. Ulkoisten tulostuspalvelujen markkinoilla APM:n tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan Capella Finland Oy ja Tietosavo Oy (molempien markkinaosuus [1–10] %) sekä Novo Group ([1–5] %).

2) Postituspalvelut. Ilmoittajan mukaan postituspalvelujen arvo Suomessa on noin 150 miljoonaa markkaa vuodessa, josta APM:n markkinaosuus on [10–30] %. Postituspalveluissa APM:n kilpailijoita ovat mm. Edita Digimail (markkinaosuus [20–30] %), Postlink, Promail ja Finnmail (kunkin osuus noin [5–15] %) sekä Postituspojat ([1–10] %). Postitukselle liitännäisinä palveluina APM tarjoaa mm. aineiston välivarastointipalveluja sekä postitusta edeltäviä teknisiä työvaiheita kuten taitto, kuoritus, liitteistäminen, osoitteistaminen, lajittelu ja kimputus. APM postittaa sekä osoitteellisia että osoitteettomia lähetyksiä.1

3) Palautepalvelut. Palautepalveluissa on kyse palautteenkäsittelystä, jossa APM vastaanottaa asiakkaan puolesta palautteen, lajittelee sen sisällön, tallentaa halutut tiedot ja toimittaa tarvittavat raportit tuloksista. Palaute voi olla esimerkiksi postimyyntiyrityksen tilauskuponki, tutkimuslaitoksen kyselylomake tms.1 Ilmoittajan mukaan palautepalvelujen arvo Suomessa on noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa, josta APM:n markkinaosuus on [10–30] %. Palautepalveluissa APM:n tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan Olsten Dataset (markkinaosuus [5–20] %) ja Done Logistics ([5–20] %).

4) Osoitteellisen suoramainonnan aineistojen tuottamisen ja palvelujen markkinat. Ilmoittajan mukaan markkinoiden koko ei ole arvioitavissa, sillä tuotemarkkinat eivät ole tarkasti identifioitavissa. Osoitteellisen suoramainonnan aineistojen tuottaminen on kokonaispalvelua, joka sisältää tarpeen mukaan useita edellä mainittuja toimintoja: palveluihin kuuluu niin tulostus-, postitus- kuin palautepalvelujakin. Lisäksi kokonaispakettiin saattaa sisältyä mm. osoitteistojen kohdennettu poiminta julkisista rekistereistä sekä yrityksen omasta asiakasrekisteristä. APM myös hankkii tarvittaessa materiaalit ja tuottaa taustatietojen mukaan yksilöidyt markkinointiviestit.1 Ilmoittaja arvioi APM:n markkinaosuuden näillä tuotemarkkinoilla olevan noin [1–10] %. Osoitteellisen suoramainonnan aineistojen tuottamisen ja palvelujen markkinoilla APM:n tärkeimmät kilpailijat ovat ilmoittajan mukaan Novo Group (markkinaosuus [40–60] %) ja Edita Digimail ([30–40] %).

5) Digitaalinen painaminen (Print on Demand). Digitaalisessa painatuksessa tuotetaan suoraan tietojärjestelmästä digitaalisesti ohjatulla tulostimella yksi- tai monivärisiä, elektronisesti taitettuja painotuotteita.[3] Digitaalisuuden ansiosta useat painotuotteen valmistukseen liittyvät välivaiheet jäävät pois, jolloin muutosten tekeminen ja lisäkappaleiden tilaaminen on perinteiseen painomenetelmään nähden nopeaa ja edullista. Digitaalinen painaminen sopii nopeasti muuttuvien dokumenttien painamiseen (koulutusmateriaalit, ohjekirjat, tuoteluettelot jne.). Painojälki on lähellä perinteisen painomenetelmän tasoa.[4] Ilmoittajan mukaan digitaalisen painatuksen markkinoiden arvo Suomessa oli vuonna 1999 noin 250 miljoonaa markkaa, josta APM:n markkinaosuus oli [1–5] %. APM:n kilpailijoita ovat mm. Dark – Tummavuoren Kirjapaino (markkinaosuus [5–15] %), Xerox Business Services ([10–20] %) sekä Edita ([10–20] %).

Posti toimii ilmoittajan mukaan seuraavilla hyödykemarkkinoilla:

6) E-kirjepalvelut. Postin eKirje palvelee yrityksiä ja yhteisöjä. Lähettäjä siirtää haluamansa kirjetiedot sähköisesti Postiin, jossa ne tulostetaan joko Postin tarjoamille tai lähettäjän omille lomakepohjille. Tämän jälkeen Posti kuorittaa ja jakaa kirjeet lähettäjän antamien osoitetietojen mukaan. eKirje sopii erityisesti usein toistuviin ja vakiomuotoisiin kirjelähetyksiin, esimerkiksi laskujen ja palkkalaskelmien lähettämiseen.[5] Ilmoittajan mukaan eKirje-palvelujen arvo oli vuonna 2000 noin 134 miljoonaa markkaa, josta Postilla oli 100 %:n markkinaosuus. Käytännössä Postin alihankkijana eKirje-palveluissa toimii APM, joka tulostaa ja kuorittaa kirjeet. Posti taas huolehtii kirjeiden jakelusta.

7) Osoitteellisten kirjeiden kuljetus ja jakelu. Markkinoiden arvo Suomessa on noin 2 850 miljoonaa markkaa, josta Postilla on 100 %:n markkinaosuus. Toiminta edellyttää postitoimintalain mukaista toimilupaa, jollainen on Postin lisäksi Janton Oyj:n tytäryhtiöllä Suomen Suoramainonta Oy:llä. Viimeksi mainittu ei ole kuitenkaan aloittanut toimintaa näillä hyödykemarkkinoilla.

8) Osoitteettomien lähetysten kuljetus ja jakelu. Markkinoiden arvo on ilmoittajan mukaan noin 260 milj. markkaa, josta Postin markkinaosuus on noin [40–50] %. Osoitteettomien lähetysten kuljetuksessa ja jakelussa Postin kilpailijoita ovat mm. Suomen Suoramainonta Oy (markkinaosuus [20–40] %), Helsingin Jakelu-Expert Oy ([10–20] %) sekä pienempinä mm. Turku Palvelu Oy ([1–10] %), Oulun Jakelutoimisto Oy ([1–10] %) sekä Jakelujuniorit Oy ([1–10] %). Suomen Suoramainonta Oy on Janton Oyj:n tytäryhtiö. Janton-konsernilla on osakkuus myös Jakelujuniorit Oy:ssä. Sekä Janton että Posti ovat osakkaita Helsingin Jakelu-Exprert Oy:ssä ja Turku-palvelu Oy:ssä.

Ilmoittajan näkemyksestä poiketen Postin ja APM:n voidaan Kilpailuviraston arvion mukaan katsoa osittain toimivan päällekkäisillä markkinoilla. Molemmat yrityskaupan osapuolet myyvät ja markkinoivat kumpikin omissa nimissään samoja tai samankaltaisia palveluja. Postin eKirje sekä APM:n tulostus- ja postituspalvelut vastaavat toisiaan sillä erotuksella, että Postin eKirje-palveluun sisältyy myös kirjeiden kuljetus vastaanottajalle. Postin eKirje-palveluja sekä APM:n tulostus- ja postituspalveluja voidaan näin ollen pitää asiakkaiden kannalta toisiaan korvaavina palveluina. Päällekkäisyyttä ei poista se, että eKirje-palvelun tulostuksen ja postituksen toteuttaa alihankintana APM. Tämän lisäksi Posti tarjoaa jonkin verran suoramarkkinointiin liittyviä palautepalveluja[6] sekä eKirjeen käyttäjille elektronisen arkistoinnin palveluja[7].

Tuotemarkkinoiden voidaan myös katsoa koostuvan ilmoittajan esittämää laajemmista osista. Tulostus-, postitus- ja palautepalveluja on mahdollista pitää yhtenä tuotemarkkinana mm. sillä perusteella, että asiakkaat usein tilaavat nämä palvelut kokonaispakettina yhdeltä toimittajalta. APM ja useat sen kilpailijoista tarjoavat kyseisiä palveluja asiakkailleen nimenomaan kokonaispalvelupakettina. Toisaalta asiakkailla on Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan myös mahdollisuus tilata esim. tulostus- ja postituspalvelut eri yritykseltä kuin palautepalvelut.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten ja osapuolten markkinavoiman arvioinnin kannalta relevanttien markkinoiden täsmällinen määrittely ei ole tässä yhteydessä tarpeen.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Osassa Kilpailuvirastolle toimitettuja lausuntoja todettiin, että yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet joillakin hyödykemarkkinoilla ovat selvästi ilmoitettua suuremmat. Erityisesti tulostus- ja postituspalveluissa APM:n markkinaosuudet arvioitiin selvästi korkeammiksi kuin ilmoitetut [20–40] % ja [10–30] %. APM:n markkinaosuus ulkoisten tulostuspalveluiden markkinoilla on ilmeisesti ainakin [40–60] % ja postituspalvelumarkkinoillakin [30–50] %:n tuntumassa. Tulostuspalveluissa kilpailijoiden markkinaosuudet lienevät noin 2–10 %.

Vaikka Postin ja APM:n liiketoiminnoilla katsottaisiin olevan päällekkäisyyttä, osapuolten markkinaosuudet eivät yrityskaupan seurauksena kasva nykyisestä. Postin yhteisen määräysvallan muuttuminen yksinomaiseksi määräysvallaksi APM:ssä ei merkittävällä tavalla muuta markkinoiden kilpailutilannetta. APM:llä ei todennäköisesti ole millään osamarkkinoilla tai myöskään kokonaismarkkinoilla (tulostus-, postitus- ja palautepalvelut) määräävää markkina-asemaa, koska sillä on kaikilla tuotemarkkinoilla kilpailijoita, joiden läsnäolo on omiaan hillitsemään APM:n markkinavoiman käyttöä. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan yrityskauppa ei näin ollen synnytä tai vahvista määräävää markkina-asemaa millään niistä markkinoista, joilla APM toimii. On kuitenkin huomattava, että APM:llä on merkittävää markkinavoimaa etenkin tulostus- ja postituspalveluiden markkinoilla. APM:n markkinavoimaa kasvattaa myös yhtiön palveluvalikoiman laajuus, minkä vuoksi APM voi tarjota asiakkailleen kokonaispalvelupaketteja, joissa eri tuotteiden myynti on sidoksissa toisiinsa.

Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan yrityskaupalla on vertikaalisia vaikutuksia, joiden seurauksena kilpailu Suomessa saattaa merkittävästi estyä. Postilla on osoitteellisten lähetysten kuljetuksessa ja jakelussa 100 %:n markkinaosuus ja siten määräävä markkina-asema Suomessa. Osassa Kilpailuvirastolle toimitettuja lausuntoja todettiin, että yrityskaupan toteuttaminen heikentää jatkossa alalle tulon mahdollisuuksia näillä tuotemarkkinoilla. Alalle tulon kynnyksen kasvaminen on seurausta siitä, että APM:n siirtyessä Postin yksinomaiseen määräysvaltaan, Posti voi esimerkiksi paketoivan hinnoittelun ja yhteismarkkinoinnin avulla varmistaa, että valtaosa yritysten kirjeistä ja mainosmateriaalista jaetaan Postin eikä sen uusien kilpailijoiden kautta.

Lausuntojen mukaan Postille avautuu yrityskaupalla lisäksi mahdollisuus eKirje-palveluissa ristiinsubventoida postimaksulla palvelun sisältämiä kilpailtuja osia kuten tulostusta ja postitusta. Tältä kannalta lausunnoissa pidettiin toivottavana, että eKirjeen hinnoittelussa ”monopolitoiminnan” eli kirjeiden jakelun osuus eriteltäisiin tuotteen hinnassa. Tällä hetkellä eKirjeen hinnoittelussa ei ole eroteltu lähetysten jakelun osuutta kilpailun piirissä olevan toiminnan (tulostus, postitus) osuudesta. Mahdollisen ristiinsubvention ja APM:n kilpailijoita syrjivien kirjeiden jakeluehtojen avulla Postin on yrityskaupan seurauksena mahdollista suosia APM:ää sen kilpailijoiden kustannuksella.

Osoitteellisen postin jakelumarkkinoiden osalta on todettava, että Postin ja APM:n vertikaalinen integraatio vaikuttaa vain osittain alalle tulon mahdollisuuksiin. Merkittävä osa Postin kuljettamista ja jakamista osoitteellisista kirjelähetyksistä postitetaan yhä muista lähteistä kuin APM:stä käsin. Mahdollisella Postin kilpailijalla on joka tapauksessa jatkossa mahdollisuus kilpailla tasavertaisesti Postin kanssa niistä kirjelähetyksistä, jotka postitetaan muualta kuin APM:stä.

Kilpailuvirastolle on myös esitetty, että edellä kuvatun kaltainen Postin ja APM:n vertikaalisen integraation syveneminen heikentää kilpailua ja alalle tulon mahdollisuuksia lisäksi osoitteettoman postin kuljetuksen ja jakelun markkinoilla. Osoitteettoman postin jakelumarkkinoilla Postilla on kuitenkin useita kilpailijoita, joista merkittävin on Suomen Suoramarkkinointi Oy. Postilla ei nähtävästi ole osoitteettoman postin jakelussa määräävää markkina-asemaa lukuun ottamatta haja-asutusalueille jaettavien ns. ykkösosoitteettomien jakelua.[8]

Johtopäätös

Kun otetaan huomioon 1) Postin määräävä markkina-asema osoitteellisten kirjelähetysten kuljetuksen ja jakelun markkinoilla, 2) APM:n merkittävä markkinavoima tulostus- ja postituspalveluiden markkinoilla, jotka ovat kirjeiden jakeluun nähden edeltävät markkinat sekä 3) läpinäkyvyyden puute Postin eKirje-palvelun hinnoittelussa, Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskauppa saattaa vahvistaa Postin määräävää markkina-asemaa kirjelähetysten kuljetuksen ja jakelun markkinoilla kilpailua merkittävästi estävällä tavalla. Määräävän markkina-aseman vahvistuminen on seurausta yrityskaupan toteuttamisen myötä syntyvästä mahdollisuudesta ristiinsubvention ja tuotteiden keskinäisen sitomisen kautta heikentää kilpailijoiden asemaa ja alalle tulon mahdollisuuksia. Samalla Postille syntyy APM:n kilpailijoita syrjivien kirjeiden jakeluehtojen avulla mahdollisuus suosia APM:ää sen kilpailijoiden kustannuksella.

Postin esittämät sitoumukset

Posti on esittänyt Kilpailuvirastolle seuraavat sitoumukset yrityskaupan hyväksymiseksi:

a) Suomen Posti Oy sitoutuu pitämään Atkos Printmail Oy:n erillisenä tytäryhtiönään eikä myöskään siirrä Atkos Printmail Oy:n nykyisiä liiketoimintoja Suomen Posti Oy:öön.

b) Suomen Posti Oy sitoutuu tarjoamaan eKirjettä vastaavan tuotteen jakelupalvelua yleisin, yhtäläisin, syrjimättömin sekä läpinäkyvin ehdoin ulkopuolisille ja Suomen Posti Oy:n konserniin kuuluville yrityksille.

Kilpailuviraston arvion mukaan Postin esittämät sitoumukset ovat omiaan vähentämään yrityskaupan toteuttamisen myötä syntyvää ristiinsubventoinnin riskiä. Sitoumukset myös vähentävät tuotteiden keskinäisen sitomisen houkuttelevuutta parantaessaan kustannusrakenteen sekä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Kun otetaan huomioon, että Postin yhteisen määräysvallan muuttuminen yksinomaiseksi määräysvallaksi APM:ssä ei merkittävällä tavalla muuta markkinoiden rakennetta, Kilpailuvirasto arvioi tarjottujen sitoumusten olevan riittäviä toimenpiteitä yrityskaupan toteuttamisesta seuraavien kilpailuongelmien poistamiseksi. Kilpailuvirasto voi näin ollen hyväksyä järjestelyn ehdollisena.

Yrityskaupan ehdolliseen hyväksymiseen kuuluu sitoumusten tehokas täytäntöönpano. Tämän varmistamiseksi Kilpailuvirasto määrää yrityskaupan ilmoittajan (Posti) raportoimaan Kilpailuvirastolle […] ja […] Postin toimenpiteistä b-kohdassa tarkoitettujen sitoumusten noudattamiseksi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää edellä selostetut sitoumukset noudatettaviksi ja hyväksyy ehdollisena yrityskaupan, jossa Suomen Posti Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Atkos Printmail Oy:ssä. Postin antamien sitoumusten myötä yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeiden kohdalla tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] http://www.atkosprintmail.com/palvelut.htm

[3] Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja, VTT Tiedotteita 1901, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo 1998, s. 9.

[4] http://www.atkosprintmail.com/palvelut.htm

[5] http://www.posti.fi/yritys/ekirje/

[6] http://www.posti.fi/yritys/suora/tuotteet/palautepalvelut.html

[7] http://www.posti.fi/yritys/ekirje/earkisto/index.html

[8] Kilpailuviraston kirje 17.6.1998 (Dnro 702/61/94).