Rederi AB TransAtlantic / Österströms Rederi AB

Päivämäärä

13.5.2011

Diaarinumero

200/14.00.10/2011

Osapuolet

Rederi AB TransAtlantic / Österströms Rederi AB

Asian vireilletulo

Rederi AB TransAtlantic on 20.4.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Österströms Rederi AB:ssa.

TransAtlantic on ruotsalainen yhtiö, joka tarjoaa offshore- ja jäänmurtopalveluja, bulkki- ja konttirahdin merikuljetuspalveluja sekä roro-linjaliikenteen palveluja Itämerellä. Bulkkirahti-, konttirahti- ja roro-linjaliikennetoiminnot keskittyvät sopimusperusteisiin kuljetuksiin Pohjoismaissa toimivalle teollisuudelle. Suomessa TransAtlantic operoi pääasiassa keskikokoisia bulkkirahdin kuljetusaluksia. TransAtlantic kuuluu norjalaiseen Kistefos Groupiin. Kistefos on pääomasijoitusyhtiö, jolla on sijoituksia offshore-, merikuljetus-, rahoitus- ja IT/telekommunikaatioaloilla.

Österströms on ruotsalainen yhtiö, joka tarjoaa yhdistettyjä logistisia ratkaisuja teollisuuden merikuljetusten, rahdinkäsittelyn, terminaalitoimintojen ja jakelupalveluiden osalta Itämeren alueella. Österströmsin tärkeimmät asiakkaat ovat metsä-, energia- ja terästeollisuuden toimijoita. Suomessa Österströms operoi pääasiassa pieniä bulkkirahtialuksia. Sen tytäryhtiö MultiDocker Cargo Handling AB kehittää ja myy liikkuvia hydraulisia rahdin käsittelylaitteita.

Molemmat kaupan osapuolet tarjoavat merikuljetuspalveluita suomalaisille asiakkaille. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on toimintaa konttialuskuljetuksissa, bulkkirahdin merikuljetuksissa sekä roro-linjaliikenteessä. Kaupan osapuolten päällekkäisyydet Suomessa rajoittuvat kuitenkin bulkkirahdin merikuljetuksiin.

Konttialuskuljetuksilla tarkoitetaan ilmoittajan mukaan[1] säännöllistä, aikataulutettua liikennettä, jossa rahti kuljetetaan kontissa. Tapauskäytännön perusteella konttialuskuljetukset voidaan erottaa sellaisen rahdin kuljetuksesta, jota ei kuljeteta kontissa – kuten esimerkiksi bulkkirahdista. Erikseen tarkastellaan myös kuljetuksia, joita ei tarjota säännöllisenä reittiliikenteenä. Konttialuskuljetuspalveluiden maantieteellinen ulottuvuus koostuu yksittäisistä linjoista, joita määrittelee satamien valikoima sekä kuljetuspalvelun alku- että loppupäässä.

Bulkkirahtikuljetusten osalta ilmoittaja viittaa niin ikään komission tapauskäytäntöön.[2] Komissio on katsonut, että nestemäisen bulkkirahdin osalta alle 10 000 DWT:n[3] kokoluokan alukset kuuluvat eri relevanteille markkinoilla kuin alukset, jotka ovat kooltaan 10 000–60 000 DWT. Isompien alusten osalta markkinat on jaettu aluksiin, joiden koko on 10 000–25 000 DWT ja toisaalta aluksiin, joiden koko on 25 000–60 000 DWT. Ilmoittaja katsoo, että vastaavaa jaottelua voidaan käyttää myös kuivan bulkkitavaran merikuljetuspalveluita tarkasteltaessa.

Roro-linjaliikenne on ilmoittajan mukaan vahvistettu erilliseksi konttirahtikuljetuksista ja bulkkirahtikuljetuksista.[4]

Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa konttialuskuljetuksissa tai roro-linjakuljetuksissa, sillä vain TransAtlantic operoi konttialuskuljetuksia Suomessa ja tarjoaa roro-linjakuljetuksia reiteillä Suomesta/Suomeen. Transatlanticin markkinaosuus konttialus- ja roro-linjakuljetuksissa jää Suomessa alle 10 %:n.

Bulkkirahdin merikuljetuksissa osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa pienissä (kuivan) bulkkirahdin merikuljetuksissa (<10 000 DWT) Atlantin rannikolla Pohjois-Euroopassa sekä Itämerellä. TransAtlanticilla on neljä pientä bulkkirahtialusta, jotka ovat tällä hetkellä vuokrattuna Österströmsille, kun taas Österströms puolestaan operoi 29 bulkkirahtialusta (sisältäen TransAtlanticilta vuokratut alukset). Itsenäisiltä välittäjiltä saatujen tietojen perusteella ilmoittaja arvioi, että Itämerellä kulkee päivittäin noin 600–800 jääluokiteltua pientä bulkkirahtialusta. Osapuolten markkinaosuus kyseisillä markkinoilla on ilmoittajan mukaan siten hyvin pieni. Ilmoittajan mukaan Österströmsillä ei ole aluksia, joiden kapasiteetti ylittäisi 10 000 DWT. Osapuolten toiminnoissa ei ilmoittajan mukaan siten ole päällekkäisyyksiä keskikokoisissa tai suurissa bulkkirahtialuksissa.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien markkinoiden määrittely voidaan nyt käsiteltävässä asiassa jättää avoimeksi, sillä keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia millään mahdollisella markkinamäärittelyllä. Yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään viraston kuulemien markkinatoimijoiden lausunnoista ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuja haitallisia kilpailuvaikutuksia millään mahdollisella markkinamäärittelyllä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Rederi AB TransAtlantic hankkii yksinomaisen määräysvallan Österströms Rederi AB:ssa

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


[1] Ilmoittaja viittaa muun muassa komission päätökseen 6.2.2009 asiassa M.5450 Kühne/HGV/TUI/Hapag-Lloyd sekä Kilpailuviraston päätökseen 15.6.2001 asiassa Finnlines Oyj / Team Lines Gmbh (dnro 402/81/2001).

[2] Komission päätös 14.1.2009 asiassa M.5346 APMM/Broström.

[3] Dead-weight tonnage.

[4] Ilmoittaja viittaa komission päätökseen 1.12.2005 asiassa M.3973 CMA CGM/Delmas.