Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.4.2004

Diaarinumero

200/81/2004

Osapuolet

Biomet, Inc. / Biomer C.V.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 22.3.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jonka seurauksena Biomet, Inc. (Biomet) käyttää yksinomaista määräysvaltaa BioMer C.V.:ssä (BioMer). BioMer on aiemmin ollut Biometin ja Merck KGaA:n yhteisessä määräysvallassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Biomet ja sen tytäryhtiöt suunnittelevat, valmistavat ja markkinoivat tuotteita, joita käyttävät ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelimistöön erikoistuneet lääketieteen asiantuntijat sekä kirurgisessa että ei-kirurgisessa hoidossa. Kyseisiä tuotteita/menetelmiä ovat muun muassa endoproteesi- ja kiinnitysmenetelmät, elektroniset luun kasvatusstimulaattorit, ortopediset apuvälineet, leikkaussalitarvikkeet, yleiset kirurgiset välineet, niveltähystystuotteet ja selkärankaimplantaatit.

Kaupan kohde BioMer toimii etupäässä Euroopassa samankaltaisten biomateriaalien ja ortopedisten tuotteiden kehitystyössä, tuotannossa ja jakelussa kuin Biomet, poislukien hammasimplantaatit ja hammasinstrumentit sekä kallo-, oraali- ja maxillofacial-implantaatit sekä niihin liittyvät instrumentit.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Biometin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 1 044 miljoonaa euroa ja BioMerin vastaavasti noin [ ][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet toimivat biomateriaali- ja ortopediamarkkinoilla, jotka voidaan Euroopan komission määrittelyn mukaan jakaa seuraaviin osamarkkinoihin: murtumahoidon tuotteet, endoproteesit, selkätuotteet, urheilulääketiede, arthroskopia ja orthobiologia. Edellä kuvattujen markkinoiden lisäksi osapuolet toimivat sementointijärjestelmien (luusementit, yms.), ja haavojen parantamisvälineiden (antibioottiset aineet) markkinoilla.

BioMer toimii Suomessa tytäryhtiönsä Biomet Merck Finland Oy:n kautta. Yhtiön asiakkaita ovat ilmoittajan mukaan lähinnä julkiset ja yksityiset sairaalat sekä muut terveydenhoitolaitokset. Kilpailijoita ovat lähinnä Suomessa toimivat kansainväliset terveydenhoito- tai lääkkeellisen teknologian alan yritykset. Yrityskaupan osapuolilla ei ole Suomessa päällekkäisiä liiketoimintoja eikä vertikaalisia yhteyksiä eli kaupan seurauksena tapahtuvat markkinamuutokset ovat Suomessa vähäiset. Biomet ei toimi Suomessa muutoin kuin BioMerin kautta.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jonka seurauksena Biomet, Inc. käyttää yksinomaista määräysvaltaa BioMer C.V.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.