Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.3.2007

Diaarinumero

202/81/2007

Osapuolet

3i Group / Lekolar AB

Asian vireilletulo

3i Group plc (”3i”) on ilmoittanut 2.3.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Lekolar AB:ssa (”Lekolar”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on isobritannialainen pääomasijoitusyhtiö, joka koostuu emoyhtiö 3i Group plc:stä ja sen tytäryhtiöistä sekä sijoitusrahastoista. 3i tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja yrityksiin, minkä lisäksi se hallinnoi ulkopuolisia varoja sijoitusrahastojen kautta.

Lekolar on ruotsalainen yhtiö, joka valmistaa ja myy opetustarvikkeita, opetukseen liittyviä kalusteita ja muuta aineistoa oppilaitoksille. Suomessa Lekolar-konserniin kuuluvista yhtiöistä toimivat Printel Oy ja sen täysin omistama tytäryhtiö Edufin Oy. Suomen lisäksi konserni toimii Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Groupin yhteenlaskettu maailmalaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [yli 5][1] miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [yli 20] miljoonaa euroa. Lekolarin maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2006 oli [yli 90] miljoonaa euroa, ja siitä [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on antanut tietoja Lekolarin liiketoimintaan liittyvistä tuotemarkkinoista, joiden asiakkaat jakautuvat kahteen pääryhmään, päiväkoteihin ja oppilaitoksiin. Ilmoittajan mukaan 3i tai sen yritysryhmään kuuluvat yhtiöt eivät toimi samoilla horisontaalisilla markkinoilla kuin Lekolar tai Lekolarin toimintaan vertikaalisessa yhteydessä olevilla markkinoilla Suomessa.

Ilmoittajan mukaan päiväkodeille ja oppilaitoksille myytävien tuotteiden markkinoita voidaan tarkastella jaettuna alamarkkinoihin. Päätuotteiden markkinoihin kuuluvat ilmoittajan mukaan lelut, paperitavara, urheiluvälineet ja muut vastaavat esineet. Ilmoittajan mukaan päätuotteiden markkinoiden arvo Suomessa on noin [40–50] miljoonaa euroa, ja Lekolarin markkinaosuus päätuotteiden markkinoilla on [20–30] %. Kalusteiden ja muun irtaimiston markkinoiden arvo Suomessa on ilmoittajan mukaan noin [10–20] miljoonaa euroa, ja Lekolarin markkinaosuus näillä markkinoilla on [10–20] %. Oppikirjojen markkinoiden arvo Suomessa on ilmoittajan mukaan noin [40–50] miljoonaa euroa, ja Lekolarin markkinaosuus näillä markkinoilla on [20–30] %. Näiden lisäksi Edufin Oy:llä on vähäistä koulutus- ja konsultointitoimintaa Suomessa.

Maantieteellisten markkinoiden ilmoittaja katsoo olevan laajuudeltaan vähintään kansalliset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group hankkii yksinomaisen määräysvallan Lekolar AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.