Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.6.1999

Diaarinumero

206/81/1999

Osapuolet

Elopak Oy / Pakenso Oy

Liiketoiminnan hankkija

Elopak Oy, Järvenpää

Hankinnan kohde

Pakenso Oy:n nestepakkausaihioiden liiketoiminta

Asian vireilletulo

Elopak Oy on ilmoittanut 24.5.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Pakenso Oy:n kanssa 17.5.1999 sovitusta kaupasta.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Yrityskaupan kohteena on Pakenson omistama nestepakkausaihioita valmistava liiketoiminta sekä siinä käytettävät Elopakin ja Pakenson yhdessä omistamat Pure Pak -aihioiden tuotantokoneet. Nestepakkausaihioita käytetään lähinnä nestemäisten maitotuotteiden, jugurttien ja mehujen pakkauksina. Niitä valmistetaan niin sanotusta nestepakkauskartongista.

Pakenso Oy (jäljempänä Pakenso) valmistaa muun muassa niin sanottuja Pure Pak -nestepakkausaihioita, joiden myynnistä ja markkinoinnista on vastannut Elopak Oy. Pakenso valmistaa lisäksi aaltopahvia ja munakennoja. Pakenso on Stora Enso Oyj:n (Stora Enso) kokonaan omistama tytäryhtiö.

Elopak Oy (Elopak) harjoittaa nestepakkausaihioiden myyntiä. Lisäksi se vuokraa ja myy pakkaus- ja kuljetuskoneita sekä harjoittaa metalli- ja muoviteollisuutta. Elopak on norjalaisen Elopak A/S -konsernin kokonaan omistama tytäryritys. Elopak A/S:lla on Pure Pak -liiketoimintaa useassa maassa. Elopak A/S on norjalaisen monitoimialayritys Tiedemanns – Joh. H. Andresen ANS -ryhmän (Tiedemanns) kokonaan omistama tytäryritys. Tiedemannsin muu liiketoiminta ei liity pakkausliiketoimintaan.

Elopak on ennen yrityskauppaa osallistunut aihioiden valmistukseen vain Elopakin ja Pakenson yhteistyösopimuksen kautta. Yrityskaupassa Pakenso myy omistamansa nestepakkausaihioiden valmistuksesta koostuvan liiketoiminnan kokonaisuudessaan Elopakille. Lisäksi Elopakille siirtyvät tuotantotoiminnassa käytettävät koneet. Tältä osin osapuolten yhteinen määräysvalta koneisiin muuttuu Elopakin yksinomaiseksi määräysvallaksi.

Tämä yrityskauppa perustuu Euroopan komission 25.11.1998 antamaan päätökseen, jolla se hyväksyi Enso Oyj:n ja Stora Kopparbergs Bergslags Ab:n yhdistymisen. Stora Enso Oyj antoi tässä yhteydessä sitoumuksen luopua osuudestaan nestepakkausaihiota valmistavassa tuotantoyksikössä. Elopak Oy:n kanssa tehtävällä liiketoiminnan kaupalla toteutetaan kyseinen sitoumus.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Elopak ostaa Pakensolta sen osuuden Pure Pak -liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä omaisuudesta edellä selostetulla tavalla. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. Vuonna 1998 Tiedemannsin maailmanlaajuinen liikevaihto oli 7 570 milj. mk ja kaupan kohteena olevan Pure Pak -liiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto 216 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Pure Pak -liiketoimintaa harjoitetaan lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

Yrityskaupalla on merkitystä muun muassa nestepakkausaihioiden ja aihioiden täyttämisessä käytettävien koneiden markkinoilla. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuvaikutukset

Suomessa nestepakkausaihioita ovat valmistaneet vain Tetra Pak Oy (jäljempänä Tetra Pak) sekä Elopakin ja Pakenson yhdessä omistama Pure Pak -yksikkö. Lisäksi aihioiden jakelumarkkinoilla on eräitä kilpailijoita, kuten hollantilainen Variopak B.V. ja saksalainen SIG Combiblock GmbH, jotka tuovat aihioita ulkomaisista valmistusyksiköistään. Pure Pakin osuus Suomessa myytävistä nestepakkausaihioista on ollut noin [20–40][1] % ja Tetra Pakin noin [50–70] %.

Elopak valmistaa, myy ja vuokraa nestepakkausaihioiden täyttämiseen käytettäviä koneita sekä toimittaa niihin varaosia ja huoltopalveluja. Sen koneet valmistetaan Yhdysvalloissa. Elopakin myymien koneiden osuus Suomen kokonaiskapasiteetista on noin [30–45] %, Tetra Pakin noin [45–60] % sekä SIG Combiblock GmbH:n ja Variopakin kummankin [alle 10] %. Elopakin koneissa voidaan käyttää myös kilpailevien tuottajien nestepakkausaihioita. Lisäksi koneiden varaosia ja huoltopalveluita voivat tarjota myös Elopakista riippumattomat yritykset.

Kaupassa purkaantuu vertikaalinen suhde kartongin toimittajaan, kun Stora Enso luopuu osuudestaan Pure Pak -liiketoiminnassa.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävällä tavalla estäisi kilpailua Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet kilpailijat, tavarantoimittajat tai asiakkaat eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Elopak Oy hankkii Pakenso Oy:ltä sen osuuden Pure Pak -liiketoiminnasta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.