Yhteisyrityksen perustamisen hyväksyminen

Päivämäärä

31.3.1999

Diaarinumero

208/81/1999

Osapuolet

KPN Telecom B.V. / Qwest Communications International, Inc.

Osapuolet

KPN Telecom B.V., Hollanti

Qwest Communications International, Inc., Yhdysvallat

Asian vireilletulo

KPN Telecom B.V. (jäljempänä KPN) ja Qwest Communications International, Inc. (Qwest) ilmoittivat 9.3.1999 Kilpailuvirastolle yrityskaupasta, jolla ne olivat perustaneet KPNQwest-nimisen yhteisyrityksen Hollantiin.

Yrityskauppa

KPN ja Qwest ovat sopineet 26.2.1999 tehdyllä sopimuksella KPNQwest-nimisen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksen on tarkoitus myydä ja vuokrata jalostettua ja jalostamatonta tiedonsiirtoyhteyttä sekä myydä telekommunikaatiopalveluja, IP-pohjaisia palveluita sekä internet-lisäpalveluja.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

KPN

KPN on Hollannin johtava telekommunikaatioyritys. Se tarjoaa kaikkia telekommunikaatioon ja kommunikaatioteknologiaan liittyviä palveluja kotimaassaan ja joko itsenäisesti tai yhteistyökumppaneidensa kanssa myös eräissä Länsi-Euroopan sekä Aasian maissa. Suomesta yhtiölle ei ole kertynyt liikevaihtoa.

KPN luovuttaa yhteisyritykselle valmistumassa olevan eurooppalaisen kuituoptisen runkoverkon (ns. EuroRing 1 ja 2), kyseistä hanketta koskevat rakennussopimukset sekä tietyt Pohjois-Amerikan ja Euroopan väliset tietoliikenneyhteydet.

Qwest

Qwest toimittaa internet-pohjaisia tieto-, ääni- ja kuvaliikenteelle tarkoitettuja laajakaistapalveluita sekä yrityksille että yksityisille kuluttajille. Sillä on yli 8 000 työntekijää ja 80 myyntitoimistoa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Meksikossa. Qwestin valokuiturunkoverkko on toteutettu optista verkkotekniikkaa hyödyntäen. Verkolla on Yhdysvalloissa mittaa yli [ ][1] reittimailia valmistuessaan vuoden 1999 puolivälissä.

Qwest luovuttaa yhteisyritykselle internet-palvelujen osaamisensa, mm. tytäryhtiönsä EUnet International B.V:n osakekannan ja liiketoiminnan. EUnet International B.V. tarjoaa mm. ISP-palveluita suomalaisen tytäryhtiönsä EUnet Finland Oy:n kautta.

EUnet

EUnet Finland Oy (jäljempänä EUnet) on monikansallisen EUnet Internationalin tytäryhtiö Suomessa. Se kehittää internet-teknologiaa ja tarjoaa yrityksille internet-kokonaisratkaisujen suunnittelua. EUnet keskittyy internetin kaupallisiin ratkaisuihin. Yhtiön palveluvalikoima ulottuu raakakapasiteetin myynnistä suurten yritysten internet-ratkaisuihin ja yksittäisten henkilöiden koti- ja matkayhteyksiin. Lisäksi EUnet tarjoaa verkon käyttäjille lisäarvopalveluita, kuten www-palveluja, median välityspalveluja sekä sähköisen kaupankäynnin välineitä. Sen liikevaihto oli vuonna 1997 yli [ ][2] miljoonaa markkaa.

KPNQwest

KPNQwest rakentaa ja operoi suurkapasiteettista eurooppalaista, IP-pohjaista valokuiturunkoverkkoa (ns. EuroRing-verkkoa) ja tarjoaa laajakaistaisia tietoliikennepalveluja sekä IP-pohjaisia palveluja yrityksille. Sen haltuun tuleva eurooppalainen verkko on tällä hetkellä [ ][3] reittimailin mittainen. Valmistuessaan vuonna 2002 sen kokonaismitta on [ ] reittimailia.

EuroRing-verkko tullaan liittämään Qwestin runkoverkkoon Yhdysvalloissa hyödyntäen KPNQwestin mannertenvälistä kapasiteettia Yhdysvaltoihin. Asiakasyritykset voivat palvelun avulla liittää yhteen eri puolilla Atlanttia sijaitsevat järjestelmänsä käyttäen KPNQwestin ja Qwestin erilaisia tietoliikennepalveluita.

KPNQwestin runkoverkko muodostuu kaksisuuntaisista, vikatilanteissa itsekorjaavista EuroRing-renkaista. KPNQwest suunnittelee rakentavansa vielä viisi uutta EuroRing-rengasta Keski-Eurooppaan.

KPNQwest ilmoittaa liikevaihtotavoitteekseen vuodelle 1999 noin [ ] markkaa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esitti liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoehtoa, jonka mukaan osakkaat sitoutuvat vetäytymään markkinoilta, joilla yhteisyritys toimii yhteisyrityksen toiminnan ajaksi.

Koska liitännäisrajoitusta ei oltu yksilöity, virasto pyysi 11.3.1999 ilmoittajaa täydentämään ilmoitusta.

Ilmoittaja täydensi 19.3.1999 esitystä liitännäisrajoitukseksi siten, että: ”osapuolet sitoutuvat pidättäytymään yhteisyrityksen markkinoilta yhteisyrityksen toiminta-alueella”. Toiminta-alueen osalta ilmoittaja viittaa yhteisyrityksen perustamissopimuksen liitteeseen 5.3. Ilmoittaja toteaa toiminta-alueeseen kuuluvan myös Suomen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

KPN ja Qwest perustavat yhteisyrityksen, jossa ne käyttävät yhteistä määräysvaltaa. Kummallakin osapuolella on puolet yhteisyrityksen osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta. Yhteisyrityksellä on oma, itsenäinen operatiivinen johto ja riittävät taloudelliset resurssit liiketoiminnan harjoittamiseen. Se ei ole liiketoiminnassaan riippuvainen perustajayrityksistä, jotka luovuttavat yhteisyritykselle kaiken sovittuun liiketoimintaan liittyvän omaisuuden, henkilöstön ja lisenssit. Yhteisyritys käyttää kuitenkin Qwestin myyntiverkostoa Pohjois-Amerikassa ja KPN:n myyntiverkostoa Hollannissa ja Belgiassa. Muualla Euroopassa se kehittää yhteisyritykseen luovutettavan Qwestin tytäryhtiön (EUnet International) liiketoimintaan kuuluvaa myyntiverkostoa.

KPNQwest on siten sellainen yhteisyritys, joka pysyvästi huolehtii kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä, ja järjestely on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittama yrityskauppa.

Qwestin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1997 noin 3.6 miljardia markkaa ja KPN:n vastaava liikevaihto noin 41 miljardia markkaa. Tästä seuraa, että kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät.

EUnet, joka järjestelyssä siirtyy perustettavan yhteisyrityksen määräysvaltaan, tarjoaa Suomessa internettiin liittyviä kaupallisia palveluita. Näin ollen perustettava yhteisyritys harjoittaa lain 11 a §:n tarkoittamalla tavalla liiketoimintaa Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

KPNQwest toimii ilmoittajan mukaan laajakaistaisen tiedonsiirtoyhteyden myynnin ja vuokrauksen, telekommunikaatiopalvelujen, IP-pohjaisten palvelujen ja Internet-lisäarvopalvelujen markkinoilla. Yhteisyritys myös rakentaa ja hallinnoi laajakaistaista tiedonsiirtoverkkoa, johon liittyviä palveluja se tarjoaa.

Yhteisyritykselle siirrettävä jo valmistunut EuroRing -verkon ensimmäinen rengas tarjoaa palvelua Amsterdamin, Antwerpenin, Brysselin, Düsseldorfin, Frankfurtin, Pariisin, Rotterdamin ja Strasbourgin alueelle. Vuoteen 2000 mennessä KPNQwest aikoo rakentaa vielä viisi uutta EuroRing-rengasta, mutta verkko ei näillä näkymin tule ulottumaan Suomeen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä hyödyke- tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei Suomessa synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yhteisyrityksen rakentama ja hallinnoima laajakaistainen tiedonsiirtoverkko ei toistaiseksi ulotu Suomeen eikä yhteisyrityksen perustaminen muuta markkinoiden rakennetta Suomessa.

Yhteisyrityksen määräysvaltaan siirtyvän EUnetin kanssa Internet-palveluiden tarjonnassa Suomessa kilpailee kolme suurta toimijaa eli Sonera, HPY ja Saunalahden Serveri. Valtakunnallisia nettiyhteyksiä tarjoaa tällä hetkellä noin 10 yritystä[4].

Internet-liittymien ja niihin liittyvien peruspalvelujen markkinoiden arvo oli vuonna 1998 noin 210–220 miljoonaa markkaa. Tämän perusteella EUnetin markkinaosuus voisi olla korkeintaan 18 %. Liittymien määrän perusteella laskettuna EUnetin markkinaosuus jäisi 8 %:iin. Sen edelle asettuisivat Sonera (39%), HPY (22 %) ja Saunalahden Serveri (10%). Internet-ratkaisuja (esim. sähköinen kaupankäynti) tarjoavat myös monet sellaiset tietotekniikkayritykset, joilla ei ole omia verkko- tai liittymäpalveluja.

Kilpailuviraston kuulemat KPNQwestin suomalaiset kilpailijat ja asiakkaat eivät katsoneet järjestelyllä olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia Suomessa.

Edellä olevan perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailuvirasto hyväksyy tämän päätöksen sivulla 2 kuvatun kilpailukieltoehdon liitännäisrajoituksena vain osittain.

Ilmoittaja ei ole tarkemmin yksilöinyt liitännäisrajoitukseksi esittämäänsä rajoitusta. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto toteaa, että liitännäisrajoituksena hyväksytään yhteisyrityksen toiminta-ajan kestävä kilpailukielto, joka kohdistuu siihen alueeseen ja niihin hyödykemarkkinoihin, joilla yhteisyritykseen siirrettävää liiketoimintaa harjoitetaan yhteisyritystä perustettaessa. Sanottu ei laajenna kilpailukiellon ulottuvuutta siitä, mitä osapuolet ovat keskenään yhteisyrityssopimuksessa sopineet.

Siltä osin, kuin kilpailukieltoehto ylittää edellä määritellyn asiallisen tai alueellisen ulottuvuuden, kilpailukieltoehtoa ei pidetä yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa KPN ja Qwest perustavat KPNQwest -nimisen yhteisyrityksen.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena tämän päätöksen sivulla 2 esitetyn kilpailukieltoehdon siltä osin kuin se koskee sitä aluetta ja niitä hyödykemarkkinoita, joilla yhteisyritykseen siirrettävää liiketoimintaa harjoitetaan yhteisyritystä perustettaessa. Kilpailukielto koskee yhteisyrityksen perustajia, niiden tytäryhtiöitä ja KPN:n omistajayritystä. Edellä oleva ei kuitenkaan laajenna kilpailukieltoehtoa siitä, mitä osapuolet ovat keskenään yhteisyrityssopimuksessa sopineet.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeissa olevat tiedot on poistettu liikesalaisuutena

[2] Hakasulkeissa olevat tiedot on poistettu liikesalaisuutena

[3] Hakasulkeissa olevat tiedot on poistettu liikesalaisuutena

[4] Televiestintätilasto 1998