Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.4.2000

Diaarinumero

209/81/2000

Osapuolet

Hemköpskedjan AB (publ.) / Suomen Spar Oyj

Asian vireilletulo

Hemköpskedjan AB (Hemköp) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 15.3.2000 hankkivansa Mantica Oy:n kanssa tekemällään osakekaupalla yksinomaisen määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä (Suomen Spar). Hankkijan yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1998 noin 15 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen vastaava liikevaihto noin 3,8 miljardia markkaa, johon tulee lisätä Suomen Sparin määräysvaltaa vastaava osuus Tukospar Oy:n liikevaihdosta, josta on vähennetty yhteisöjen välinen liikevaihto.[1] Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Hankkijana oleva Hemköp on uusi ruotsalainen päivittäistavarayhtiö, joka syntyy kun päivittäistavaraketjut Hemköp ja D&D yhdistyvät ja hankkivat omistukseensa Spar Sverige AB:n ja Spar Inn Snabbgross AB:n. Tässä kaupassa hankittavien osakkeiden lisäksi uuden yhtiön suurin omistaja Axel Johnson AB siirtää uudelle yhtiölle Mantica Oy:ltä maaliskuussa 1999 hankkimansa vähemmistöosuuden Suomen Sparissa.[2] Syntyvä yhtiö on noteerattu Tukholman pörssissä ja työllistää noin 7000 henkilöä. Ilmoittajan mukaan sen osuus Ruotsin päivittäistavaramarkkinoista on noin 20 %. Suomessa hankkijalla ei ole liiketoimintaa.

Hankinnan kohteena oleva Suomen Spar Oyj on valtakunnallinen päivittäistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava yritys. Suomen Sparin tehtävänä on kehittää ketjukonsepteja, myymäläverkostoa ja tuotevalikoimia sekä koordinoida Spar-ryhmän ostotoimintoja ja yhteistoimintaa. Suomen Spar on valtakunnallisen Tukospar-tukkuliikkeen toiseksi suurin omistaja ja käyttää siinä muiden omistajien kanssa yhteistä määräysvaltaa. Suomen Spar on osakkaana kansainvälisessä Spar tukku- ja vähittäiskauppiaiden yhteenliittymässä, jonka kautta Suomen Sparilla on oikeus käyttää Spar-tunnusta. Ilmoittajan mukaan hankinnat kansainvälisen Sparin kautta ovat olleet vain noin 10 % myydyistä Spar-tuotteista. Suomessa oli vuoden 1999 lopulla 332 Spar-kauppaa, joista 85 on Suomen Sparin ja loput itsenäisten kauppiaiden omistuksessa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Valtakunnalliset päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat ovat noin 56 miljardia markkaa, joista Spar-ketjulla on ilmoittajan mukaan yhteensä noin 10 %:n markkinaosuus. Ilmoittaja arvioi Tukosparin markkinaosuuden valtakunnallisilla päivittäistavarakaupan hankintamarkkinoilla olevan noin 22 %.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hemköpskedjan hankkii määräysvallan Suomen Spar Oyj:stä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskaupan osapuolten liikevaihdon laskemisesta 1 §.

[2] Maaliskuussa 1999 Axel Johnson hankki 15 % osakkeista ja 24,6 % äänistä Suomen Sparissa. Tutkittavana olevassa kaupassa ostetaan loput Mantica Oy:n hallussa olevat Suomen Sparin osakkeet eli 25,1 % osakkeista ja 41,3 % äänivallasta.