Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.2.2004

Diaarinumero

21/81/2004

Osapuolet

Parker-Hannifin Corporation / Denison International Plc

Asian vireilletulo

Parker-Hannifin Corporation (jäljempänä Parker) on 16.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti tekemänsä julkisen ostotarjouksen, jonka mukaan se tarjoutuu ostamaan Denison International Plc:n (jäljempänä Denison) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Parker valmistaa ja myy maailmanlaajuisesti liike- ja kontrolliteknologian sekä liike- ja kontrollijärjestelmien kaupallisia, mobiileja, teollisia ja ilmailualan sovelluksia. Parkerin hydrauliikkayksikkö valmistaa ja myy hydraulisia sylintereitä, hydrauliakkuja, käännössylintereitä, hydraulisia venttiilejä, hydraulisia venttiiliblokeja, hydraulisia moottoreita ja pumppuja, hydrostaattisia ohjauslaitteita, koneikkoja, elektrohydraulisia järjestelmiä, annostuspumppuja, integroituja hydraulipiirejä sekä voimanulosottoja. Parker ei valmista hydraulisia komponentteja Suomessa. Parkerin tytäryhtiö Parker Hannifin Oy edustaa ja myy Suomessa yllä mainittuja Parkerin valmistamia tuotteita, joita Parker myy myös itse Suomeen. Parker Hannifin Oy:llä on kuitenkin yksi teollisia filttereitä ja yksi sulkuja valmistava tehdas Suomessa.

Denison suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa hydraulisia nestejärjestelmiä sekä kyseisissä järjestelmissä käytettäviä hydraulisia komponentteja. Denisonin päätuotteita ovat hydrauliset pumput, moottorit, venttiilit ja venttiiliblokit, jotka myös myydään valmiina järjestelmäratkaisuina. Suomessa Denisonin liiketoimintaa harjoittaa Denison Locomec Oy, joka myy Denisonin tuotteita sekä valmistaa hydraulisia venttiiliblokeja vientiin ja myytäväksi Suomessa. Muita Denisonin hydrauliikkatuotteita ei valmisteta Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Parkerin viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli yli 6 miljardia euroa. Denisonin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 167 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantti sektori on hydrauliikkasektori, jolla molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat. Hydrauliikkasektori voidaan ilmoittajan mukaan edelleen jakaa eri hydrauliikkakomponentteihin, kuten esimerkiksi hydraulisiin sylintereihin, pumppuihin ja moottoreihin. Vaikka ilmoittaja katsookin, että hydrauliikkasektorin maantieteellinen ulottuvuus on ainakin ETA-laajuinen, on ilmoittaja Kilpailuviraston pyynnöstä toimittanut markkinatietoja myös Suomen osalta.

Ilmoittaja arvioi hydrauliikkasektorin myynnin arvon olevan noin [4 miljardia] [1] euroa ETA-laajuisilla markkinoilla ja noin [260 miljoonaa] euroa Suomen laajuisilla markkinoilla. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ETA-laajuisilla hydrauliikkamarkkinoilla on [alle 10 %] ja [alle 15 %] vastaavilla Suomen laajuisilla markkinoilla. Mitä tulee eri hydrauliikkakomponentteihin, on osapuolten yhteenlaskettu Suomen markkinaosuus ilmoittajan mukaan [alle 15 %] hydraulisten pumppujen, moottoreiden, venttiilien sekä hydraulisten järjestelmien ja palvelujen markkinoilla. Hydraulisten venttiiliblokien ja hydrauliikkakomponenteissa käytettävän elektroniikan markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on ilmoittajan mukaan [alle 30 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Parker-Hannifin Corporation hankkii määräysvallan Denison International Plc:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.