Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.4.2000

Diaarinumero

210/81/2000

Osapuolet

Nokian Renkaat Oyj / Posiber Oy

Asian vireilletulo

Nokian Renkaat Oyj (NR) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 13.3.2000 hankkivansa kaikki Posiber Oy:n (Posiber) osakkeet ja siten yksinomaisen määräysvallan Posiberissa. Posiber on holding-yhtiö, joka on aiemmin hankkinut yksinomaisen määräysvallan Rengasmestarit-ryhmään kuuluvissa yhtiöissä. Hankkijan yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1999 noin 1,9 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 600 miljoonaa markkaa. Posiberin yritysryhmän omaan noin 200 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi Posiberin ja Rengasmestarit-ryhmän henkilöomistajien väliseen osakekauppasopimukseen liittyvää […] [1] kilpailukieltoa, jonka mukaan henkilöomistajat eivät saa ryhtyä harjoittaman kaupan kohteena olevien yhtiöiden kanssa kilpailevaa toimintaa.

Päätös ja sen perustelut

NR kehittää, valmistaa ja markkinoi henkilöautojen, kuorma- ja linja-autojen, raskaan kaluston (erityisesti metsätyökoneet, satama- ja kaivostyökoneet) ja polkupyörien renkaita sekä renkaiden pinnoitusmateriaaleja. NR on ainoa kotimainen rengasvalmistaja. Yhtiön renkaita myydään noin 50 maassa. Sillä on myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä ja USA:ssa, edustusto Moskovassa sekä vähittäiskauppaa harjoittavia yhtiöitä Norjassa, Ruotsissa ja Latviassa. NR hankki vuonna 1999 määräysvallan Isko Oyj:ssä tarkoituksenaan laajentaa jälleenmyyntiorganisaationsa Suomeen. Isko oli aiemmin yksi NR:n merkittävimpiä jakelijoita. NR:n vähittäismyyntiorganisaatio tulee jatkossakin jakelemaan myös muita kuin NR:n renkaita [2] ja NR jakelee renkaitaan myös muiden vähittäismyyntikanavien kautta.

Rengasmestarit- ryhmä harjoittaa pääasiassa renkaiden tukku- ja vähittäismyyntiä sekä kuorma- ja linja-autojen renkaiden pinnoitusta. Rengasmestarit- ryhmällä on myös autotarvikkeiden ja varaosien tukku- ja vähittäiskauppaa sekä vähäistä henkilöautojen renkaiden maahantuontia. Rengasmestarit- ryhmän päätoimipisteet ovat Kuopiossa ja Rovaniemellä (Rengasmestarit Ky ja Kumi-Helenius Oy). Hankinnan kohteella on yhteensä noin 30 myyntipistettä. Yrityskaupassa siirtyy myös merkittävä määrä Rengasmestarit-ryhmän yhtiöiden ja niiden henkilöomistajien omistuksessa olleita kilpailevan tukku- ja vähittäismyyjän, Rengascenter Oy:n, osakkeita.

Ilmoittaja on määritellyt relevantit tuotemarkkinat tuoteryhmittäin (henkilöautojen kesärenkaat, henkilöautojen talvirenkaat, kuorma- ja linja-autorenkaat, työkonerenkaat, polkupyörän renkaat sekä renkaiden pinnoitteet ja pinnoituspalvelu) ja jakeluketjun mukaan (valmistaja/maahantuoja, tukkukauppias ja vähittäismyyjä).

NR ja Rengasmestarit-ryhmä ovat Isko-kaupan johdosta toistensa kilpailijoita renkaiden tukku- ja vähittäiskaupassa. Eri rengastyyppien tukku- ja vähittäismyynnin markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu osuus on ilmoittajan mukaan 15-35 %. Alueellisesti markkinaosuudet vähittäiskaupassa voivat nousta korkeammiksi paikkakunnilla, joilla molemmilla osapuolilla on toimintaa. Kilpailuvirasto pitää markkinoille tulon esteitä renkaiden vähittäiskauppaan matalina. Suomessa on myös muita vahvoja renkaiden tukku- ja vähittäismyyntiketjuja [3]. NR sai yrityskaupassa haltuunsa noin 20 % osuuden kilpailijansa Rengascenterin osakkeista. NR on sitoutunut myymään riippumattomalle taholle haltuunsa tulleet Rengascenterin osakkeet […] [4] tutkittavan kaupan täytäntöönpanosta sekä pidättäytymään osakkeiden tuoman äänivallan käytöstä tai muusta Rengascenterin kilpailukäyttäytymiseen vaikuttamisesta ennen kyseisten osakkeiden myyntiä. Kilpailuvirasto katsoo, ettei näitä osakkeita siten tarvitse ottaa huomioon yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa.

Yrityskaupalla on vain vähäinen vaikutus renkaiden valmistuksen ja maahantuonnin markkinoihin, joilla NR on suuri toimija, koska Rengasmestarit- ryhmän maahantuonti on ollut vähäistä ja koska Rengasmestarit on jo aiemmin myynyt NR:n renkaita.

Osapuolilla on vertikaalinen suhde myös pinnoitemateriaalien tuottajan ja pinnoituspalvelun tuottajan välillä. Nokia toimittaa merkittävän osan renkaiden pinnoitteista Suomessa [5]. Ilmoittaja on jakanut pinnoitettujen renkaiden markkinat toisaalta pinnoituspalvelujen markkinoiksi, joilla liike pinnoittaa liikennöitsijän omistaman renkaan, ja toisaalta rengasliikkeiden pinnoittamien käytettyjen ja edelleen myymien renkaiden markkinoiksi. Osapuolet suorittavat pinnoituspalvelua raskaiden ajoneuvojen renkaisiin. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus pinnoituspalvelujen markkinoilla on [alle 30] [6] %. NR:n yritysryhmään kuuluva Galaxie AB pinnoittaa myös henkilöautojen renkaita Ruotsissa. Näitä renkaita on tuotu vähäisessä määrin Suomeen, mutta ilmoittajan mukaan niitä ei ole myyty osapuolten vähittäismyyntiketjun kautta, eikä toimintaa ole ilmoittajan mukaan tarkoitus Suomessa merkittävästi laajentaa. Rengasmestarit- ryhmä on myynyt jonkin verran muilta maahantuojilta hankkimiaan pinnoitettuja henkilöauton renkaita. [7]

Ilmoittaja on selvittänyt Kilpailuvirastolle, että pinnoituspalvelujen markkinat tulevat uusien EU-määräysten myötä muuttumaan merkittävästi, koska pinnoitettujen renkaiden on lähivuosina oltava E-hyväksyttyjä. Tähän liittyvistä laatu- ja testausvaatimuksista johtuvat kustannukset tulevat ilmoittajan mukaan johtamaan siihen, että pinnoittamojen määrä Suomessa vähenee oleellisesti. Osassa Kilpailuviraston saamia lausuntoja kyseisiä kustannuksia ei kuitenkaan pidetty erityisen merkittävinä, mm. koska monet suomalaiset pinnoittamot ovat jo hankkineet laatusertifioinnin.

Osa markkinaosapuolista on katsonut kilpailun osapuolten päällekkäisillä toiminta-alueilla vähenevän. Kilpailuvirasto kuitenkin toteaa selvitystensä perusteella, ettei yrityskauppa johda yrityskauppavalvonnan tarkoittamaan määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nokian Renkaat hankkii määräysvallan Posiber Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ilmoittajan liitännäisrajoitukseksi esittämä kilpailukielto ei liity välittömästi tutkittavaan yrityskauppaan, eikä sitä siten voida hyväksyä liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tavoitteeksi on ilmoitettu, että oman jälleenmyyntiorganisaation valikoimasta noin puolet on Nokian renkaita.

[3] Esimerkiksi Suomen Euromaster Oy (Michelin), Rengascenter-ketju. Vähittäismyynnissä toimii lisäksi suuri määrä itsenäisiä rengasalan liikkeitä.

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Ilmoittajan mukaan noin [liikesalaisuus] % ja markkinoilta saatujen tietojen mukaan 50–70 % pinnoitemateriaalin tyypistä riippuen.

[6] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[7] Ilmoittajan mukaan pinnoitettuja henkilöauton renkaita myydään Suomessa vuosittain n. 500.000 kpl, joista noin [liikesalaisuus] pinnoitettu Suomessa. Galaxie on tuonut Suomeen lähivuosina noin [liikesalaisuus] pinnoitettua henkilöauton rengasta. Rengasmestarit-ryhmä on ostanut muilta maahantuojilta vuonna 1999 noin [liikesalaisuus] rengasta. Osapuolten yritysryhmät ovat toimittaneet Suomen markkinoille noin [alle 15 %] pinnoitetuista henkilöauton renkaista.