Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.3.2005

Diaarinumero

210/81/2005

Osapuolet

CapMan Oyj / Metso Drives Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 11.3.2005 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa CapMan Oyj hankkii määräysvallan Metso Drives Oy:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan Oyj (”CapMan”) on pääomasijoitusyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaansa pääasiassa Pohjoismaissa. CapManin liiketoiminta koostuu pääomarahastojen hallinnoinnista ja tähän liittyvistä neuvontapalveluista. Yhtiö on listattu Helsingin pörssissä.

Metso Drives Oy (”Metso Drives”) on Metso-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Metso Drives suunnittelee, valmistaa ja markkinoi mekaanisia voimansiirtolaitteita, ja erityisesti prosessi- ja energiateollisuudelle tarkoitettuja teollisuusvaihteita ja käyttöratkaisuja. Lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen mekaanisiin käyttöihin liittyviä palveluja. Metso Drivesilla on tytäryhtiöt Saksassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantolaitoksista kolme sijaitsee Suomessa, yksi Kanadassa ja yksi Saksassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapMan-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 1,8 miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin [1000][1] miljoonaa euroa. Metso Drivesin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2003 noin 128 miljoonaa euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto [yli 20] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskauppa koskee teollisuudelle suunnattujen vaihdekäyttöjen (vaihteet ja niihin liittyvät laitteet ja prosessit) markkinoita. Yrityskaupan ilmoittaja on identifioinut Metso Drivesin tuotemarkkinat asiakkaiden teollisuusaloihin perustuen. Sellu- ja paperiteollisuudelle toimitettavien teollisten vaihteiden markkinoiden arvo oli ilmoittajan mukaan vuonna 2003 Suomessa [alle 50] miljoonaa euroa ja Metso Drivesin markkinaosuus [50–60] %. Kivi- ja mineraaliteollisuuden osalta markkinoiden arvo oli Suomessa [alle 10] miljoonaa euroa ja Metso Drivesin markkinaosuus [alle 10] %. Muulle raskasteollisuudelle[2] toimitettujen vaihteiden markkinoiden arvo oli Suomessa noin [40–60] miljoonaa euroa ja Metso Drivesin markkinaosuus [alle 15] %. Tuuliturbiinivaihteiden markkinoiden arvo oli Suomessa [alle 0,5] miljoonaa euroa ja Metso Drivesin markkinaosuus [90–100] %. Palvelun, huollon sekä varaosien markkinoiden arvo oli Suomessa [40–60] miljoonaa euroa ja Metso Drivesin markkinaosuus [20–30] %. Ilmoittajan mukaan edellä mainitut tuotemarkkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan ainakin EU:n laajuisia tai jopa laajempia.

Ilmoittajan mukaan CapManin yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole horisontaalisesti päällekkäisiä toimintoja tai vertikaalisia yhteyksiä Metso Drivesin kanssa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Oyj hankkii määräysvallan Metso Drives Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Nosto- ja kuljetusteollisuus, meriteollisuus, sokeriteollisuus ja paneeliteollisuus.