Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.4.2002

Diaarinumero

212/81/2002

Osapuolet

Capman Capital Management Oy / Knowledgepool Tieturi Oy

Asian vireilletulo

Capman Capital Management Oy (jäljempänä Capman) on 5.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan Knowledgepool Tieturi Oy:ssä (jäljempänä Tieturi).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan harjoittaa rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsultointitoimintaa. CapMan käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä. CapMan hallinnoi 12 pääomarahas-tossaan tällä hetkellä noin 1 170 miljoonan euron pääomia. Konsernin emoyhtiö CapMan Oyj listautui Helsingin Pörssiin huhtikuussa 2001.

Tieturi on Suomen suurin tietotekniikka-alan koulutusyritys, joka kouluttaa sekä IT-alan ammattilaisia että loppukäyttäjiä. Tieturilla on koulutuskeskukset Helsingissä, Tampereella ja Turussa sekä tytäryritys EskoNET AS Tallinnassa. Vuonna 1984 perustettu Tieturi oli yksityisomistuksessa vuoteen 1993, jolloin Tieturi osti ICL:n koulutusliiketoiminnat ja samalla ICL tuli yrityksen vähemmistöosakkaaksi. Vuonna 2000 ICL Data Oy myi Tieturin ICL Plc:lle ja Tieturi liitettiin osaksi ICL Plc:n omistamaa KnowledgePool Groupia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapMan -yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli noin [1–2][1] miljardia euroa ja kaupan kohteen Tieturin liikevaihto 3/2001 päättyneeltä tilikaudelta noin [10–20] miljoonaa euroa. Tieturin liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa Capman on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Hankinnan kohde Tieturi toimii tietotekniikka-toimialan koulutuspalveluiden tarjoajana Suomessa kolmen toimipisteensä kautta. Kaupallisen tietotekniikkakoulutuksen liikevaihto Suomessa oli vuonna 2001 noin 45 miljoonaa euroa, josta Tieturin osuus oli noin [ ]. Yhtiöllä on useita pienemmän markkinaosuuden omaavia kotimaisia kilpailijoita. Capmanin yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä on lähinnä marginaalisia päällekkäisyyksiä kaupan kohteen kanssa. Pohjoismaisten tietotekniikan koulutusmarkkinoiden uskotaan kasvavan lähivuosina noin 12–14 % vuosittain.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Capital Management Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Knowledgepool Tieturi Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto/tieto poistettu liikesalaisuutena.