Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.2.2007

Diaarinumero

22/81/2007

Osapuolet

Eniro Holding AS ja Norsk Aller AS / Scandinavian Online AS

Asian vireilletulo

Eniro Holding AS (”Eniro Holding”) ja Norsk Aller AS (”Norsk Aller”) ovat ilmoittaneet 29.1.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa ne perustavat yhteisyrityksen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Eniro Holding on Eniro AB:n tytäryhtiö, joka puolestaan on Eniro-konsernin (”Eniro”) emoyhtiö. Eniro tarjoaa pohjoismaisilla mediamarkkinoilla hakupalveluja, joihin kuuluvat luettelot, numerotiedotus sekä Internet- ja mobiilipalvelut.

Norsk Aller on Carl Aller Establissement AS:n tytäryhtiö, joka puolestaan on Aller-konsernin emoyhtiö. Norsk Allerin toimialoina ovat muun muassa kustantamo- ja painotoiminta, mobiilipalvelut ja Internet-liiketoiminta.

Scandinavian Online AS (”SOL AS”) on tällä hetkellä Eniro Norge AS:n (”Eniro Norge”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Eniro Holding omistaa Eniro Norgen. Nyt käsillä olevassa yrityskaupassa Eniro Norgen verkkopohjainen liiketoiminta siirretään SOL AS:lle ja Eniro Holding tulee omistamaan 50,1 % SOL AS:n osakkeista Eniro Norgen jakautumisprosessin jälkeen. Samanaikaisesti Norsk Aller hankkii 49,9 % Eniro Holdingin osakkeista. Norks Aller saa yhteisen määräysvallan SOL AS:ssa Eniro Holdingin kanssa. SOL AS:n liiketoimintana on norjalainen Internet-portaali (www.sol.no).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Eniro Holdingin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 520 miljoonaa euroa, josta [yli 50] [1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Norsk Allerin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli [yli 500] miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. SOL AS:lla tulee olemaan itsenäinen johto ja se tulee toimimaan itsenäisesti markkinoilla omilla taloudellisilla resursseilla. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja perustettava yhteisyritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajien mukaan yrityskaupassa ei ole relevantteja markkinoita Suomessa, koska yhteisyritys SOL AS:lla ei tule olemaan toimintaa Suomessa, eikä sille tule kertymään liikevaihtoa Suomesta. SOL AS:n emokonsernien tytäryhtiöillä on kuitenkin molemmilla liiketoimintaa Suomessa mainonnan kokonaismarkkinoilla. Ilmoittajan mukaan mainonnan kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin 1,2 miljardia euroa, ja Eniron markkinaosuus oli 4 % sekä Allerin [alle 10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eniro Holding AS ja Norsk Aller AS perustavat Scandinavian Online AS -nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.