Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.4.2004

Diaarinumero

224/81/2004

Osapuolet

Janton Oyj, TS-yhtymä Oy / Turku-palvelu Oy

Asian vireilletulo

Janton Oyj (jäljempänä Janton) ja TS-Yhtymä Oy (jäljempänä TS) ovat 26.3.2004 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Turku-Palvelu Oy:ssä (jäljempänä Turku-Palvelu). Molemmilla yrityksillä on ennen käsillä olevaa järjestelyä noin 40 % osuudet Turku-Palvelun osakekannasta. Myyjänä kaupassa on Suomen Posti Oyj:n tytäryritys Jakelumarkkinat Oy. Kauppa on seurausta Kilpailuviraston 22.8.2003 yrityskauppapäätöksessä asettamille ehdoille.[1]

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Jantonin liiketoiminta jakaantuu kolmeen päätoimialaan: jakelu-, lehti- ja muut liiketoiminnat -ryhmiin. Jakeluryhmä koostuu Suomen Suoramainonta -ketjusta ja sen yhteistyöyrityksistä. Toimialana on alueellisesti kohdistettu suoramainonta, tämän median markkinointi, myynti ja jakelutuotannon kehitystoiminta. Lehtiryhmään kuuluvat City-lehti ja sen verkkoliiketoiminta, mainosrahoitteiset kaupunkilehdet Alueuutiset, Tamperelainen, Turkulainen ja Uutislehti 100 sekä tilattavat sanomalehti Länsi-Uusimaa ja aikakauslehti Fitness. Ryhmään kuuluu myös Länsi-Uusimaa Oy:n sanomalehtipaino. Muut liiketoiminnat -ryhmässä sähköistä viestintää edustavat mainosrahoitteiset radio- ja tv-kanavat: lähes valtakunnallinen Sävelradio sekä paikallinen TV-Tampere. Ryhmään kuuluu myös muun muassa MP Mainospankki Oy.

TS:n liiketoiminta jakautuu viestintä- ja painopalveluryhmiin. Viestintäryhmään kuuluu Turun Sanomien kustantamisen ohella SSS-konsernin kustantamat lehdet (muun muassa Salon Seudun Sanomat, Somera-lehti ja Ykkössanomat). Lisäksi ryhmään kuuluu paikallisradiotoimintaa (Salon Alueradio Oy). Ryhmään kuuluvat myös TS:n tytäryhtiön Turun Tietotarjonta Oy:n julkaisema Aamuset-kaupunkilehti ja Turun Tietokuva, joka harjoittaa kuvatuotantoa. Salon Seudun Sanomat Oy harjoittaa konsernin omien lehtien painotoiminnan lisäksi myös muiden lehtien ja suoramarkkinointituotteiden painamista. Painopalveluryhmään kuuluu Hansaprint Oy, jonka päätuoteryhmiä ovat aikakaus- ja järjestölehdet, suoramarkkinointituotteet, puhelinluettelot, tekniset tuotemanuaalit sekä kanta-asiakaspalvelut. Yritys omistaa 49 % Newsprint Oy:stä, joka harjoittaa painopalvelutoimintaa Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Ryhmään kuuluu myös Polytypos Oy, jonka liiketoiminta-alueena on lomaketuotanto.

Turku-Palvelu ja sen tytäryhtiö Salo-Suorajakelu Oy harjoittavat Turun ja Salon talousalueilla osoitteetonta paikallisten ilmaisjakelulehtien sekä paikallisten- ja valtakunnallisten mainosjakeluiden jakelutoimintaa. Osassa alueista yritys harjoittaa jakelutoimintaa ainoastaan taajama-alueilla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Jantonin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella yli 500 miljoonaa euroa ja TS:n yritysryhmä noin 300 miljoonaa euroa. Turku-Palvelun maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan kaupan kohteen markkinaosuus on sen toiminta-alueella noin [60–85 %][2]. Vaihtoehtoisia jakelijoita ovat ilmoittajan mukaan Suomen Posti Oyj ja satunnaisesti toimivat koululais- tai partiolaisryhmät ja urheiluseurat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjälle kohdistettua kolmen vuoden kilpailukieltoa. Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös yrityksen taitotieto.

Virasto katsoo, että kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena kahdeksi vuodeksi. Kaupassa ei siirry taitotietoa. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta virasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Janton Oyj ja TS-Yhtymä Oy hankkivat yhteisen määräysvallan Turku-Palvely Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kahden vuoden kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena; Suomen Posti Oyj / osa Leijonajakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoimintaa (dnro 146/81/03).

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.