Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.4.2004

Diaarinumero

225/81/2004

Osapuolet

Janton Oyj / Tampereen Ykkösjakelut Oy

Asian vireilletulo

Janton Oyj (jäljempänä Janton) on 26.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Tampereen Ykkösjakelut Oy:ssä (jäljempänä Tampereen Ykkösjakelut). Janton omistaa ennen käsillä olevaa järjestelyä 45 % Tampereen Ykkösjakeluiden osakekannasta. Myyjänä kaupassa on Suomen Posti Oyj:n tytäryritys Jakelumarkkinat Oy. Kauppa on seurausta Kilpailuviraston 22.8.2003 yrityskauppapäätöksessä asettamille ehdoille.[1]

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Jantonin liiketoiminta jakaantuu kolmeen päätoimialaan: jakelu-, lehti- ja muut liiketoiminnat -ryhmiin. Jakeluryhmä koostuu Suomen Suoramainonta -ketjusta ja sen yhteistyöyrityksistä. Toimialana on alueellisesti kohdistettu suoramainonta, tämän median markkinointi, myynti ja jakelutuotannon kehitystoiminta. Lehtiryhmään kuuluvat City-lehti ja sen verkkoliiketoiminta, mainosrahoitteiset kaupunkilehdet Alueuutiset, Tamperelainen, Turkulainen ja Uutislehti 100 sekä tilattavat sanomalehti Länsi-Uusimaa ja aikakauslehti Fitness. Ryhmään kuuluu myös Länsi-Uusimaa Oy:n sanomalehtipaino. Muut liiketoiminnat -ryhmässä sähköistä viestintää edustavat mainosrahoitteiset radio- ja tv-kanavat: lähes valtakunnallinen Sävelradio sekä paikallinen TV-Tampere. Ryhmään kuuluu myös muun muassa MP Mainospankki Oy.

Tampereen Ykkösjakelut harjoittaa Pirkanmaan talousalueella osoitteetonta paikallisten ilmaisjakelulehtien sekä paikallisten- ja valtakunnallisten mainosjakeluiden jakelutoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ilmoittajan yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella yli 500 miljoonaa euroa. Kun Tampereen Ykkösjakeluiden noin 2,6 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Jantonin yritysryhmän edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot[2], kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kun kaupan kohde lisäksi harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on arvioinut Tampereen Ykkösjakeluiden markkinaosuudeksi Pirkanmaan alueella noin [60–85 %][3]. Vaihtoehtoisia jakelijoita alueella ovat ilmoittajan mukaan Suomen Posti Oyj, Aamulehti-Yhtymä Oy, Koskijakelut Oy ja T:mi Jakelutiimi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjälle asetettua kolmen vuoden kilpailukieltoa. Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös yrityksen taitotieto. Ilmoittaja on perustellut taitotiedon siirtymistä sillä, että Tampereen Ykkösjakeluiden käytännön toimintaa on johtanut yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on työskennellyt toimessaan sivutoimisesti, päätyön ollessa Suomen Posti Oyj:ssä. Toimitusjohtaja siirtyy kokonaan Suomen Posti Oyj:n palvelukseen käsillä olevan yrityskaupan jälkeen.

Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena kahdeksi vuodeksi. Kaupassa ei siirry taitotietoa. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Janton Oyj hankkii määräysvallan Tampereen Ykkösjakelut Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kahden vuoden kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena; Suomen Posti Oyj / osa Leijonajakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoimintaa (dnro 146/81/03).

[2] Kilpailuvirasto hyväksyi 11.12.2003 yrityskaupan, jossa BACP Europe Fund IV M LP hankki määräysvallan Jantonissa.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.