Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.3.2004

Diaarinumero

226/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Hansakeskuksen Lääkäripalvelu Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 15.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Hansakeskuksen Lääkäripalvelu Oy:ssä (Hansakeskus). Kun Hansakeskuksen noin 0,3 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä. Suomen Terveystalon valtakunnalliseen lääkäriasemaverkostoon kuuluu 40 toimipistettä.

Hansakeskus tarjoaa asiakkailleen yleis- ja erikoislääkäripalveluita. Yleislääkäripalveluiden osuus Hansakeskuksen liikevaihdosta on noin 20 % ja erikoislääkäripalveluiden noin 80 %. Hansakeskus tarjoaa muun muassa korva-, nenä- ja kurkkutautien, ortopedian ja traumatalologian sekä kirurgian erikoislääkäripalveluita. Hansakeskuksen maantieteellinen markkina-alue koostuu ilmoittajan mukaan Kouvolan ja Pohjois-Kymenlaakson alueista.

Suomen Terveystalo ei ilmoittajan mukaan ole harjoittanut liiketoimintaa Hansakeskuksen markkina-alueella ennen kyseessä olevaa yritysjärjestelyä. Hansakeskuksen markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamista yleis- ja erikoislääkäripalveluista Kouvolan ja Pohjois-Kymenlaakson alueella on ilmoittajan mukaan noin 25 %. Julkisen sektorin osuus kyseisellä alueella tuotettavista yleis- ja erikoislääkäripalveluista on ilmoittajan mukaan noin 70 % ja yksityisen sektorin osuus noin 30 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Hansakeskuksen Lääkäripalvelu Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.