Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.8.2005

Diaarinumero

231/81/2005

Osapuolet

Nissan Europe s.a.s./ Aro Oy:n Nissan-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 4.7.2005 ilmoitettu järjestely, jossa Nissan Europe s.a.s. (jäljempänä ”Nissan Europe”) hankkii Aro Oy:n Nissan-liiketoiminnan (jäljempänä ”Aro Liiketoiminta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nissan Nordic Europe Ltd. (jäljempänä ”Nissan”) on tätä yrityskauppaa varten perustettu yhtiö, josta Nissan Europe omistaa 100 %. Nissan Motor Co Ltd. omistaa täysin Nissan Europen. Nissan Europe toimii Nissan-merkkisten henkilöautojen, pakettiautojen ja niihin tarkoitettujen varaosien ja tarvikkeiden myynnistä vastaavana pääkonttorina Euroopassa. Nissan on perustettu tarkoituksenaan Nissan moottoriajoneuvojen, varaosien ja tarvikkeiden hankinta, maahantuonti ja tukkukauppa Suomessa.

Aro-konserni koostuu maahantuontiin, tukkumyyntiin ja markkinointiin keskittyvästä Aro-Yhtymä Oy:stä (jäljempänä ”Aro”) sekä sen kokonaan omistamasta, vähittäismyyntiin keskittyvästä Autokeskus Oy:stä. Aro Liiketoiminta käsittää Nissan-merkkisten henkilö- ja pakettiautojen sekä Nissan varaosien maahantuonnin ja tukkukaupan sekä tietyt oikeudet Aron Nissan-merkkikorjaamoihin. Arolla on ollut yksinoikeus edustaa Nissania maahantuonnissa ja tukkukaupassa Suomessa. Järjestelyn jälkeen Aro jatkaa Nissan-merkkisten henkilö- ja pakettiautojen vähittäismyyjänä tytäryhtiönsä Autokeskus Oy:n kautta sekä jatkaa Chrysler- ja Jeep-merkkisten ajoneuvojen maahantuontia ja tukkukauppaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nissan-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 64,4 miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin [ ][1] miljoonaa euroa. Aro Liiketoiminnan Suomesta kertynyt liikevaihto (nettomyynti) vuonna 2004 oli noin [ ] miljoonaa euroa, josta summasta [ ] miljoonaa euroa muodostuu autoveroista. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on jaotellut relevantit markkinat uusien henkilöautojen tukkukaupan markkinoihin, uusien pakettiautojen tukkukaupan markkinoihin ja henkilö- sekä pakettiautojen varaosien ja tarvikkeiden tukkukaupan markkinoihin. Ilmoittajan mukaan vuonna 2004 henkilöautojen kokonaismyynti oli noin 9 711 miljoonaa euroa, pakettiautojen kokonaismyynti noin 1 076 miljoonaa euroa ja varaosien ja tarvikkeiden kokonaismyynti noin 1 800 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Aro Liiketoiminnan markkinaosuus uusien henkilöautojen ja uusien pakettiautojen tukkumarkkinoilla oli molemmilla noin 7 % ja varaosien ja tarvikkeiden markkinoilla noin 3,5 % Suomessa vuonna 2004. Ilmoittajan mukaan suunniteltu yrityskauppa on vertikaalinen yritysjärjestely, eikä Nissan Europella ole ollut suoraa myyntiä Suomessa. Aro ei ole harjoittanut Nissan-merkkisten moottoriajoneuvojen, varaosien tai tarvikkeiden myyntiä Suomen ulkopuolella. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi seuraavia yrityskaupan osapuolten Nissan-autojen maahantuontiliiketoiminnan myynti- ja ostosopimuksessa sopimia kilpailu- ja rekrytointikieltoja.

1. Kilpailukiellon mukaan Aro sitoutuu siihen, että se ei tule Suomessa, ilman Nissanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, suoraan tai epäsuorasti, omistajana, osakkaana (paitsi alle 5 % omistusosuudella julkisesti noteeratussa yhtiössä), johtajana, edustajana, toimihenkilönä, työntekijänä, konsulttina, riippumattomana urakoitsijana tai missä tahansa ominaisuudessa yhtiössä, henkilöyhtiössä tai omistajana nykyisen jakelusopimuksen päättymispäivänä ja [ ] sen jälkeen:

(i) muuten kuin palvelusopimuksista tai muista Aron ja Nissan Europen ja/tai Nissanin välisistä, Nissan-autojen maahantuontiliiketoiminnan myynti- ja ostosopimuksesta johtuvista sopimuksista tai järjestelyistä, kilpailemaan tai hankkimaan taloudellista intressiä tai osallistumaan luovutettavaan liiketoimintaan; tai
(ii) osallistumaan minkään japanilaisen tai korealaisen automerkin maahantuontiin tai tukkukauppaan.

2. Rekrytointikiellon mukaan osapuolet ja niiden tytäryhtiöt eivät houkuttele tai yritä houkutella toisen osapuolen tai tämän tytäryhtiön työntekijöitä päättämään työsopimuksensa tai muutoin aiheuta tai yritä aiheuttaa tällaista työsopimuksen päättämistä tai palkkaa tällaista työntekijää [ ] kuluessa osapuolten välisen jakelusopimuksen päättymispäivästä.

Rajoitukset eivät sopimuksen mukaan koske moottoriajoneuvojen, varaosien ja tarvikkeiden vähittäismyyntiä, eikä minkään muun kuin Nissanin tai muiden japanilaisten tai korealaisten automerkkien automerkkien autojen, varaosien tai tarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa.

Ilmoittaja on tarkentanut pyyntöään antamillaan lisäselvityksillä, minkä lisäksi myyjän edustaja on toimittanut Kilpailuvirastolle lisäselvityksen.

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan rekrytointikielto voi koskea vain aktiivista, ei sen sijaan passiivista rekrytointia. Lisäksi tällainen kielto voi kohdistua ainoastaan yrityksen johto- ja avainhenkilöihin.

Hankkijalle asetettu rekrytointikielto voi olla yrityskaupan välttämätön edellytys ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun yrityskaupassa jaetaan ostajan ja myyjän kesken liiketoiminta, joka on muodostanut yhtenäisen taloudellisen kokonaisuuden. Arolle jää yrityskaupan jälkeen kilpailevaa maahantuonti- ja tukkuliiketoimintaa muiden automerkkien osalta. Myyjän mukaan Arolla on siten vähintään yhtä suuri intressi suojata avainhenkilöstöään rekrytointikiellolla kuin Nissanilla. Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyjä myyjälle ja ostajalle asetettuja rekrytointikieltoja voidaan pitää järjestelyyn suoraan liittyvinä ja sen toteuttamisen kannalta välttämättöminä.

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi vuotta, mikäli järjestelyssä siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Luovutettavaa liiketoimintaa koskevaa [ ] kilpailukieltoa sekä myyjälle ja hankkijalle asetettua rekrytointikieltoa voidaan siis Kilpailuviraston mukaan pitää hyväksyttävinä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nissan Europe s.a.s. hankkii Aro Oy:n Nissan-liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä kuvatut kilpailu- ja rekrytointikiellot yrityskaupan liitännäisrajoituksina edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.