Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.3.2006

Diaarinumero

235/81/2006

Osapuolet

Auto-Kivitila Oy / Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ja Etelä-Suomen Autoleasing Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 14.3.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Auto-Kivitila Oy (”Auto-Kivitila”) hankkii Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ja Etelä-Suomen Autoleasing Oy:n liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Auto-Kivitila on Ford-merkkisten autojen, varaosien ja lisätarvikkeiden vähittäiskauppaa sekä autojen korjaustoimintaa harjoittava yhtiö, joka toimii Tampereella, Turun alueella ja pääkaupunkiseudulla. Auto-Kivitilan emoyhtiö on Maan Auto Oy (”Maan Auto”), joka kuuluu SOK-yhtymään. Maan Auto on Peugeot-merkkisten autojen, varaosien ja lisätarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yhtiö. Maan Auto muodostaa tytäryhtiöineen Maan Auto -konsernin. Auto-Kivitilan lisäksi konserniin kuuluu pääkaupunkiseudulla, Turun alueella ja Tampereella autojen vähittäiskauppaa harjoittava Automaa Oy, Lahdessa ja Hämeenlinnassa autojen vähittäiskauppaa harjoittava Hämeen Leijona Auto Oy, Hangossa sijaitseva autojen maahantuontikunnostamo Oy Motortrans Ab sekä autojen korjaustoimintaa Turussa harjoittava Auto-Kivitila Metro Oy. S-ryhmässä autokauppaa harjoittaa Maan Auto-konsernin ja Baltiassa toimivan AS Kommest Auto
-konsernin lisäksi myös 12 alueosuuskauppaa, jotka edustavat yhteensä 13 automerkkiä. Nämä eivät kuitenkaan kuulu ilmoittajan mukaan ostajan yritysryhmään, ja ne kilpailevat Maan Auto -konserniin kuuluvien autoliikkeiden kanssa.

Hankinnan kohteista Etelä-Suomen Autotalo Oy harjoittaa Lahdessa Ford-, Jaguar- ja Land Rover -merkkisten uusien henkilö- ja pakettiautojen vähittäismyyntiä sekä näihin liittyvää vaihtoautojen myyntiä, varaosa- ja tarvikekauppaa ja korjaamotoimintaa. Se harjoittaa myös inva-liiketoimintaa, joka käsittää liikuntarajoitteisten käyttämien ajoneuvojen muutostyöt ja erityisvarusteiden hankkimisen ajoneuvoihin. Kaupan kohteen liiketoimintaan sisältyy myös vähäisessä määrin leasing-toimintaa, joka on järjestetty erilliseen yhtiöön, Etelä-Suomen Autoleasing Oy:öön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Auto-Kivitilan yritysryhmään (SOK-yhtymä) kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4,7 miljardia euroa, josta noin 4,5 miljardia euroa kertyi Suomesta. Vuonna 2004 Etelä-Suomen Autotalo Oy:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa ja Etelä-Suomen Autoleasing Oy:n liikevaihto oli 350 000 euroa. Hankinnan kohteiden liikevaihdot kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan pitää a) uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyyntiä, b) uusien ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyyntiä, c) henkilöautojen maahantuontia ja tukkukauppaa, d) tavara-autojen maahantuontia ja tukkukauppaa sekä e) huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja (jälkimarkkinapalvelut). Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat a)–d) -markkinoiden osalta Suomen laajuiset ja e) -markkinan osalta alueelliset (Lahti).

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa vuonna 2005 oli uusien henkilöautojen vähittäismyynnin osalta [alle 10][1] % ja uusien tavara-autojen vähittäismyynnin osalta [alle 10] % (kaikki automerkit mukaan luettuna). Lahdessa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä oli ilmoittajan mukaan [10–20] % ja uusien tavara-autojen osalta [10–20] %. Vastaavasti käytettyjen henkilö- ja tavara-autojen osalta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on Suomen alueella [alle 5] % ja Lahden alueella ilmoittajan arvion mukaan henkilöautoissa [5–15] % ja tavara-autoissa [5–15] %.[2] Suomeen tuoduissa henkilö- ja tavara-autoissa Maan Auton markkinaosuus vuonna 2005 oli noin [alle 10] %. Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen osalta osapuolten yhteinen markkinaosuus myynnin arvosta laskettuna vuonna 2005 Lahden alueella oli alle 10 %. Leasing-toiminnan osalta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen markkinoilla jää ilmoittajan mukaan hyvin pieneksi. Etelä-Suomen Autotalo Oy:n markkinaosuus inva-liiketoiminnassa oli vuonna 2005 Lahden alueella noin [15–25] %. Ostajataho ei harjoita inva-liiketoimintaa. Markkinaa voidaan ilmoittajan mukaan pitää Suomen laajuisena.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Auto-Kivitila Oy hankkii Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ja Etelä-Suomen Autoleasing Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Lahdessa autokauppaliiketoimintaa harjoittaa myös S-ryhmään kuuluva Osuuskauppa Hämeenmaan omistama Vesijärven Auto Oy, joka ei ilmoittajan mukaan kuitenkaan kuulu ostajan yritysryhmään, vaan on suorassa kilpailuasemassa Lahden vähittäiskauppamarkkinoilla. Vesijärven Auto Oy myy Toyota-merkkisiä uusia henkilö- ja tavara-autoja sekä vaihtoautoja. Sen markkinaosuus Lahden alueella em. markkinoilla liikkuu ilmoittajan arvion mukaan uusien autojen osalta [10–20] % vaiheilla ja käytettyjen autojen osalta [5–15] % vaiheilla.