Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.4.2004

Diaarinumero

238/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Ypäjän Yrtti Oy ja Erikvallan Magneetti Oy

Asian vireilletulo

Suomen Terveystalo Oyj on 18.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Ypäjän Yrtti Oy:ssä ja Erikvallan Magneetti Oy:ssä. Ypäjän Yrtti Oy:n ja Erikvallan Magneetti Oy:n kautta Suomen Terveystalolle syntyy määräysvalta seuraavissa yhtiöissä: Tesla-Yhtiöt Oy, Magneettibotnia Oy, Mansen Magneetti Oy, Turun Teslavagus Oy, Saimaan Magneetti Oy, Tammer Magneetti Oy ja Oulun Magneetti Oy.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group plc:n ja Media Invest Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiön tarjoamat terveydenhuoltopalvelut kattavat yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalvelut, laboratoriotutkimukset sekä kirurgiset ja muut operatiiviset toimenpiteet. Suomen Terveystalon verkostoon kuuluu 60 toimipistettä ympäri Suomea.

Suomen Terveystalo -yritysryhmä harjoittaa magneettikuvaustoimintaa kiinteillä laitteilla Kuopiossa (Puijon Magneetti Oy), Jyväskylässä (Keski-Suomen Magneettikuvaus Oy) ja Porissa (Porin Röntgen Oy). Kiinteiden laitteiden lisäksi Suomen Terveystalolla on käytössään liikkuvia magneettikuvausyksiköitä (magneettirekat) ympäri Suomea.

Oulun Magneetti, Tammer Magneetti, Turun Teslavagus ja Saimaan Magneetti harjoittavat magneettikuvaustoimintaa yksityisellä sektorilla Oulussa, Tampereella, Turussa ja Lappeenrannassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Suomen Terveystalon liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien 3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tarjoamat magneettikuvauspalvelut kuuluvat samoille relevanteille hyödykemarkkinoille. Ilmoittaja on kuitenkin Kilpailuviraston pyynnöstä antanut markkinatietoja myös erikseen yksityisen sektorin osalta. Oulun Magneetin maantieteellisenä markkina-alueena ilmoittaja pitää Oulun ja Lapin läänejä. Tammer Magneetin markkina-alue kattaa ilmoittajan mukaan Pirkanmaan talousalueen. Turun Teslavaguksen markkina-alueena ilmoittaja pitää Lounais-Suomea ja Saimaan Magneetin markkina-alueena Kaakkois-Suomea.

Ilmoittajan mukaan Suomessa on 67 magneettikuvauslaitetta. Ilmoittaja arvioi magneettikuvausten vuosittaiseksi kokonaismääräksi noin 179 000 kuvausta. Näistä noin 63 000 tehdään ilmoittajan mukaan yksityisellä ja 116 000 julkisella sektorilla. Magneettirekoilla tehdään ilmoittajan mukaan vuositasolla noin 14 500 kuvausta, joista Suomen Terveystalo -yritysryhmän jäljempänä kuvatulla tavalla määräytyvä osuus on noin 5200 kuvausta. Ilmoittajan mukaan Suomen Terveystalon valtakunnallinen markkinaosuus yksityisellä sektorilla suoritettavista magneettikuvauksista nyt kyseessä olevien yrityshankintojen jälkeen olisi noin 32 %.

Ilmoittajan mukaan Oulun Magneetin markkina-alueen magneettikuvauksista noin 70 % tehdään julkisella sektorilla ja noin 30 % yksityisellä. Yksityisen sektorin magneettikuvauksista Oulun Magneetin osuus Oulun ja Lapin lääneissä on ilmoittajan mukaan noin 60 %.

Tammer Magneetin markkina-alueella julkinen sektori tuottaa ilmoittajan mukaan noin 50 % magneettikuvauksista ja yksityinen noin 50 %. Tammer Magneetin osuus Pirkanmaan talousalueen yksityisistä magneettikuvaukista on ilmoittajan mukaan noin 30 %.

Ilmoittaja arvioi julkisen sektorin tuottavan Turun Teslavaguksen markkina-alueen magneettikuvauksista noin 50 % ja yksityisen sektorin noin 50 %. Turun Teslavaguksen markkinaosuus yksityisen sektorin magneettikuvauksista Lounais-Suomessa on ilmoittajan mukaan noin 50 %.

Kaakkois-Suomessa julkinen sektori suorittaa magneettikuvauksista ilmoittajan mukaan noin 60 % ja yksityinen sektori noin 40 %. Ilmoittaja arvioi Saimaan Magneetin osuudeksi kyseisen markkina-alueen yksityisistä magneettikuvauksista noin 35 %.

Suomen Terveystalo vuokraa magneettirekkoja Examinatio Magnetica Fennica Oy:ltä (jäljempänä EMF), josta Suomen Terveystalon omistama Keski-Suomen Magneettikuvaus Oy omistaa 36 %. Muita omistajia EMF:ssä ovat Botnia Scan Oy (33,5 %), Seinäjoen Lääketieteellinen Tutkimuslaitos (14 %) ja Pohjois-Kymen Ultra-Tutko Oy (16,5 %). Ilmoittajan mukaan Keski-Suomen Magneettikuvaus ei käytä määräysvaltaa EMF:ssä. EMF:llä on käytössään neljä magneettirekkaa. Suomen Terveystalon vuokraamana magneettirekoissa kuvauksia suoritetaan Kajaanissa, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kemissä, Lahdessa, Mikkelissä, Nurmeksessa, Rovaniemellä, Savonlinnassa ja Varkaudessa.

Ilmoittaja on yrityskaupan tutkimisen yhteydessä ilmoittanut, etteivät Suomen Terveystalo tai sen omistama Keski-Suomen Magneettikuvaus Oy aseta osallistuessaan EMF:n päätöksentekoon esteitä muille EMF:n osakkeenomistajille vuokrata EMF:n liikkuvia magneettikuvauslaitteita omistuksensa mukaisessa suhteessa eivätkä myöskään sille, että muut osakkeenomistajat voivat käyttää vuokraamiaan laitteita EMF:n kannalta arvioiden liiketaloudellisesti järkevillä alueilla Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei ilmoittajan antaman sitoumuksen huomioon ottaen aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Ypäjän Yrtti Oy:ssä ja Erikvallan Magneetti Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.