Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.3.2002

Diaarinumero

24/81/2002

Osapuolet

Alpha Industries, Inc. / Washington Sub, Inc.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.2.2002 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestely, jolla Washington Sub, Inc (jäljempänä Washington) sulautuu Alpha Industries, Inc:iin (jäljempänä Alpha).

Washington on ennen järjestelyä ollut Conexant Systems, Inc:in (jäljempänä Conexant) tytäryhtiö. Washingtoniin on ennen sulautumista siirretty Conexantin langattoman viestinnän liiketoimintayksikkö pois lukien eräät sen varat ja velat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Alpha suunnittelee, kehittää, valmistaa ja markkinoi mikropiiriratkaisumalleja ja puolijohteita langattomaan ja laajakaistaviestintään. Yrityksen ensisijaisia sovelluksia ovat langattomat käyttölaitteet (”handsets”), langaton infrastruktuuri ja laajakaistaiset viestintälaitteet. Alpha valmistaa myös virtapiirejä, erilliskomponentteja, sähköteknisiä keramiikkatuotteita ja ferriittejä, joita käytetään langattomissa tukiasemalaitteissa, kaapelitelevisioissa, kaapelimodeemeissa ja muissa laajataajuussovelluksissa, kiinteissä radioyhteyksissä, langattomissa kämmentietokoneissa ja langattomissa lähiverkoissa. Alphalla ei ole Suomessa toimivia yrityksiä, mutta sille kertyi vuonna 2001 Suomesta liikevaihtoa [alle 5][1] miljoonaa euroa lähinnä mikropiirikytkimien ja -ohjaimien sekä erillisten puolijohteiden myynnistä.

Washingtoniin järjestelyn yhteydessä siirrettävä langattoman viestinnän liiketoimintayksikkö suunnittelee, kehittää ja markkinoi matkaviestintään tarkoitettuja puolijohderatkaisumalleja. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat matkapuhelinten tehovahvistimet, radiotaajuusalijärjestelmät ja -komponentit sekä matkapuhelinlaitteiden ja -ohjelmistojen avaintoimintojen ratkaisumallijärjestelmät. Washingtonilla on Suomessa Conexant Systems Finland Oy -niminen tytäryhtiö, joka ylläpitää yhteyksiä [ ] kanssa varmistaen, että Conexantin tuotteet vastaavat [ ] vaatimuksia. [ ] käy kuitenkin kauppaa suoraan Conexantin kanssa eikä Washingtonille kerry Suomesta lainkaan liikevaihtoa. [ ] kauppakumppanina toiminut Conexant Ltd. pysyy osana Conexantia eikä sulaudu Alphaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Alphan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 311 miljoonaa euroa, ja Was-hingtonin vastaava liikevaihto oli noin [220–260] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja sulautuva yhteisö (Washington) harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten toiminnat eivät Suomessa ole päällekkäisiä, sillä Washingtonilla ei ole lainkaan myyntiä Suomeen. Alpha on Suomessa merkittävä toimittaja ainoastaan mikropiiriohjaimissa ja -kytkimissä, joissa sen markkinaosuus nousee ilmoittajan mukaan noin [25–45] %:iin. Maailmanlaajuisestikin arvioituna osapuolten toiminnat ovat ilmoittajan mukaan lähinnä toisiaan täydentäviä. Kummatkin valmistavat tehovahvistimia, joiden osalta osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [10–20] %. Alalla toimii useita suuria kilpailijoita (esim. Philips ja Hitachi).

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jolla Washington Sub, Inc sulautuu Alpha Industries, Inc:iin. Kilpailuviraston arvion mukaan yritysjärjestely ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.