Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.7.2003

Diaarinumero

240/81/2003

Osapuolet

AB Nynäs Petroleum / Fortum Oil and Gas Oy:n bitumiliiketoiminta

Asian vireilletulo

AB Nynäs Petroleum (Nynäs) on 9.6.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Fortum Oil and Gas Oy:n (Fortum) bitumiliiketoiminnan. Nynäs hankkii tytäryhtiönsä Nynas Oy:n kautta Fortumin bitumia koskevat markkinointi- ja jakelutoiminnot ja ostaa bitumiliiketoimintaan liittyvät aineelliset ja aineettomat varat mukaan lukien kaikki bitumi- ja asfalttituotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä käytettävät laboratoriotarvikkeet ja muut tarvikkeet. Lisäksi Nynäs ottaa hoidettavakseen voimassaolevat kaupalliset sopimukset, tilaukset ja tarjouspyynnöt. Nynäsille siirtyy myös bitumihenkilökuntaa. Lisäksi Fortum sitoutuu järjestelyssä ylläpitämään bitumituotantoa ja toimittamaan bitumia Nynäsille […][1] toimitussopimuksen perusteella.

Nynäs on 7.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle peruuttavansa yrityskauppailmoituksen kohdassa 10 esittämänsä pyynnön toimitussopimuksen eräiden määräysten hyväksymiseksi liitännäisrajoituksena.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ruotsalainen Nynäs on erikoistunut öljyntuottaja, joka myy pääasiassa bitumia ja naftaleeniöljyjä, mutta myös polttoainetta. Nynäs tukkumyy bitumia Suomeen pääasiassa Fortumille, mutta ei myy sitä Suomeen loppukäyttäjille. Nynäs on Venezuelan valtiollisen öljy-yhtiön Petróleos de Venezuela S.A.:n (jäljempänä PDVSA) ja suomalaiseen Fortum -ryhmään kuuluvan Fortum Oil and Gas Oy:n yhteisessä määräysvallassa.

PDVSA toimii Euroopassa PDV Europa B.V. -holdingyhtiön kautta, joka hallinnoi PDVSA:n osuuksia mm. Nynäsissa. PDVSA toimittaa raakaöljyä eurooppalaisille osakkuusyhtiöilleen, omistaa osakkuuksia jalostamoissa ja kaksi petrokemian laitosta.

Energian tuotannossa, jalostuksessa, jakelussa, myynnissä ja markkinoinnissa toimivan Fortum -ryhmän emoyhtiö on Fortum Oyj. Naantalin ja Porvoon jalostamoissa Fortum jatkojalostaa jäännöstuotteista bitumia, jota myydään lähinnä Suomen markkinoilla toimiville tukkukauppiaille ja loppukäyttäjille[2].[…]. Fortum vetäytyy yrityskaupan jälkeen kokonaan bitumiliiketoiminnasta[3].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nynäsin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 854 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 [yli 25] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan bitumin valmistuslaitteiston ostaminen Fortumilta on teknisesti mahdotonta laitteiston muodostaessa olennaisen osan jalostamolaitteistoa. Järjestelyssä taataan Nynäsin bituminsaanti siten, että Fortum sitoutuu ylläpitämään bitumituotantoa ja toimittamaan bitumia […] toimitussopimuksen perusteella Nynäsille. Tarkoituksena on, että Nynäs voisi jatkaa liiketoimintaa, jota Fortum on tähän asti harjoittanut.

Ilmoittaja viittaa relevanttien hyödykemarkkinoiden määrittelyssä Euroopan komission päätökseen[4], jonka mukaan bitumin myynti kuuluu todennäköisesti erillisille relevanteille hyödykemarkkinoille. Komission päätöksessä tiebitumia ja teollisuusbitumia ei ole eroteltu. Bitumi on raakaöljypohjainen tuote, jota käytetään pääasiassa asfaltin valmistuksessa sideaineena. Noin 85 % bitumituotannosta käytetään teiden päällystämiseen ja ylläpitoon. Bitumia käytetään myös teollisissa sovelluksissa kuten kattorakenteissa, eristyksissä ja ruosteensuojauksessa. Ilmoittajan mukaan kaikki markkinoilla toimivat yhtiöt tarjoavat bitumia sekä tie- että teollissovelluksiin, mutta kaikki yhtiöt eivät välttämättä tarjoa kaikkia tuotteita kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Ilmoittajan mukaan maantieteellisesti bitumimarkkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat, todennäköisesti EU:n laajuiset. Ilmoittajan mukaan bitumia tuodaan Suomeen laivalla ja junalla, eikä laiva- tai varastokapasiteetti rajoita tuontia. Bitumin kuljetus- ja säilytystilojen tulee olla eristettyjä ja tavallisesti lämpötilaltaan noin +150 astetta. Viimeisen kolmen vuoden aikana bitumin vuotuinen tuonti on vaihdellut 76 000 ja 137 000 tonnin välillä. Bitumin loppuasiakasmyynnin määrä oli vuonna 2002 Suomessa 337 600 tonnia. Bitumia tuodaan mm. Saksasta, Hollannista, Ruotsista ja Venäjältä. Ilmoittajan mukaan bitumia koskee laatustandardit ja bitumilla on kaikkien toimittajien ja asiakkaiden tiedossa oleva viitehinta[5]. Suomessa bitumin hintataso on hieman alhaisempi kuin Ruotsissa ja alhaisempi kuin Norjassa, mutta korkeampi kuin Koillis-Venäjällä. Komission päätöksessä M.727 BP/Mobil komissio toteaa, että bitumimarkkinat voivat olla kansalliset, mutta tarkka maantieteellisten markkinoiden määrittely jätetään avoimeksi.

Hankinnan kohteen markkinaosuus bitumin loppuasiakasmyynnissä Suomessa on [45–60] %. Nynäsillä ei ole loppuasiakasmyyntiä Suomessa ennen järjestelyn toteuttamista. Vuosina 2000–2002 Fortum on kuitenkin ollut lähes ainoa loppuasiakkaille teollisuusbitumia myyvä yritys Suomessa[6]. Fortumin markkinaosuus tiebitumin loppuasiakasmyynnissä on [alle 50] %. Tärkeimmät kilpailijat tiebitumin loppuasiakasmyynnissä Suomessa ovat Esso, Shell ja vuonna 2000 Suomen bitumimarkkinoille tullut IPP International Petroleum Products Oy.

Bitumin vuosittainen kokonaiskulutus EU:ssa (Kreikka pois lukien) on noin 16 miljoonaa tonnia ja arvo noin 2,5–3,5 miljardia euroa. Nynäsin ja hankinnan kohteen yhteinen markkinaosuus EU:ssa (pois lukien Kreikka, jossa Nynäs ei toimi) bitumin loppuasiakasmyynnissä on [alle 15] %. Tärkeimmät kilpailijat bitumin loppuasiakasmyynnissä EU:ssa ovat TotalFinaElf, Shell/Dea, ExxonMobile ja BP/Veba.

Nynäsin ainoa toiminta Suomessa on ollut myynti tukkuasiakkaille eli muille öljy-yhtiöille. Vuonna 2002 Nynäs myi bitumia vain Fortumille[7]. Fortumin bitumiliiketoiminnan tärkein tavarantoimittaja on kuitenkin Fortum -ryhmä.

Markkinaosapuolilta saadun selvityksen mukaan joidenkin käyttäjien näkökulmasta tie- ja teollisuusbitumi eivät ole toisiaan korvaavia, eikä tuonti ole helppoa johtuen kuljetuskustannuksista ja muista logistisista syistä. Tuonnin määrä on kuitenkin viime vuosina vastannut noin 20–40 % bitumin loppuasiakasmyynnin määrästä. Lisäksi keskittymän kanssa kilpailevien bitumimyyjien varastointimahdollisuuksia turvaavat Esson ja Shellin Laajasalon bitumivarastojen tulevasta käytöstä riippumatta riippumattomien varastointi- ja terminaalipalveluja tarjoavien yritysten varastopalvelut[8]. Fortumin ja Nynäsin välisessä toimitussopimuksessa ei myöskään absoluuttisesti estetä Fortumia vuokraamasta säiliöitään muille kuin Nynäsille. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Yrityskaupalla ei ole merkittäviä vaikutuksia bitumin loppuasiakasmyyntiin Suomessa, koska Nynäsilla ei ole ollut ennen järjestelyä loppuasiakasmyyntiä Suomessa, eikä järjestely siten johda alan täydellisempään keskittymiseen kun Nynäs korvaa markkinaosapuolena Fortumin. Nynäs on tukkumyynyt bitumia Suomeen lähinnä Fortumille. Järjestely ei johda muutoksiin Suomen tukkumyynnin markkinoilla, kun Nynäs ottaa hoidettavakseen Fortumin tukkumyynnin. Joissakin markkinaosapuolten kommenteissa on tullut esille potentiaalisen kilpailijan menettäminen, kun maantieteellisesti lähin ja Pohjoismaissa ennestään vahva bitumin tarjoaja Nynäs hankkii Fortumin bitumiliiketoiminnan.

Koska Fortum käyttää Nynäsissä yhteistä määräysvaltaa yhdessä PDVSA:n kanssa, Kilpailuviraston arvion mukaan Nynäsiä ei voida pitää merkittävänä potentiaalisena kilpailijana Fortumin bitumiliiketoiminnalle. Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa AB Nynäs Petroleum hankkii Fortum Oil and Gas Oy:n bitumiliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Vuonna 2002 Fortumin bitumiliikevaihto kertyi lähes yksinomaan Suomesta lukuun ottamatta […] tonnin myyntiä Nynäsille.

[3] [..].

[4] Komission päätös IV/M.727 BP/Mobil 7.8.1996.

[5] Tiebitumin standardi on EN 12591. Teollisuusbitumin standardien EN 13304 ja 13305 standardointiprosessi on loppuvaiheessa. Viitehinta: Platt´s European Marketscanin päivittäin noteeraama HSFO3.5%S (korkea rikkipitoinen polttoöljy) CIF ARA.

[6] Ainoa poikkeus on vuosi 2001, jolloin […] toi egyptiläistä pakattua bitumia Suomeen […] tonnia ja Fortumin markkinaosuus pieneni tällöin 100 prosentista […] prosenttiin.

[7] Nynäsin Fortumille myymä määrä oli […] tonnia ja arvo […] euroa.

[8] Royal Vopak N.V:n tytäryhtiö Vopak Chemicals Logistics Oy (Mussalo/Kotka), Marquard & Bahls AG:n osakkuusyhtiö Oiltanking Sonmarin Oy ja Satatankki Oy (Kemi, Oulu, Kokkola, Kaskinen, Pori, Rauma ja Hamina). Muun muassa IPP käyttää Satatankki Oy:n Haminan bitumiterminaalipalveluja.