Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.4.2000

Diaarinumero

245/81/2000

Osapuolet

Oy Parmarine Ltd / Parma Metals Oy

Asian vireilletulo

Oy Parmarine Ltd on 12.4.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun (laissa 303/98) yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Parma Metals Oy:ssä.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Oy Parmarine Ltd:ssä (jäljempänä Parmarine), joka on perustettu yrityskaupan toteuttamista varten, käyttää määräysvaltaa singaporelainen Eastern Pretech Pte Ltd-niminen yhtiö (jäljempänä Eastern Pretech). Eastern Pretech kuuluu emoyhtiönsä Eastern Industries Pte Ltd:n kautta Nat-Steel-nimiseen konserniin. Konsernin emoyhtiö NatSteel Ltd noteerataan Singaporen pörssissä. NatSteel-konserni jakautuu teräs-, teollisuus- ja elektroniikkadivisiooniin. Eastern Industries Pte Ltd on teollisuusdivisioonaan kuuluvan rakennustuotteiden ryhmän emoyhtiö. Konsernilla on toimintaa 15 maassa. Kaupan kohteessa määräysvaltaa käyttävä Eastern Pretech valmistaa pääasiassa kylpyhuoneita Singaporen ja Malesian markkinoille Parma Metals Oy:n myöntämän lisenssin perusteella.

Eastern Pretech tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat yhteisöt eivät ole harjoittaneet liiketoimintaa EU:n alueella ennen yrityskauppaa.

Parma Metals Oy (jäljempänä Parma Metals) valmistaa moduulitekniikkaan perustuvia rakennusosia. Se valmistaa pääasiassa valmiskylpyhuoneita (ns. maakylpyhuoneet), laivakylpyhuoneita, hyttejä ja hyttimoduuleja. Parma Metalsin kanssa samaan yritysryhmään kuuluu lisäksi Parmaster Fire Doors, joka valmistaa laivapalo-ovia. Parma Metals toimii Pohjoismaissa ja EU:n alueella.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Parmarine hankkii Parma Metalsin koko osakekannan. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. NatSteel-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 5,35 mrd mk ja Parma Metals Oy:n noin 167,5 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Parma Metals harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Hankinnan kohde harjoittaa siten liiketoimintaa lain 11 a §:n tarkoittamalla tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Eastern Pretech ja Parma Metals valmistavat kumpikin ns. valmiskylpyhuoneita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan valmiskylpyhuoneet kuuluvat samoille markkinoille kaiken kylpyhuonerakentamisen kanssa. Valmiskylpyhuoneitten osuus on ilmoittajan arvion mukaan noin 5 % kaikista rakennettavista kylpyhuoneista.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmanlaajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny millään ajateltavissa olevilla markkinoilla.

Parma Metals valmistaa lähes kaikki Suomessa valmistettavat valmiskylpyhuoneet. Markkinoiden rakenne ei yrityskaupan seurauksena kuitenkaan muutu, koska hankkija ei ole toiminut Euroopassa ennen yrityskauppaa. Parma Metals ei käytännössä valmista lainkaan paikalla rakennettavia kylpyhuoneita. Laivakylpyhuoneiden, hyttien ja hyttimoduulien osalta Parma Metalsin markkinaosuus Suomessa vuonna 1999 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [20–30][1] %. Laivapalo-ovien osalta Parma Metalsin markkinaosuus Suomessa vuonna 1999 oli noin [5–15][2] %.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Parmarine Ltd hankkii määräysvallan Parma Metals Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.