Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.4.2007

Diaarinumero

256/81/2007

Osapuolet

Bonnier & Bonnier AB / Nordic Broadcasting Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 23.3.2007 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Bonnier & Bonnier AB (”Bonnier”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Nordic Broadcasting Oy:ssä (”Nordic Broadcasting”). Ennen käsillä olevaa yrityskauppajärjestelyä Nordic Broadcasting on ollut Bonnierin ja Proventus Industrier AB:n (”Proventus”) yhteisessä määräysvallassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bonnier kuuluu ruotsalaiseen Bonnier-mediakonserniin, jonka liiketoiminta keskittyy Pohjois-Eurooppaan ja muodostuu pääosin kirjojen, päivälehtien ja aikakauslehtien julkaisemisesta, elokuvien ja musiikin tuotannosta ja jakelusta sekä elokuvateatteritoiminnasta. Televisiosektorilla konserni toimii ainoastaan Ruotsissa Dagens Industrin uutiskanava DiTV:ssä, minkä lisäksi se on vähemmistöosakkaana urheilukanava TV4SportExpressen AB:ssa.

Nordic Broadcasting on suomalainen holding-yhtiö, joka omistaa 100 % suomalaisen MTV Oy:n (”MTV”) osakkeista. Lisäksi se käyttää yksinomaista määräysvaltaa ruotsalaisessa TV4 AB:ssa. Bonnier ja Proventus perustivat Nordic Broadcastingin vuonna 2005 yhteisyritykseksi, joka hankki MTV:n (Alma Media Broadcasting -liiketoimintayksikön)[1].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bonnier-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi [90–120][2] miljoonaa euroa. Nordic Broadcastingin oikaisematon liikevaihto[3] vuonna 2006 oli [180–220] miljoonaa euroa, ja se kertyi lähes kokonaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Bonnier-konserni toimii Suomessa kirjojen kustantamisen, musiikin tuotannon ja levittämisen, elokuvien teatteri- ja videojakelun, aikakauslehtien myynnin sekä response median jakelun segmenteillä. Lisäksi Bonnier-konserni on ilmoittajan mukaan elokuva- ja musiikkikerhotoiminnallaan mukana elokuvien ja musiikin suoramyynnissä kuluttajille.

Ilmoittajan mukaan Nordic Broadcastingin liiketoiminnasta Suomessa vastaava MTV toimii puolestaan televisiomainonnan markkinoilla (MTV3, Subtv), maksutelevisiomarkkinoilla (MTV3Fakta, MTV3Leffa, MTV3Max, Subtv Juniori), televisio-oikeuksien hankinnan ja lisensoinnin markkinoilla (MTV), mainosradiomarkkinoilla (Radio Nova) sekä internet-portaalien markkinoilla (mtv3.fi, subtv.fi).

Ilmoittajan mukaan Bonnier-konsernin ja Nordic Broadcastingin liiketoiminnoissa Suomessa ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä eivätkä ne toimi toisiinsa vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla. Ilmoittaja on kuitenkin esittänyt tietoja niistä markkinoista, joilla kaupan kohde on Suomessa aktiivinen.

Vuoden 2006 televisiomainonnan kokonaismyynnin arvoksi ilmoittaja on arvioinut noin 243 miljoonaa euroa, maksutelevisiomarkkinoiden kooksi noin 75 miljoonaa euroa, televisio-oikeuksien hankinnan ja lisensoinnin kokonaismarkkinoiden kooksi noin 65 miljoonaa euroa, mainosradiomarkkinoiden kooksi noin 47 miljoonaa euroa ja internet-portaalien markkinoiden kooksi noin 61 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 MTV:n markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan televisiomainonnan markkinoilla [60–75] % mainosmyynnin arvon perusteella laskettuna, maksutelevisiomarkkinoilla [alle 5] %, televisio-oikeuksien hankinnan ja lisensioinnin markkinoilla [30–45] %, mainosradiomarkkinoilla [30–45] % mainosmyynnin arvon perusteella laskettuna ja internet-portaalien markkinoilla [alle 10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bonnier & Bonnier AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Nordic Broadcasting Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 24.3.2005, Bonnier & Bonnier AB ja Proventus Industrier AB / Alma Media Broadcasting liiketoimintayksikkö (dnro 100/81/05).

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Ei sisällä vuoden 2006 lopulla Nordic Broadcastingin määräysvaltaan siirtyneen TV4 AB:n liikevaihtoa.