Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.4.2003

Diaarinumero

259/81/2003

Osapuolet

Roche Holding AG / Disetronic Holding AG

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.3.2003 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Roche Holding AG (jäljempänä Roche) hankkii määräysvallan Disetronic Holding AG:ssa (jäljempänä Disetronic). Kauppa toteutetaan osin suorana osakehankintana sekä osin julkisella ostotarjouksella.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Roche on sveitsiläisen Hoffman-La Roche -konsernin hallintayhtiö. Yhtiön ydinliiketoimintaan kuuluu lääketuotteiden ja diagnostiikan kehittäminen sekä markkinointi. Kaupan kohde on tarkoitus liittää osaksi Rochen Diagnostics’ Diabetes Care -yksikköä. Suomessa Roche toimii tytäryhtiönsä Roche Oy:n kautta.

Disetronic valmistaa ja myy diabeteksen ja muiden sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkin-nällisiä laitteita. Disetronicilla on kaksi ydinliiketoimintadivisioonaa: infuusiodivisioona (In-fusion Systems Division) ja injektiodivisioona (Injection Systems Division). Näistä kahdesta ydinliiketoiminnasta Roche aikoo hankkia ainoastaan Disetronicin infuusiodivisioonaan liitty-vän liiketoiminnan. Disetronicin infuusiodivisioonalla on tuotantoa Sveitsissä, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Liiketoimintaa divisioonalla on yli 25 maassa. Suomessa yhtiö toimii Disetronicin ruotsalaisen Disetronic Medical Systems AB:n sivuliikkeen välityksellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Rochen maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2002 päättyneellä tilikaudella oli noin 20,3 miljardia euroa ja Disetronicin infuusioliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 1.4.2001–31.3.2002 noin 152 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit markkinat käsittävät a) ulkoiset insuliinipumput ja niiden kertakäyttöosat; b) jatkuvatoimiset verensokerin mittauslaitteet ja c) lääkepumput (Microdosage Pumps).

Disetronicin infuusiodivisioona tuottaa ja myy ulkoisia insuliinipumppuja ja niiden kanssa käytettävää infuusiovälineistöä (kertakäyttöosat). Disetronic on maailman johtavia tyypin 1 diabeteksen hoitoon tarkoitettujen insuliinipumppujen valmistajia. Euroopassa Disetronic ei valmista itse myymiään kertakäyttöosia, vaan ne ovat Maersk Medical A/S:n ja Clinicomed AG:n valmistamia ja Disetronic toimii ainoastaan tuotteiden jakelijana. Roche ei valmista eikä myy insuliinipumppuja eikä niiden kertakäyttöosia. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan insuliinipumppujen ja niiden kanssa käytettävien kertakäyttöosien maantieteelliset markkinat ovat ETA:n laajuiset.

Roche valmistaa ilmoittajan mukaan useita perinteisiä verensokerin mittauslaitteita, yhtiön tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Accu-check ja Glucotrend. Mittauslaitteet ovat luonteeltaan suljettuja systeemejä eli eri valmistajien tuotteet eivät yleensä ole yhteensopivia. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan verensokerinmittausjärjestelmät muodostavat näin ollen yksittäisten tuotteiden (mittarit ja liuskat) näkökulmasta erilliset markkinat.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Disetronicilla on käynnissä tutkimus- ja kehitystyötä verensokerin mittauslaitteiden markkinoilla, minkä lisäksi yhtiö on toiminut Freestyle-tuotteiden jakelijana Euroopassa. Freestyle-tuotteita koskeva jakelusopimus ei kuitenkaan kuulu kaupan kohteeseen, vaan se tulee olemaan osa kaupan ulkopuolelle jäävää injektiodivisioonaa. Disetrocin tuotekehitystyön tavoitteena on muun muassa tuoda markkinoille uudenlainen verensokerin seurantalaite. Myös Roche tekee tutkimus- ja tuotekehitystyötä verensokerin seurantajärjestelmien kehittämiseksi. Verensokerin mittauslaitteiden maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan ETA:n laajuiset. Keskeisiä kilpailijoita ovat muun muassa Bayer, Abbott ja Lifescan.

Insuliinipumppujen lisäksi Disetronic valmistaa ja myy muita lääkepumppuja. Niissä käytetty teknologia on ilmoittajan mukaan samanlaista kuin insuliinipumpuissa ja niitä käytetään muiden lääkkeiden kuin insuliinin jatkuvaan annostelemiseen. Lääkepumppuja käytetään muun muassa Parkinsonin taudin hoidossa ja kipulääkkeiden sekä hormonien annostelussa. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Rochella ei ole liiketoimintaa vastaavien pumppujen markkinoilla. Disetronic ei ole myynyt viime vuosina lääkepumppuja Suomessa.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Osapuolilla ei ole merkittävästi päällekkäisiä liiketoimintoja ja lisäksi Rochen markkinaosuus verensokerin mittauslaitteiden markkinoilla (lähimarkkinoilla) Suomessa on vain noin [ ][1] % ja ETA:n laajuisilla markkinoilla noin [ ] %. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Roche Holding AG tulee hankkimaan määräysvallan Disetronic Holding AG:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.