Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.1.2009

Diaarinumero

26/14.00.10/2009

Osapuolet

TietoEnator Finland Oy / eräät Nokia Siemens Networks Oy:n BSS -alueen tuotekehitystyöhön ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa

Asian vireilletulo

TietoEnator Finland Oy (”TietoEnator”) on ilmoittanut 20.1.2009 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii eräät Nokia Siemens Networks Oy:n (”Nokia Siemens Networks”) BSS -alueen tuotekehitystyöhön ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TietoEnatorin toimialaan kuuluvat informaatioteknologiapalvelut ja ohjelmistotuotteet sekä niihin liittyvät tehtävät. TietoEnator tarjoaa muun muassa korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluja tietoliikenne- ja mediasektorille osallistumalla asiakkaiden liiketoimintaprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen ennen kaikkea langattoman tietoliikenteen ja median alueella.

Yrityskaupassa TietoEnatorille siirtyvät toiminnot liittyvät Nokia Siemens Networksin mobiiliverkkojen tuotekehitykseen sisältäen BSS -alueen (”Business Support Systems) tuotekehitystoiminnat ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa. Siirtyvä liiketoiminta tuottaa Nokia Siemens Networksin puhelinverkkojärjestelmätuotteiden sovelluksia, jotka hoitavat puhelinverkon puhelujen ja palveluiden laskutusta ja hallintaa. TietoEnator ottaa järjestelyn yhteydessä hoitaakseen osia Nokia Siemens Networksin em. tuotevalikoiman kehityksestä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TietoEnatorin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 1,77 miljardia euroa, josta noin 802 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Siirtyvän liiketoiminnan sisäiseksi kuluksi on arvioitu [alle 20][1] miljoonaa euroa, […]. Kesäkuussa 2007 toteutettiin ulkoistaminen, jossa TietoEnatoriin siirtyi liiketoimintoja Nokia Siemens Networksilta.[2] Kyseisessä järjestelyssä ulkoistetun toiminnon sisäiseksi kuluksi arvioitiin [yli 20] miljoonaa euroa.

Koska yllä mainittu TietoEnatorin hankinta Nokia Siemens Networksilta on tapahtunut edeltävän kahden vuoden aikana, kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin perusteella kyseisen hankinnan kohteen liikevaihto (ulkoistetun toiminnon arvioidut sisäiset kulut) lisätään nyt ilmoitettavan yrityskaupan hankinnan kohteen liikevaihtoon. Tämän seurauksena kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä asetetut liikevaihtorajat ylittyvät järjestelyn osalta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan molemmat osapuolet toimivat maailmanlaajuisilla telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden verkkojärjestelmien ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilla. Ilmoittaja on toimittanut markkinatietoja sekä maailmanlaajuisilta että kansallisilta markkinoilta. Ilmoittajan arvion mukaan maailmanlaajuisten kaupallisten markkinoiden koko on [yli miljardi] euroa em. kapeinta mahdollista markkinamäärittelyä käyttäen, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [alle 20] prosenttia. Suomen vastaavien markkinoiden koko on ilmoittajan arvion mukaan noin [200–500] miljoonaa euroa, ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [alle 20] prosenttia. Järjestelyssä TietoEnatorille siirtyvän liiketoiminnan markkinaosuus on ilmoittajan mukaan sekä Suomen että maailmanlaajuisilla markkinoilla pieni, [alle 5] prosentin luokkaa. TietoEnatorin kilpailijat ovat ilmoittajan mukaan vähintäänkin TietoEnatorin suurusluokan toimittajia, ja markkinat ovat hyvin kilpaillut. Ulkoistamisen seurauksena markkinoilla tapahtuvat rakenteelliset muutokset ovat siten ilmoittajan mukaan vähäiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TietoEnator Finland Oy hankkii eräät Nokia Siemens Networks Oy:n BSS -alueen tuotekehitystyöhön ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös 27.6.2007; TietoEnator Telecom & Media Oy / eräät Nokia Siemens Networks Oy:n Development Centre -liiketoiminnot (dnro 500/81/2007).