Ratos AB / Finnkino Oy

Päivämäärä

7.4.2011

Diaarinumero

263/14.00.10/2011

Osapuolet

Ratos AB / Finnkino Oy

Asian vireilletulo

Ratos AB (”Ratos”) on 25.3.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Finnkino Oy:ssä (”Finnkino”).

Ratos on pörssinoteerattu pääomasijoitusyhtiö. Ratos AB:n osakkeet on listattu markkina-arvoltaan suuriin yhtiöihin NASDAQ OMX Stockholmissa.

Finnkino on Suomen ja Baltian suurin elokuvateatteriketju. Elokuvateatteritoiminnan lisäksi Finnkino toimii Suomessa ja Baltiassa myös elokuvien maahantuonnissa ja teatterilevityksessä. Lisäksi Finnkino toimii elokuvien videolevittäjänä. Yrityskaupan kohteeseen sisältyy Finnkino Oy:n koko osakekanta ja Finnkinon Baltian maiden tytäryhtiöiden AS Forum Cinemas, SIA Forum Cinemas ja UAB Forum Cinemas osakkeet sekä kolme kiinteistöä, jotka liittyvät näiden yhtiöiden toimintaan Suomessa ja Latviassa. […][1]

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä tai vertikaalisesti toisiinsa liittyviä toimintoja, eikä näin ollen tällä yrityskaupalla ole vaikutusta Finnkinon kilpailuasemaan. Finnkinon markkinaosuus on yrityskaupan ilmoittajan mukaan elokuvateattereiden lipunmyynnissä [alle 80] %, elokuvien jakelussa elokuvateattereihin [alle 20] % ja DVD-tallenteiden jakelussa vähittäismyyjille [alle 10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB hankkii Finnkino Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.