Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.3.2004

Diaarinumero

263/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Chiasma Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Terveystalo) on 15.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Chiasma Oy:ssä (Chiasma). Kun Chiasman noin 0,4 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Chiasma tuottaa lääkäri-, laboratorio- ja työterveyshuollon palveluita sekä muita terveydenhuollon palveluja. Chiasma omistaa vastaanottoja, laboratorioita, fysikaalisia ja kylpyhoitoloita ja vuokraa niiden käyttöoikeuksia, välineitä ja hoitohenkilökunnan palveluksia terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Chiasman toiminnasta noin 1/3 on lääkäreiden vastaanottotoimintaa, noin 1/3 laboratoriotoimintaa ja noin 1/3 työterveyshuoltoa. Chiasman maantieteellinen markkina-alue on Tampere ja sen ympäristökunnat (Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Orivesi ja Mänttä).

Ilmoittajan mukaan julkisen sektorin osuus Tampereen ja sen ympäristökuntien terveydenhuollossa on noin 80 %. Ilmoittajan mukaan Chiasman markkinaosuus yksityisen sektorin tarjoamissa terveydenhuoltopalveluissa on noin 2–3 % Tampereen ja sen ympäristökuntien alueella. Ennen järjestelyä Terveystalolla on Tampereen ja sen ympäristökuntien alueella Tammer-Tutka Oy, Nokian Lääkäriasema, laboratoriotoimintaa harjoittava Labholding Oy ja pääasiassa korvalääkäritoimintaa harjoittava Tammer Sinus Oy. Ennen järjestelyä Terveystalon markkinaosuus Pirkanmaan yksityisen sektorin tarjoamissa terveydenhuoltopalveluissa on noin 15 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Chiasma Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.