Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.4.2003

Diaarinumero

267/81/2003

Osapuolet

Smead Manufacturing Company / Lindegaard ASA:n konttoritarvikkeiden tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavat yritykset (NewCo)

Asian vireilletulo

Smead Manufacturing Company (jäljempänä Smead) on 24.3.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se NewCo:n kautta hankkii määräysvallan Lindegaard ASA:n konttoritarvikkeiden tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Smead on yhdysvaltalainen yritys, joka valmistaa ja myy erilaisia toimistotuotteita Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Smeadin tuotteisiin kuuluu muun muassa erilaisia työpöytätarvikkeita, kuten lomakelaatikoita ja lehtikoteloita sekä arkistointitarvikkeita, kuten kansioita ja tunnistetarroja. Smeadilla ei ole tytäryhtiötä tai sivuliikettä Suomessa.

Kaupan kohteena on 11 Lindegaard ASA:n omistamaa yhtiötä, jotka siirretään NewCo:lle. NewCoon kyseessä olevaa yritysjärjestelyä varten perustettava norjalainen holding-yhtiö. NewCo:n määräysvaltaan siirtyvistä yhtiöistä Lindegaard Paperisto Oy (jäljempänä Lindegaard Paperisto) ja Oy G.E. Nyman Ab (jäljempänä Nyman) ovat suomalaisia. Lindegaard Paperisto valmistaa ja myy paperitarvikkeita tukkuliikkeille. Nyman puolestaan valmistaa ja myy toimistotarvikkeita tukkuliikkeille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Smeadin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli […][1] miljoonaa euroa. NewCo:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli […] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Lindegaard Paperisto valmistaa vihkoja, lehtiöitä, irtoarkkeja sekä muita tuotteita, kuten esimerkiksi välilehtiä sekä kirjoitin-, faksi- ja kopiopaperia. Smead ei ilmoittajan mukaan myy paperitarvikkeita Suomessa. Nymanin toimistotarvikkeiden myynti koostuu ilmoittajan mukaan lähes yksinomaan arkistointi- ja kovamuovituotteista, kuten muovimapeista, muovitaskuista, hakemistoista, erilaisista kansioista, lehtikoteloista ja lomakelaatikoista. Smeadin Suomesta kertynyt myynti vuonna 2002 koostui riippukansioiden myynnistä. Ilmoittajan mukaan osapuolten päällekkäinen liiketoiminta Suomessa koskee arkistointi- ja kovamuovituotteiden tukkumyyntiä.

Ilmoittaja on Kilpailuviraston pyynnöstä esittänyt markkinatietoja arkistointi- ja kovamuovituotteiden lisäksi myös paperitarvikkeiden osalta. Ilmoittaja arvioi paperitarvikkeiden tukkumarkkinoiden olleen yhteensä noin 5,5 miljoonan euron suuruiset vuonna 2002. Ilmoittajan mukaan Lindegaard Paperiston osuus kyseisistä markkinoista oli [40–60 %]. Vuoden 2002 arkistointi- ja kovamuovituotteiden tukkumarkkinat ilmoittaja arvioi noin 30 miljoonan euron suuruisiksi. Nymanin ja Smeadin yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla oli ilmoittajan mukaan [alle 15 %].

Kilpailuviraston mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Smeadin läsnäolo Suomen markkinoilla on koostunut marginaalisesta riippukansioiden myynnistä ja näitä tuotteita on saatavilla myös kilpailevilta toimittajilta. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Smead Manufacturing Company hankkii määräysvallan Lindegaard ASA:n konttoritarvikkeiden tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavissa yrityksissä (NewCo:ssa). Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää mark­kina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kil­pai­lunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.