Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.3.2004

Diaarinumero

269/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Suomen Selkäinstituutti – Finnish Back Institute Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Terveystalo) on 16.3.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Suomen Selkäinstituutti – Finnish Back Institute Oy:ssä (Selkäinstituutti). Kun Selkäinstituutin noin 0,4 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta Suomessa terveydenhuoltopalveluita yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Selkäinstituutti on yksityinen tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut yritys. Yhtiön tavoitteena on moniammatillisen kuntoutusryhmän (fysiatri, fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja psykologi) palvelujen tarjoaminen. Tärkeimpiä tarjottavia palveluja ovat kuntoutus, fysikaalinen hoito ja fysiatrin palvelut. Yrityksen maantieteellinen markkina-alue on pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Ilmoittajan mukaan suurimman osan pääkaupunkiseudun kuntoutuspalveluista tarjoavat säätiöt kuten Invalidisäätiö ja Kuntoutussäätiö. Ilmoittajan mukaan julkisen sektorin osuus kuntoutuspalveluissa on noin 10 % ja yksityisen sektorin noin 90 %. Selkäinstituutin markkinaosuus yksityisen sektorin pääkaupunkiseudulla tarjoamissa palveluissa on ilmoittajan mukaan alle 5 %. Terveystalolla on ennen järjestelyä Keskuskadun Lääkäriasema Oy, joka tarjoaa fysioterapiaa. Terveystalolla on ennen kauppaa noin 0,5 % markkinaosuus pääkaupunkiseudun fysioterapiatoiminnassa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Suomen Selkäinstituutti – Finnish Back Institute Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.