Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.2.2000

Diaarinumero

27/81/2000

Osapuolet

Oy Marli Group Ab / Eckes-Granini International GmbH / Oy Marli Ab

Asian vireilletulo

Oy Marli Group Ab (jäljempänä Marli Group) ja Eckes-Granini International GmbH (Eckes-Granini) ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 27.1.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 11 c §:n mukaisesti, että ne ovat sopineet järjestelystä, jossa Marli Group ja Eckes-Granini saavat yhteisen määräysvallan Oy Marli Ab:ssa (Marli).

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Marli Groupissa määrysvaltaa käyttävät Oy Rettig Ab (Rettig), CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja Oy Ingman Foods Ab (Ingman). Rettig-konserni on monialayritys, jonka toimialoja ovat metalli- ja juomateollisuus sekä varustamotoiminta. CapMan on pääomasijoittaja, joka hallinnoi yli 3 mrd mk rahastoja ja joka osallistuu aktiivisesti yritysostoihin. CapMan käyttää määräysvaltaa useissa yhtiöissä, joista mikään ei toimi Marlin toimialalla. Ingmanin toimialana ovat pääasiassa meijeritoiminta ja maitopohjaisten elintarvikkeiden valmistus ja myynti. Ingman valmistaa ja markkinoi myös Marlin tuotevalikoiman kanssa kilpailevia mehuja.

Eckes-Granini kuuluu Eckes-ryhmään, jonka emoyhtiö on saksalainen Eckes AG (Eckes). Eckesin toimialana on alkoholijuomien ja mehujen valmistus ja myynti. Sen yritysryhmään ei kuulu Suomessa taikka lähialueilla toimivia yrityksiä.

Osakekaupan taustalla on Marli Groupin päätös jakaa Marlin liiketoiminta siten, että yhtiön mehu- ja alkoholiliiketoiminta erotetaan toisistaan. Liiketoiminnan jakamisen jälkeen mehuliiketoiminta siirretään Marliin ja alkoholiliiketoiminta Marli Groupin Scanfrentz Oy Ab -nimiseen tytäryhtiöön. Yhteisyritysjärjestelyn taustalla on Marli Groupin päätös luopua mehuliiketoiminnasta myymällä se vaiheittain Eckes-Graninille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Marli Group ja Eckes-Granini saavat yhteisen määräysvallan Marlissa. Marli Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 8 mrd mk ja Eckes-Graninin noin 6,8 mrd mk. Marli harjoittaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteinen määräysvalta

Marli Group myy Eckes-Graninille 20 % Marlin osakkeista ja äänistä. Osakassopimukseen sisältyvien optioiden mukaan Marli Groupin on tarkoitus myydä ja Eckes-Graninin ostaa myöhemmin loput Marlin osakkeet.

Osakassopimuksen mukaan Marlin hallitukseen kuuluu aluksi 5 jäsentä, joista Marli Group nimittää kolme ja Eckes-Granini kaksi. Eckes-Graninin ostettua 60 % lisää osakkeista, Marlin hallitus tulee koostumaan kolmesta Eckes-Graninin nimittämästä ja yhdestä Marli Groupin nimittämästä jäsenestä.

Osakassopimuksen 3.2.2 kohdan mukaan päätöksenteko muun muassa seuraavissa asioissa vaatii osapuolten yksimielisyyden: [ ][1].

Eckes-Graninin etuostoikeus Marlin osakkeisiin ja yksimielisyysvaatimukset tietyissä strategisissa päätöksissä merkitsevät sitä, että Marli Group ja Eckes-Granini käyttävät yhteistä määräysvaltaa Marlissa.

Toiminnallinen itsenäisyys ja järjestelyn pysyvyys

Marli tulee jatkamaan toimintaansa itsenäisenä mehuliiketoimintaa harjoittavana yrityksenä. Sillä on operatiivinen itsemääräämisoikeus, itsenäisen toiminnan edellyttämät taloudelliset ja aineelliset resurssit, oma henkilökunta ja toimitilat sekä itsenäinen rahoitusasema, jotka kaikki ovat luonteeltaan tarkoitettu pysyviksi. Yhteisyritykseen siirretään Marlin kaikki mehuliiketoimintaan liittyvä omaisuus, oikeudet ja varat. Marli ei ole riippuvainen liikesuhteista Marli Groupin tai Eckes-Graninin kanssa.

Marli hoitaa kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamalla tavalla pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yhteisölle kuuluvan toiminnan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Osapuolilla on päällekkäisyyttä tuore- ja täysmehuissa (mehupitoisuus 100 %) sekä nektareissa ja mehuissa (mehupitoisuus 35–99 %).[2].

Marli myy täysmehuja Marli- ja Tropic-tuotemerkeillä, nektareita ja mehuja Marli-, Marli Vital ja Rybb & Deckers -tuotemerkeillä, juomia Juissi-, Trip-, Marli- ja Urheilujuoma Isotonic Force -tuotemerkeillä sekä laimennettavia mehuja Marli-, Mehukatti-, Tropic- ja Marli Light -tuotemerkeillä. Ingman valmistaa ja myy Brazil-täysmehuja. Marli Group kuitenkin omistaa Brazil-tuotemerkin.

Eckes-Granini toimii Euroopassa alkoholi- ja muiden juomien (lähinnä mehujen) markkinoilla. Suomessa Eckes-Granini myy Granini-tuotemerkillä appelsiini-, greippi- ja persikkanektareita sekä tomaattitäysmehuja lasipulloissa.[3]

Marlin osuus Suomen päivittäistavarakaupan täys- ja tuoremehumarkkinoilla on noin [30–40] % ja nektari- ja mehumarkkinoilla noin [40–50] %. Eckes-Graninin markkinaosuudet edellä mainituilla markkinoilla ovat alle [0û5] %.[4]. Osapuolet toimittavat kyseisiä tuotteita myös suurkeittiöasiakkaille. Tämä markkina on merkittävästi pienempi kuin päivittäistavarakauppa. Kilpailuolosuhteet suurkeittiöasiakkaiden osalta eivät merkittävästi poikkea vähittäiskaupan olosuhteista.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, sillä keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Osakassopimuksen 4.2 kohdassa Marli Group ja Eckes-Granini ovat sopineet kilpailukiellosta. Kilpailukiellon mukaan kumpikin osapuoli tai niiden määräysvallassa oleva yhtiö voi harjoittaa ei-alkoholipitoisten juomien liiketoimintaa vain yhteisyrityksen kautta. Kilpailukielto on voimassa niin kauan kuin osakassopimus on voimassa ja lisäksi Marli Groupin osalta [ ][5] vuotta osakassopimuksen päättymisestä.

Ilmoittajat perustelevat kilpailukiellon pituutta Eckes-Granin tarpeella suojata siirtyvän liiketoiminnan arvo. Niin kauan kuin Marli Group on osakkeenomistajana Marlissa, Marli Group on oikeutettu kaikkeen Marlin liiketoimintaa koskevaan tietoon.

Yhteisyritykseen tekemien sijoitusten suojaamiseksi ja yhteisyrityksen toiminnan varmistamiseksi perustajat voivat sitoutua olemaan kilpailematta yhteisyrityksen kanssa. Ilman erityisiä perusteluja kilpailukielto hyväksytään liitännäisrajoitukseksi kuitenkin vain ajaksi, jona perustajat käyttävät kaupan kohteessa yhteistä määräysvaltaa. Liitännäisrajoitukseksi kilpailukielto hyväksytään vain siltä osin, kuin kielto koskee toimintaa, jota yhteisyritys toimintansa alussa harjoittaa tai jota varten se on perustettu. Sanottu koskee myös kilpailukiellon maantieteellisen ulottuvuuden arviointia.

Näin ollen Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi sen mehuliiketoiminnan osalta, jota Marli harjoitti yhteisyritystä perustettaessa, ja ajaksi, jonka Marli Group ja Eckes-Granini käyttävät yhteistä määräysvaltaa Marlissa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Marli Group Ab ja Eckes-Granini International GmbH saavat yhteisen määräysvallan Oy Marli Ab:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain osittain. Kilpailukielo hyväksytään liitännäisrajoitukseksi Marlin mehuliiketoiminnan osalta ajaksi, jonka Marli Group ja Eckes-Granini käyttävät yhteistä määräysvaltaa Marlissa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on liikesalaisuutena poistettu.

[2] Lisäksi niillä on vähäistä päällekkäisyyttä alkoholijuomien (lähinnä brandyn) markkinoilla. Niiden yhteinen markkinaosuus on alle 5 %, eikä yhteisyrityksen ole tarkoitus toimia alkoholijuomien markkinoilla.

[3]Eckes-ryhmään kuuluva italialainen Stock SpA myy pieniä määriä alkoholijuomia Suomeen.

[4]Tarkat markkinaosuustiedot poistettu liikesalaisuuksina.

[5] Tarkka tieto on liikesalaisuutena poistettu.