Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.1.2007

Diaarinumero

27/81/2007

Osapuolet

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO / Uudenmaan Auto Oy Lohja

Asian vireilletulo

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO (”SSO”) on ilmoittanut 12.1.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Uudenmaan Auto Oy Lohjassa (”Uudenmaan Auto”). Yrityskaupan kohteena on 50 % Uudenmaan Auton osakekannasta. SSO omistaa jo entuudestaan 50 % Uudenmaan Auton osakekannasta ja järjestelyn myötä Uudenmaan Auto siirtyy kokonaan sen omistukseen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

SSO ja sen tytäryhtiöt muodostavat SSO-konsernin, josta käytetään nimeä SSO-yhtymä. Sen toimialat ovat: 1) päivittäis- ja käyttötavaroiden sekä muiden tavara-alojen vähittäis- ja tukkukauppa, 2) majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä muu palvelutoiminta, 3) kiinteistöjen rakennuttaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa, 4) arvopapereiden omistus, hallinta ja kauppa, 5) säästökassatoiminta erikseen hyväksyttyjen sääntöjen nojalla sekä muu osuuskaupan liiketoimintaan liittyvä toiminta. Emoyhtiö SSO omistaa 100 % PP-auto Oy:stä (”PP-auto”), joka harjoittaa uusien ja käytettyjen autojen vähittäiskauppaa, varaosakauppaa sekä korjaamotoimintaa. PP-autolla on autotalot Salossa, Lohjalla, Tammisaaressa ja Forssassa. Sen edustamiin merkkeihin kuuluvat Peugeot, Opel, Saab ja Chevrolet. SSO omistaa puoliksi Osuuskunta Varubodenin kanssa Lohjan Autokeskus Oy:n, joka harjoittaa uusien ja käytettyjen autojen vähittäiskauppaa, varaosakauppaa sekä huoltotoimintaa Lohjalla ja Tammisaaressa. Se edustaa Toyota-automerkkiä. SSO kuuluu S-ryhmään, johon kuuluva Maan Auto Oy tuo Suomeen Peugeot-merkkisiä autoja.

Uudenmaan Auto harjoittaa Lohjalla (Lohjan Autotalo) ja Salossa (Salon Automyynti) uusien ja käytettyjen Ford- ja Nissan-merkkisten henkilö- ja tavara-autojen vähittäiskauppaa sekä niihin liittyvää leasing-toimintaa, varaosa- ja tarvikepalvelua sekä korjaamotoimintaa. Lisäksi Uudenmaan Auto harjoittaa Jeep- ja Chrysler-merkkisten autojen jälkimarkkinatoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

SSO-yhtymän kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 339 miljoonaa euroa. Uudenmaan Auton liikevaihto vuonna 2005 oli noin 29 miljoonaa euroa. Molempien osapuolten liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan pitää a) uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyyntiä, b) uusien ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyyntiä, c) henkilöautojen maahantuontia ja tukkukauppaa, d) tavara-autojen maahantuontia ja tukkukauppaa sekä e) huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja (jälkimarkkinapalvelut). Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat a) ‐ d) -markkinoiden osalta Suomen laajuiset ja e) -markkinan osalta alueelliset eli käsillä olevassa yrityskaupassa vähintään Lohjan ja Tammisaaren alue sekä Salon ja Forssan alue. Ilmoittaja on kuitenkin Kilpailuviraston pyynnöstä antanut tietoja alueellisista markkinaosuuksista a)–d) -markkinoiden osalta.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2006 sekä uusien henkilö- että tavara-autojen (sisältäen kaikki automerkit) vähittäismyynnissä Suomessa oli [alle 5][1] %. Uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan Salossa [25–35] %, Forssassa [5–15] %, Lohjalla [35‐45] % ja Tammisaaressa [30‐40] %. Uusien tavara-autojen osalta vastaavat luvut olivat Salossa [25‐35] %, Forssassa [5–15] %, Lohjalla [30‐40] % ja Tammisaaressa [35‐45] %. Ilmoittajan arvion mukaan sekä käytettyjen henkilö- että tavara-autojen vähittäismyynnissä Suomessa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [alle 5] %.[2] Käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli ilmoittajan arvion mukaan Salossa [15–25] %, Forssassa [5–15] %, Lohjalla [30–40] % ja Tammisaaressa [30–40] %. Käytettyjen tavara-autojen osalta vastaavat luvut olivat Salossa [20–30] %, Forssassa [5–15] %, Lohjalla [25–35] % ja Tammisaaressa [30–40] %. S-ryhmään kuuluvilla yhtiöillä (Maan Auto -konsernin yhtiöillä tai muilla osuuskaupoilla) ei ole autokauppaliiketoimintaa Salon, Forssan, Lohjan eikä Tammisaaren alueilla.

S-ryhmään kuuluvan Maan Auto Oy:n osuus Suomeen maahantuoduista uusista autoista vuonna 2006 oli [alle 10] %. Yrityskaupan osapuolilla ei ole autojen maahantuontitoimintaa. Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen osalta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli Salon ja Forssan alueella [10–20] % sekä Lohjan ja Tammisaaren alueella [10–20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO hankkii määräysvallan Uudenmaan Auto Oy Lohjassa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Käytettyjen autojen myynnin määrästä Suomessa ei ilmoittajan mukaan ole olemassa luotettavia tietoja.