Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.12.2003

Diaarinumero

272/81/2003

Osapuolet

VR Osakeyhtiö, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit / Junakalusto Oy

Asian vireilletulo

VR Osakeyhtiö, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat 2.12.2003 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan perustettavassa yhteisyrityksessä, Junakalusto Oy:ssä (kalustoyhtiö).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

VR Osakeyhtiö kuuluu VR-Yhtymä Oy -konserniin. VR-konsernin tärkeimmät toimialat ovat tavara- ja henkilöliikenne sekä rataverkon rakentaminen ja kunnossapito. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit käyttävät yhdessä VR Osakeyhtiön kanssa määräysvaltaa kalustoyhtiössä. Kalustoyhtiön tehtävänä tulee olemaan junien hankinta, omistus ja vuokraus YTV:lle luovutettavaksi liikenneoperaattorin/-operaattorien käyttöön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

VR-konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2002 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa, Espoon joukkoliikenteen kululiikevaihto noin 38 miljoonaa euroa, Vantaan joukkoliikenteen kululiikevaihto noin 28 miljoonaa euroa ja Kauniaisten joukkoliikenteen kululiikevaihto noin miljoona euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja yhteisyritys huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Kalustoyhtiön ainoa välitön asiakas tulee ilmoittajien mukaan ainakin alkuvaiheessa olemaan YTV sekä niin sanotun kaluston ristiinkäytön osalta välillisesti myös VR. Kalustoyhtiötä koskevissa sopimuksissa ei kuitenkaan rajoiteta kalustoyhtiön mahdollisuutta vuokrata junakalustoa myös muille tahoille kuin YTV:lle tai VR:lle. VR:n ja kalustoyhtiön välisellä sopimuksella tullaan sopimaan niistä korvauksista, joita kalustoyhtiöille maksetaan niiltä rataosuuksilta, joilla lähiliikennejunat kulkevat YTV-alueen ulkopuolelle (Kirkkonummi, Karjaa, Kerava, Riihimäki). Ilmoittajien mukaan on perusteltua, etteivät matkustajat joudu vaihtamaan toiseen junaan YTV-alueen rajalla, vaan samat junat ovat käytössä koko reitillä.

Ilmoittajien mukaan tarkoitus on, että kalustoyhtiö vuokraa itsenäisenä yrityksenä junakalustoa YTV:lle, joka antaa kaluston kulloinkin YTV-alueen liikennettä hoitavan liikenneoperaattorin käyttöön. YTV maksaa (tulevaisuudessa kilpailun kautta määritetyn) operointikorvauksen liikenneoperaattorille ja kalustokorvauksen kalustoyhtiölle. Mikäli kilpailuttamisen seurauksena liikenneoperaattori vaihtuisi, VR voisi irtautua kalustoyhtiön omistajuudesta.

VR on toistaiseksi ollut ainoa junakaluston omistaja ja liikenneoperaattori Suomessa. Ilmoittajien mukaan kyseessä olevalla järjestelyllä luodaan junakaluston vuokrauksen markkinat ja kalustoyhtiö onkin ainoa toimija kyseisillä markkinoilla Suomessa. Tällä hetkellä YTV hankkii seutuliikenteen lähiliikenneoperoinnin VR:ltä, mutta ilmoittajien mukaan kalustoyhtiön perustaminen mahdollistaa junaliikenneoperoinnin kilpailuttamisen tulevaisuudessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Osapuolten välisessä osakassopimusluonnoksessa on kilpailukieltoa koskeva lauseke, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat kyseisen sopimuksen voimassaoloaikana olemaan suoraan tai epäsuoraan itse tai omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta kilpailematta kalustoyhtiön kanssa.

Kilpailukielto ei kuitenkaan estä VR:ää, jonka toimintaan olennaisena osana kuuluu rautatiekaluston ylläpito, hankinta, huolto jne. omistamasta, hallitsemasta, hankkimasta, vuokraamasta tai huoltamasta vastaavaa kaupallista kalustoa, jota VR käyttää omassa liikenteessään mukaan luettuna VR:n oma lähiliikenne YTV-alueen ulkopuolella tai VR:n lähiliikenne ns. ristiinkäyttösopimuksen perusteella YTV-alueen sisäpuolella.

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on rajattu sopimusaikaan eikä se sido osapuolia sen jälkeen, kun ne ovat lakanneet olemasta osakassopimuksen osapuolia. Kilpailukielto on ilmoittajan mukaan välttämätön ja liitännäinen osa koko järjestelyä. Kyse on uudentyyppisestä toimintatavasta ja uusista markkinoista. Merkittävät investoinnit ja yhtiön toiminta ylipäätään ovat mahdollisia vain, mikäli kuntaosakkaat osaltaan tukevat kalustoyhtiön toimintaa olemalla kilpailematta sen kanssa ja keskittämällä kalustohankinnat kalustoyhtiölle. Kilpailukieltoehto ei kuitenkaan rajoita VR:n toimintaa junakaluston hankinnan, omistuksen tai ylläpidon osalta.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää yritysjärjestelyyn suoraan liittyvänä ja sen toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Ilmoittajan esittämä kilpailukielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi siksi ajaksi, jona VR Osakeyhtiö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit käyttävät yhteistä määräysvaltaa yhteisyrityksessä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla VR Osakeyhtiö, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit hankkivat yhteisen määräysvallan Junakalusto Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena kilpailukiellon edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa esitetyn mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.