Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.4.2004

Diaarinumero

274/81/2004

Osapuolet

HOK-Elanto liiketoiminta Oy / Helsingin Sokoksen liiketoiminta, Memphis- ja Coffee House -liiketoiminnat Helsingin Sokoksen talossa ja Järvenpään Emotionin liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 1.4.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy hankkii Helsingin Sokoksen liiketoiminnan, Memphis- ja Coffee House -liiketoiminnat Helsingin Sokoksen talossa sekä Järvenpään Emotionin liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) on Osuusliike Elannon ja Helsingin Osuuskauppa HOK:n sulautuma, joka aloitti toimintansa 1.1.2004. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin yksittäinen alueosuuskauppa ja sen omistuksessa on 140 vähittäiskaupan yksikköä. Lisäksi HOK-Elannolla on 121 ravintolaa, hotelli, seitsemän ABC-automaattiasemaa, Backas puutarhakeskus, viisi Sateenkaarikosmetiikkamyymälää ja kuusi hautaustoimistoa.

Helsingin Sokoksen liiketoiminta on lähinnä käyttötavaroiden kauppaa.

Memphis ja Coffee House -liiketoimintojen puitteissa harjoitetaan ravintolaliiketoimintaa Helsingin Sokoksen talossa.

Järvenpään Emotion myy kosmetiikkatuotteita ja alusasuja Järvenpäässä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HOK-Elanto-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 1 miljardia euroa ja kaupan kohteiden yhteenlaskettu liikevaihto [ ][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohteet harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

HOK-Elanto harjoittaa pääasiassa käyttötavaroiden ja päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa. HOK-Elanto harjoittaa lisäksi mm. ravintolaliiketoimintaa 121 ravintolan kautta. Yritysjärjestelyn seurauksena tapahtuvat markkinamuutokset ovat viraston arvion mukaan vähäisiä sekä käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla että ravintolaliiketoiminnan markkinoilla.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy hankkii Helsingin Sokoksen liiketoiminnan, Memphis- ja Coffee House ‑liiketoiminnat Helsingin Sokoksen talossa sekä Järvenpään Emotionin liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.