Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.4.2003

Diaarinumero

275/81/2003

Osapuolet

Triton Managers Ltd. / Stenqvist Holding AB

Kilpailuvirastolle on 15.4.2003 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Triton Managers Ltd. (”Triton”) hankkii määräysvallan Stenqvist Holding AB:ssa (”Stenqvist”).

Triton on jerseyläinen osakeyhtiö (private equity company). Triton käyttää määräysvaltaa rahastoissa, joilla on osakkuuksia muun muassa ikkuna-, ulko-ovi-, ohjelmisto- sekä kuljetusmarkkinoilla toimivissa yrityksissä. tenqvist on Stenqvist -yritysryhmän emoyhtiö. Stenqvist valmistaa ja markkinoi pääasiassa muovikasseja, muovipusseja, paperikasseja, paperipusseja ja pakkausmateriaaleja. Stenqvist toimii Suomessa tytäryhtiönsä Stenqvist Suomi Oy:n kautta.

Triton -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin […][1] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena olevan Stenqvistin liikevaihto vuonna 2001 oli noin […] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolten toiminnoissa ei ilmoittajan mukaan ole horisontaalista päällekkäisyyttä tai vertikaalista yhteyttä. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailu­ongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Triton Managers Ltd. hankkii määräysvallan Stenqvist Holding AB:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää mark­kina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.