Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.6.2005

Diaarinumero

281/81/2005

Osapuolet

Fujitsu Services Oy / Tikka Communications Oy:n tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.5.2005 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/1998) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Fujitsu Services Oy (”Fujitsu”) hankkii eräitä Tikka Communications Oy:n (”Tikka”) tietoteknisiä palvelutoimintoja.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fujitsu toimii tietoteknisten palvelujen alalla tietojärjestelmien palvelutuottajana ja tuoteratkaisujen toimittajana.

Kaupan kohteena ovat eräät Tikan tietotekniset palvelutoiminnot. Tikka on Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella toimiva tietoliikennealan yritys. Tikka on Elisa Oyj:n (”Elisa”) osakkuusyhtiö ja Elisa käyttää Tikassa tosiasiallista määräysvaltaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fujitsun maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 36,4 miljardia euroa ja kaupan kohteelle laskettavissa oleva liikevaihto noin […][1] euroa. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n mukaisesti Fujitsun aiemmat hankinnat Elisalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tarkastelun kohteena oleva transaktio on ulkoistamisjärjestely, jossa Tikka ulkoistaa omalla organisaatiollaan aiemmin tekemänsä tietotekniset palvelutoiminnot eli työasematuen ja palvelinten käyttöpalvelut Fujitsulle. Järjestelyn myötä TikkaComin 360 työasemaa ja 30 palvelinta siirtyvät Fujitsun Patja-palvelun piiriin.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat tietoteknisten palveluiden kokonaismarkkinoista. IDC on arvioinut Suomen tietoteknisten palveluiden kokonaismarkkinoiden arvoksi vuonna 2004 noin 2,2 miljardia euroa. Suomen it-ulkoistusmarkkinoiden arvoksi IDC on arvioinut noin 935 miljoonaa euroa ja Fujitsun markkinaosuudeksi noin 10 %. Yrityskaupan ilmoittaja katsoo, että tarkastelun kohteena olevalla ulkoistamisjärjestelyllä ei ole vaikutusta Fujitsun markkinaosuuteen. Komissio on jakanut kokonaismarkkinat eri palvelusegmentteihin, mutta ilmoittaja on katsonut eri segmenttien rajanvedon olevan ongelmallista. Ilmoittaja katsoo maantieteellisten markkinoiden olevan ETA-alueen laajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fujitsu Services Oy hankkii eräitä Tikka Communications Oy:n tietoteknisiä palvelutoimintoja. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.