Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.4.2002

Diaarinumero

282/81/2002

Osapuolet

HK Ruokatalo Oyj, Atria Oyj / Best-In Oy

Asian vireilletulo

HK Ruokatalo Oyj (jäljempänä HK) ja Atria Oyj (jäljempänä Atria) ovat 3.4.2002 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelyn, jolla ne perustavat Best-In Oy -nimisen (jäljempänä Best-In) yhteisyrityksen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HK on Suomen suurimpia elintarvikealan yrityksiä. Yhtiö harjoittaa liha- ja siipikarjatuotteiden valmistusta, jalostusta ja myyntiä sekä rehuteollisuus- ja lemmikkieläinruokatuotantoa.

Atria harjoittaa lihanjalostus- ja einesteollisuustoimintaa. Yhtiö valmistaa ja markkinoi lihaa, lihavalmisteita, broileri- ja kalkkunatuotteita sekä valmisruokia vähittäiskauppa- kuin suurtalousmarkkinoilla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HK:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 585 miljoonaa euroa ja Atrian vuoden 2001 liikevaihto noin 637 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja yhteisyritys harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yhteisyrityksen osakkaat HK ja Atria harjoittavat elintarvikealan lihanjalostustoimintaa ja siihen liittyvää teurastamoliiketoimintaa. Teurastamoteollisuuden […][1] ohella lemmikkieläintuotannon perusraaka-aineita, josta osakkaat jatkojalostavat ja markkinoivat lemmikkieläimille tarkoitettuja valmisteita. Kyseinen lemmikkieläinruokatuotanto on tarkoitus siirtää perusteilla olevaan Best-In -yhteisyritykseen. Osakasyhtiöiden keskeisiä lemmikkieläintuotemerkkejä ovat Hubert, Mustin Murkina, Cat, Cat Days ja Best-In.

Relevantit markkinat

Ilmoittaja on käyttänyt relevanttien markkinoiden määrittelyn pohjana komission tapauskäytännössään soveltamaa markkinamäärittelyä[2], jossa kissan- ja koiranruokamarkkinat on luokiteltu seuraavasti: 1) koiran kuivaruoka, 2) koiran kostea ruoka, 3) kissan kuivaruoka ja 4) kissan kostea ruoka. Osapuolten mukaan kissan ja koiranruokamarkkinoiden vuotuinen kokonaisarvo on noin 90 miljoonaa euroa. Yrityskaupan osapuolet valmistavat kosteita kissan- ja koiranruokia, lähinnä […] kissan- ja koiranmakkaroita.

Toimija Markkinaosuus-arvio Suomi (%) Tuotemerkit

– koira, kostea ruoka

– kissa, kostea ruoka

HK

Atria

HK

Atria

[15–25 %]

[20–30 %]

[0–5 %]

[0–5 %]

Best-In

Hubert, Mustin Murkina

Cat

Cat Days

Kuvio 1. Yritysjärjestelyn osapuolten markkinaosuusarviot.

Yritysjärjestelyn osapuolten lemmikkieläinruoan myynti muodostuu ainoastaan päivittäistavarakaupan tukkumyynnistä. Osapuolten mukaan ne eivät myy tuotteitaan suoraan erikoisliikkeille. Osapuolet korostavat lisäksi, että markkinaosuusarviossa on huomioitu ainoastaan päivittäistavarakaupan myynti. Relevantteihin hyödykemarkkinoihin kuuluu lisäksi erikoisliikkeiden myynti, josta osapuolilla ei ole esittää tarkkaa arviota. Osapuolet viittaavat Elintarviketeollisuuden petfood-työryhmän arvioon, jonka mukaan kokonaismarkkinoiden arvo on noin 135 miljoonaa euroa. Täten osapuolet katsovat markkinaosuutensa olevan todellisuudessa edellä esitetyssä kuviossa ilmoitettuja markkinaosuusarvioita pienemmät.

Maantieteellisten markkinoiden laajuuteen vaikuttavat lähinnä ostokäyttäytyminen sekä hinnoissa ja markkinarakenteessa ilmenevät kansalliset eroavaisuudet. Komissio on päätöskäytännössään katsonut kissan- ja koiranruokamarkkinoiden olevan kansalliset.

Osapuolet katsovat alalle tulon olevan suhteellisen helppoa. Markkinoille tulo edellyttää kuitenkin vakiintunutta tuotekonseptia. Yritysjärjestelyn osapuolet hoitavat jakelun tukkuliikkeille kylmäkuljetusmahdollisuuden omaavien huolintaliikkeiden kautta. Tuotteet välittyvät loppuasiakkaille tukkuliikkeiden vähittäismyynnin kautta. Osapuolet katsovat, että kissan- ja koiranruokamarkkinoiden vähittäismyyntisektoria hallitsevat ulkomaiset tuotemerkit.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät tuoneet esille seikkoja, jotka osoittaisivat yrityskaupalla olevan oleellisesti haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HK Ruokatalo Oyj ja Atria Oyj perustavat Best-In Oy -nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tapaukset Comp/M.2544 Masterfoods / Royal Canin ja Comp/M.2337 Nestlé / Ralston Purina