Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.4.2002

Diaarinumero

283/81/2002

Osapuolet

EQT Northern Europe Ltd. / Lillbacka Oy

Asian vireilletulo

EQT Northern Europe Ltd. on 22.03.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Lillbacka Oy:n osakekannan. Kaupan kohteen ulkopuolelle on rajattu seuraavat liiketoiminnat: Northern Cross -niminen alus ja sen vuokraus- ja muu siihen liittyvä liiketoiminta, Lillbacka Global Oy:n liiketoiminta sekä Finn-Power USA Inc:n liiketoiminta.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

EQT Northern Europe Ltd. (jäljempänä EQT NE Ltd.) käyttää määräysvaltaa EQT Northern Europe -nimisessä (jäljempänä EQT NE) sijoitusrahastossa. Määräysvalta perustuu EQT NE Ltd:n ja EQT NE:n sijoittajien välisiin sopimuksiin. EQT NE Ltd. on puolestaan EQT Northern Europe AG:n (jäljempänä EQT NE AG) yksinomaisessa omistuksessa oleva tytäryhtiö. EQT NE AG:n omistus jakautuu seuraavasti: Investor AB (jäljempänä Investor) […][1] % (osakkeista ja äänivallasta), Claes Dahlbäck […] %, CBTJ Financial Services B.V. […] % sekä Jacob Wallenberg, Harald Einsmann, Massimo Rossi ja Horst Thaler, kukin […] %. Kilpailuvirasto ei ole määritellyt EQT NE Ltd:n yritysryhmää täsmällisesti, mutta koska ilmoittaja on katsonut, että Claes Dahlbäckin ja Jacob Wallenbergin omistukset voitaisiin yhdistää Investorin osuuksiin, niin Kilpailuvirasto on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia myös Investorin määräysvallassa olevien yhteisöjen kannalta.

EQT NE on yksi viidestä EQT-rahastosta. Muita rahastoja ovat EQT Scandinavia I, EQT Scandinavia II, EQT Danmark ja EQT Finland. Rahastoilla on useita eri aloilla toimivia portfolioyhtiöitä.

Lillbacka Oy (jäljempänä Lillbacka) valmistaa ja myy levytyökoneita ja joustavia valmistusjärjestelmiä sekä näiden koneiden lisälaitteita. Levytyökoneilla suoritettavia tyypillisiä työvaiheita ovat ohutlevykomponenttien lävistäminen, leikkaaminen ja taivuttaminen. Joustavat valmistusjärjestelmät sisältävät useamman levytyökoneen. Lisälaitteilla voidaan esim. automatisoida levynvalmistusprosessissa tarvittavien materiaalien varastointia ja materiaalin kulkua työvaiheesta toiseen. Lillbacka tarjoaa myös myymiensä koneiden huolto- ja korjauspalveluita. Lisäksi Lillbacka harjoittaa Suomessa vähäisessä määrin ansiolentotoimintaa ja liikelentojen välitystä.

Lillbacka myös markkinoi Lillbacka Powerco Oy:n valmistamia letkuliitinpuristimia tietyillä markkina-alueilla sekä harjoittaa kuljetusta, huolintaa ja kauppamerenkulkua. Mainitut toimialat eivät kuitenkaan kuulu kaupan kohteeseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

EQT NE Ltd. hankkii Lillbackan osakekannan, joten kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa. EQT NE Ltd:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 7,7 mrd euroa. Lillbackan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 204 milj. euroa. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat ovat ilmoittajan mukaan levytyökoneet ja maantieteelliset markkinat Euroopan laajuiset tai sitä laajemmat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja. EQT NE:n portfolioyhtiöt, muiden EQT-rahastojen portfolioyhtiöt, Investor tai sen määräysvallassa olevat yhteisöt eivät ilmoittajan mukaan kilpaile Lillbackan kanssa. Mainituilla yhteisöillä ei ole myöskään merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä. Ainoa vertikaalinen yhteys on ilmoittajan mukaan ollut EQT Scandinavia II -rahaston portfolioyhtiö Eldon Enclosures AB:n (jäljempänä Eldon) ja Lillbackan välillä. Eldon, joka kehittää, valmistaa ja myy suojakoteloita, kytkinlaitteistoja sekä sähköisiä jakelujärjestelmiä, on hankkinut Lillbackan toimittaman levytyökoneen. Yrityskaupalla ei viraston arvion mukaan ole myöskään kilpailua rajoittavia monialavaikutuksia.

Levytyökoneiden markkinoiden kokonaisarvo vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan Euroopassa noin 1,5 mrd euroa ja Suomessa noin 80 milj. euroa. Lillbackan markkinaosuus vuonna 2001 oli Euroopassa noin [5–10] % ja Suomessa noin [35–45] %. Lillbackan merkittävimpiä kilpailijoita Suomessa ovat ilmoittajan mukaan seuraavat levytyökoneita maahantuovat ja myyvät yritykset: Oy Tammesvirta & Co. (Trumpf-koneet), Ama-Prom Oy (Amada-koneet), Salvagnini Scandinavia Ab (Salvagnini-koneet), Machinery Oy (Bystronic-koneet) ja Wihuri Oy Työstökoneet (Murata Wiedemann-koneet). Trumpf-, Amada-, Salvagnini- ja Bystronic-koneiden markkinaosuudet Suomessa vuonna 2001 olivat ilmoittajan arvion mukaan [1–30] %. Mainitut koneet olivat vuonna 2001 Lillbackan koneiden merkittävimpiä kilpailijoita Euroopassa. Niiden markkinaosuudet olivat ilmoittajan arvion mukaan [1–45] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu […] aikana luovutuspäivästä lukien olemaan suoraan tai välillisesti kilpailematta sen liiketoiminnan kanssa, jota konserniyhtiöt allekirjoitus- ja/tai luovutuspäivänä harjoittavat.

Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että myyjä, Jorma Lillbacka, on Lillbackan toiminnassa keskeinen henkilö, jonka taitotiedon ympärille yrityksen toiminta täysin perustuu. Lillbackan menestys pohjaa ilmoittajan mukaan suurelta osin myyjän henkilökohtaisiin suhteisiin ja hänen luomiinsa jakelukanaviin. Ilmoittaja katsoo, että […] pituinen kilpailukielto on ensiarvoisen tärkeä yrityskaupan toteuttamiseksi sekä kohteen taitotiedon, maineen ja asiakaspiirin siirtymiseksi ostajalle.

Kilpailuvirasto katsoo, että myyjälle asetettua kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailukiellon asiallisen sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että konserniyhtiöllä tarkoitetaan yrityskauppasopimuksen mukaisesti määriteltyyn konserniin kuuluvaa yhtiötä ja konsernilla tarkoitetaan puolestaan sopimuksen liitteessä 2.20 kuvattua luovutuksen jälkeistä konsernia osakkuusyhtiöineen eli hankinnan kohdetta. Kilpailukiellon asiallinen sisältö on siten rajattu koskemaan niitä hyödykemarkkinoita, joilla hankinnan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista. Kilpailukiellon maantieteellisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto katsoo, että kielto voi koskea vain sitä maantieteellistä aluetta, jolla hankinnan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista. Kiellon ajallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto katsoo, ettei ostajalle siirry sellaista taitotietoa levytyökoneiden markkinoilla, jonka käyttö edellyttäisi yli […] suojaa myyjän taholta tulevalta kilpailulta.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu olemaan, ilman ostajan etukäteistä kirjallista lupaa, palkkaamatta […] aikana luovutuspäivästä lukien yrityskauppasopimuksen liitteessä 10.5 mainittuja konsernin avainhenkilöitä mihinkään yhteisöön, jossa myyjällä välittömästi tai välillisesti on omistusta tai määräysvalta.

Kilpailuvirasto katsoo, että myyjälle asetettua rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Konsernin määritelmän osalta virasto viittaa aiemmin lausuttuun. Rekrytointikiellon kohteena ovat tämän mukaisesti hankinnan kohteen avainhenkilöt. Kiellon ajallista ulottuvuutta voidaan pitää kohtuullisena. Kilpailuvirasto toteaa kuitenkin, että rekrytointikielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa EQT Northern Europe Ltd. hankkii Lillbacka Oy:n osakekannan. Kilpailuvirasto hyväksyy myyjälle asetetun kilpailukiellon ja rekrytointikiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.