Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.4.2004

Diaarinumero

288/81/2004

Osapuolet

Triton Managers Ltd. / VTG-Lehnkering AG:n bulkki- ja erikoislogistiikkaliiketoiminnot

Asian vireilletulo

Triton Managers Ltd. (jäljempänä Triton) on 5.4.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii VTG-Lehnkering AG:n bulkki- ja erikoislogistiikkaliiketoiminnot (jäljempänä UB II).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Triton on jerseyläinen osakeyhtiö, joka käyttää määräysvaltaa seuraavissa yrityksissä: WERU AG, Keymile AG, Elit Fönster AB, Frigoscandia Distribution AB (Frigoscandia), Tetra HoldCo GmbH & Co., Stenqvist Holding AB (Stenqvist), Semper Holding AB, DSV Miljø A/S ja GCE Gas Control Equipment AB. Tritonin määräysvaltayrityksistä Frigoscandia ja Stenqvist harjoittavat liiketoimintaa Suomessa. Frigoscandia toimii lämpötilahallittujen kuljetuspalveluiden, eli lähinnä kylmä- ja pakastekuljetusten markkinoilla. Stenqvist valmistaa ja markkinoi paperista ja muovista valmistettuja pusseja ja kasseja sekä pakkausmateriaaleja vähittäiskaupan ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

VTG-Lehnkering AG:n liiketoiminta on jaettu kahteen päätoiminta-alueeseen: juna- ja säiliökonttilogistiikka (UB I) sekä bulkki- ja erikoislogistiikka (UB II). Yrityskaupan kohteena oleva liiketoiminta-alue käsittää VTG-Lehnkering AG:n kuljetus-, varasto-, logistiikka-, puhtaanapito-, ruoppaus- ja kemialliset palvelut sekä rakennustarvikekaupan. Suomessa UB II, jolla on suomalainen tytäryhtiö, Lehnkering Logistics Oy, tarjoaa sekä kansallisia että kansainvälisiä tiekuljetus- ja logistiikkapalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Triton-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli […][1] euroa. UB II:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli […] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Tritonin yritysryhmään kuuluvien yritysten ja UB II:n välillä ei ole päällekkäisyyksiä. Frigoscandia tarjoaa pääasiassa lämpötilahallittuja kuljetuspalveluja ja toimittaa myös pienessä määrin kulutushyödykkeitä päivittäistavarakauppaan. UB II:n kuljettamat tavarat puolestaan ovat tyypillisesti terästä ja puutavaraa eikä UB II tarjoa lämpötilahallittuja kuljetuspalveluja Suomessa lainkaan. Ilmoittaja arvioi kuljetus- ja logistiikkapalveluiden Suomen markkinoiden kooksi noin 250 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen markkinaosuus näillä markkinoilla on ilmoittajan mukaan [alle 5 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Triton Managers Ltd. hankkii VTG-Lehnkering AG:n bulkki- ja erikoislogistiikkaliiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.