Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.4.2002

Diaarinumero

289/81/2002

Osapuolet

Flowserve Corporation / Invensys Plc:n virranohjaus-osasto

Asian vireilletulo

Flowserve Corporation (”Flowserve”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 8.4.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Invensys plc:n (”Invensys”) maailmanlaajuisen virranohjaus-osaston liiketoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Flowserve on emoyhtiö konsernissa, joka valmistaa teollisuuden virranhallintatuotteita, erityisesti pumppuja, venttiileitä ja tiivisteitä. Lisäksi Flowserve tarjoaa virranhallintatuotteisiin liittyviä palveluja, kuten asennusta ja huoltoa. Flowserve toimittaa tuotteitaan pääasiassa öljy-, kemikaali- ja energiateollisuudelle. Yritys toimii 30 maassa. Suomessa Flowservellä ei ole omaa myyntiedustusta, vaan sen jälleenmyyjinä toimivat Mercantile Oy ja Kontram Oy.

Invensysin virranohjaus -osasto valmistaa, suunnittelee ja myy teollisen virranohjauksen markkinoille venttiileitä, toimilaitteita sekä niihin liittyviä virranohjauslaitteita, mukaan lukien höyrytuotteita ja -järjestelmiä. Invensys toimittaa tuotteitaan lähinnä öljy-, kaasu-, kemikaali- ja energiateollisuudelle. Invensysin virranohjaus -osastoon kuuluu kolme Suomessa toimivaa yhtiötä: ruotsalaiseen Naf-konserniin kuuluva holding-yhtiö Naf Industries Oy, Naf Oy sekä Naval Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 2 kohdan mukaisesta liiketoiminnan osan hankinnasta. Flowserven ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden vuoden 2001 maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 2,14 miljardia euroa. Invensysin virranohjaus-osaston 31.3.2001 päättyneen tilikauden maailmanlaajuinen liikevaihto oli [alle 600][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan osapuolten mukaan relevantit tuotemarkkinat voidaan määritellä kaikkien teollisen virranohjauksen tarvikkeiden markkinoiksi. Teollisen virranohjauksen tarvikkeita käytetään teollisuusprosesseissa, jotka koskevat nesteiden, höyryn, kuiva-aineiden ja kaasun kuljetusta. Teollisen virranohjauksen tuotteiden loppukäyttäjiä ovat muun muassa ruoka-, juoma-, öljy-, kaasu-, energia-, kemia-, ja paperiteollisuuden yritykset. Teollisen virranohjauksen tarvikkeiden yksittäisiä komponentteja ovat esimerkiksi venttiilit, tiivisteet, asennoittimet (engl. positioners), toimilaitteet (engl. actuators) ja pumput. Yrityskaupan osapuolet ovat katsoneet yrityskaupan arvioimiseksi määriteltyjen maantieteellisten markkinoiden olevan ainakin ETA-laajuiset.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei asian ratkaisun kannalta ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Teollisen virranohjauksen tarvikkeiden kokonaismarkkinoilla on kaupan osapuolten yhteinen markkinaosuus Suomessa ilmoittajan mukaan [alle 15 %]. Tiettyjen yksittäisten virranhallintakomponenttien osalta osapuolten yhteinen markkinaosuus on Suomessa [2–40 %]. Osapuolten yhteinen markkinaosuus teollisen virranohjauksen tarvikkeiden kokonaismarkkinoilla Euroopassa on [alle 5 %].

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailukielto

Ilmoittaja on esittänyt yrityskauppailmoituksessaan, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksytään kilpailukielto, jonka mukaan myyjän ei tule […] vuoden aikana kaupan voimaansaattamisesta harjoittaa toimintaa, joka välittömästi kilpailee yrityskaupan kohteen liiketoiminnan kanssa. Myyjä voi kuitenkin hankkia kokonaisuuden, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa sillä ehdolla, että hankitun kokonaisuuden kilpailevia toimintoja ei kehitetä siitä mitä ne olivat oston ajankohtana, ja että kilpailevia tuotteita ei myydä uusille asiakkaille, jotka eivät olleet hankitun kokonaisuuden asiakkaita oston ajankohtana. […].

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön kohteen liiketoiminnan jatkuvuusperiaatteen suojaamista varten, ja että kohteen liiketoiminta sisältää merkityksellistä tietotaitoa, jonka suojaaminen on välttämätöntä kilpailukieltolausekkeen kautta. Osapuolten näkemyksen mukaan […] vuotta on vähimmäisaika, minkä aikana ostaja voi vakiinnuttaa asemansa kohteen liiketoiminnan alan markkinoilla ja minkä aikana myyjän tietotaitonsa käyttäminen vähentäisi huomattavasti luovutettujen varojen arvoa. Lisäksi ilmoittaja on katsonut kilpailukiellon olleen ehdoton edellytys kaupan toteuttamiselle, koska ilman sitä ostaja ei olisi solminut ostosopimusta.

Rekrytointikielto

Ilmoittaja hakee lisäksi liitännäisrajoitussuojaa yritysostosopimuksessa olevalle myyjän rekrytointikiellolle. Rekrytointikiellon mukaan myyjä ei saa […] vuoden aikana kaupan voimaansaattamisesta suostutella ostajan työntekijöitä irtisanomaan suhteensa tähän. Ilmoittajan mukaan työntekijöiden houkuttelemista koskeva kieltolauseke on välttämätön kohteen liiketoiminnan jatkuvuusperiaatteen ja ostajan suojaamista varten, sekä niin ikään ehdoton edellytys kaupan toteuttamiselle.

Liitännäisrajoitusten arviointi

Yrityskaupan ilmoittaja toimi teollisuuden virranhallintatuotteiden alalla jo ennen ilmoitettua yrityskauppaa. Taitotiedon siirtymisellä ei voida katsoa siten olevan niin suurta merkitystä, että […] vuoden kilpailukielto olisi perusteltavissa. Kilpailuviraston arvion mukaan nyt ilmoitetussa yrityskaupassa […] vuotta on riittävä aika ostajalle vakiinnuttaa asemansa kohteen liiketoiminnan alalla.

Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yritysjärjestelyn kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan toteuttamishetkellä. Yrityskaupan ilmoittajan edellä selostettu kilpailukiellon rajoitukseksi tarkoitettu ehto hyväksytään liitännäisrajoitukseksi siltä osin, kuin se ei vaikutuksiltaan ylitä liitännäisrajoituksena hyväksyttyä kilpailukieltoa.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä kaupan kohteen liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi. Ajallisen kestonsa osalta rekrytointikieltoa voidaan pitää kohtuullisena. Kiellon sisällön osalta Kilpailuvirasto toteaa, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi käsittää ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivisen rekrytoinnin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Flowserve Corporation hankkii Invensys plc:n maailmanlaajuisen virranohjaus-osaston liiketoiminnot. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina myyjätaholle asetetut kilpailunrajoitukset edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.