Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.5.2002

Diaarinumero

290/81/2002

Osapuolet

YIT-yhtymä Oyj / Primatel Oy

Asian vireilletulo

YIT-Yhtymä Oyj (jäljempänä YIT) on 24.4.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Primatel Oy:ssä (jäljempänä Primatel).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

YIT on rakentamisen ja teollisuuden kokonaispalveluyritys. Konserni tarjoaa asuntojen, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden investointipalveluja sekä kunnossa- ja käynnissäpitopalveluja. Yhtiön päämarkkina-aluetta Suomen lisäksi ovat Skandinavia, Baltian maat ja Venäjä. YIT on Suomen suurin rakennuskonserni.

Primatel harjoittaa teletoimintaa sekä siihen liittyvää palvelutoimintaa kuten tele- ja sähköverkkojen asentamis- ja kunnossapitopalveluiden tuottamista. Yhtiö on Suomen johtavia tietoliikenneverkkojen rakentamis- ja ylläpitoyrityksiä ja sillä on toimipisteitä yli sadalla paikkakunnalla Suomessa. Primatel on aiemmin ollut Sonera Oyj:n tytäryhtiö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

YIT:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1 623 miljoonaa euroa ja kaupan kohteen Primatelin vuoden 2001 liikevaihto noin 153,5 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestely toteutetaan organisatorisesti siten, että YIT:n nykyisten alakonsernien YIT Rakennus Oy:n ja YIT Installaatiot Oy:n rinnalle perustetaan alakonserni YIT Primatel Oy, jonka muodostaa Primatelin nykyinen organisaatio. YIT Installaatiot Oy:n (noin 30 % YIT:n liikevaihdosta) liiketoimintaryhmään kuuluu Teollisuuden investointi- ja kunnossapitopalvelut, Teollisuudenhuolto- ja käynnissäpitopalvelut sekä Talotekniikka. YIT Rakennus Oy:n (noin 70 % YIT:n liikevaihdosta) liiketoimintaryhmään kuuluu puolestaan Asuntorakentaminen ja Talonrakennus, Kiinteistöpalvelut, Infrapalvelut ja Vientitoiminta.

Kaupan kohteen Primatelin liiketoiminta jakaantuu lähinnä seuraaviin alueisiin: Engineering, Verkostoliiketoiminta, Kiinteistöverkot ja Mastoliiketoiminta. Yhtiön asiakkaita ovat verkko-operaattorit, yritykset, teollisuus ja julkishallinto. Suurin yksittäinen asiakas on Sonera. Ilmoitettuun yrityskauppaan liittyy puitesopimus, jonka mukaan Primatel toimittaa myös lähivuosina valtaosan Soneran verkkojen ylläpito- ja rakentamispalveluista.

Relevantit markkinat ja kilpailuvaikutukset

Molemmat yrityskaupan osapuolet rakentavat, asentavat ja huoltavat kiinteistöverkkoja ja kunnallista infrastruktuuria. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa kiinteistöverkkojen markkinoilla sekä suppeammin määritellyillä IT-verkon ja sähköasennusten markkinoilla sekä sähköisten turvajärjestelmien markkinoilla. IT-verkkotyö eli kaapelointi kattaa erilaisia tele-, data- ja antenniverkkojen asennusta sekä huoltoa. Sähköverkon asentaminen on perinteistä sähköverkkoon liittyvää urakointia. Sähköisten turvajärjestelmien asentaminen voidaan ilmoittajan mukaan liittää osaksi IT-verkon tuotantoa. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat vähäisiä kaikilla edellä mainituilla markkinasegmenteillä ja lisäksi alalle tulon kynnys on alhainen. Keskeisiä kilpailijoita edellä mainituilla markkinoilla ovat muun muassa ABB Oy, Tekmanni Oy ja Securitas Tekniikka Oy.

Infrapalveluiden alueella televerkon- ja sähkönsiirtoverkon urakoinnin voidaan katsoa kuuluvan samoille hyödykemarkkinoille. YIT harjoittaa ennen kaikkea maa-, kallio-, silta-, vesi- ja laitosurakointia. Ilmoittajan mukaan YIT ei harjoita sähkö- ja televerkkojen urakointia. Primatel on puolestaan merkittävä televerkkojen urakoitsija. Ilmoittajan mukaan Primatel ei kuitenkaan urakoi infraksi luokiteltavaa sähkönsiirtoverkkoa. Ilmoittaja katsoo täten, että yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja infrapalveluiden markkinoilla. Tele- ja sähköverkkourakoinnin markkinoilla keskeisiä Primatelin kilpailijoita ovat mm. Empower Oy, Eltel Networks Oy ja Elisa Communications Oyj.

Osapuolten mukaan Primatelin ostolla YIT panostaa tulevaisuuden infrastruktuuriin. Kiinteistökannan verkottaminen on vasta alkuvaiheessaan ja tietoliikennesektorin kehitys luo uusia markkinoita. YIT:n strategisena tavoitteena on kehittää ja kasvattaa tätä liiketoimintaa Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Riippumattomuus Sonerasta antaa YIT Primatelille aikaisempaa paremman mahdollisuuden tarjota palvelujaan myös muille operaattoreille. YIT-konsernissa on verkkoliiketoimintaan liittyviä synergioita. Normaalin LVISA-talotekniikan lisäksi kaikkiin uusiin ja usein myös korjattaviin rakennuksiin asennetaan laajakaistayhteydet sekä huoneistokohtaisia langallisia ja langattomia päätelaitteita. Kiinteistöjen ja teollisuuden laitteiden ja prosessien etävalvonta ja ohjaus perustuvat verkkoteknologiaan.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät tuoneet esille seikkoja, jotka osoittaisivat yrityskaupalla olevan oleellisesti haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa YIT-Yhtymä Oyj hankkii määräysvallan Primatel Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.