Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.5.2000

Diaarinumero

293/81/2000

Osapuolet

Grundfos Holding AG / Oy E. Sarlin Ab:n pumppuliiketoiminta

Asian vireilletulo

Grundfos Holding AG on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 6.4.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti, että se on sopinut hankkivansa Oy E. Sarlin Ab:n pumppuyksikön liiketoiminnan.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Grundfos Holding AG (Grundfos) on Sveitsissä kotipaikan omaava monikansallinen konserni. Sen liiketoiminta käsittää muun muassa pumppujen ja pumppujärjestelmien suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin. Oy E. Sarlin Ab:n (Sarlin) pumppuyksikkö (Sarlin Pumps) valmistaa jätevesi- ja vastaavien nesteiden pumppuja sekä suunnittelee ja valmistaa pumppujärjestelmiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Grundfos on sopinut hankkivansa Sarlin Pumpsin. Grundfosin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 6,5 mrd mk ja Sarlin Pumpsin noin [ ][1] milj. mk. Sarlin Pumps harjoittaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Osapuolilla on päällekkäisyyksiä pienissä, alle 5 kW:n moottorilla varustetuissa uppopumpuissa, erityisesti jätevesi- ja kuivatuspumpuissa. Jätevesipumppujen markkinoilla keskittymän markkinaosuus Suomessa on [30–40] % ja kuivatuspumppujen markkinoilla [25–35] %. Keskittymän markkinaosuus pumppujen kokonaismarkkinoilla Suomessa on noin [20–30] %.

EY:n komissio on tehnyt joulukuussa 1999 pumppuliiketoimintaa koskevan päätöksen, jossa se toteaa pumppumarkkinoiden olevan ETA:n laajuiset.[2] Näillä ETA:n markkinoilla keskittymän markkinaosuus pienten jätevesipumppujen markkinoilla on noin [0–10] % ja kuivatuspumppujen markkinoilla noin [5–15] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti. Yrityskauppa ei synnytä merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa riippumatta siitä, miten pumppumarkkinat määritellään.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Kilpailukielto

Yrityskauppasopimuksen 18.1 kohdassa Sarlin sitoutuu siihen, ettei se [ ] vuoden ajan välittömästi tai välillisesti kilpaile siirtyvän liiketoiminnan kanssa. Kilpailukiellon maantieteellinen ulottuvuus vastaa sitä aluetta, jolla siirtyvää liiketoimintaa yrityskaupan tekohetkellä harjoitetaan.

Ilmoittaja perustelee liitännäisrajoitusta kaupassa siirtyvällä tutkimusta ja tuotekehitystä, valmistusta, suunnittelua ja markkinointia koskeva tietotaidolla, tuotteiden pitkällä elinkaarella, pitkällä uusien tuotteiden tuotekehityksen vaatimalla ajalla ja asiakasuskollisuudella. Ilmoittajan mukaan liiketoiminnan arvoa ei voida suojella muutoin kuin pitkällä kilpailukiellolla. Vain osa siirrettävästä tietotaidosta on suojattu patenteilla ja muilla teollisoikeuksilla ja huomattava osa tietotaidosta perustuu käytännön kokemukseen muun muassa pumppausratkaisuista. Siirrettävä tietotaito käsittää lisäksi vesilaitosten erikoisvaatimukset täyttävät tuotteet sekä kunnonvalvontajärjestelmien toimittamisen vesilaitoksille, mitä toimintaa ja tietotaitoa hankkijalla ei entuudestaan ole.

Kilpailuvirasto toteaa, että hankkija harjoittaa samaa liiketoimintaa ja käyttää samaa teknologiaa kuin kaupan kohde. Pumppujärjestelmien toimittajalla on kilpailijoita parempi asema toimittaa kunnonvalvontajärjestelmiä toimittamiinsa pumppujärjestelmiin. Kilpailuvirasto katsoo, että hankkijalle uuden teknologian ja uuden hyödykeryhmän siirtyminen ei vaadi erityisen pitkää suojaa kilpailulta. Näin ollen Kilpailuvirasto pitää todennäköisenä, ettei kaupan kohteen haltuunotto ja sen arvon säilyttäminen vaadi [ ] vuotta pidempää kilpailukieltoa. Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, että liitännäisrajoituksena ei hyväksytä kieltoa osallistua puhtaasti sijoitusluonteisesti toimintaan, joka kilpailee tai saattaa tulevaisuudessa kilpailla kaupan kohteen kanssa.

Rekrytointikielto

Yrityskauppasopimuksen 18.1 kohdassa Sarlin sitoutuu [ ] vuoden ajan pidättäytymään aktiivisesti rekrytoimasta kaupan kohteen avainhenkilöitä.

Kilpailuvirasto toteaa, että aktiivisen rekrytoinnin kieltäminen ei rajoita kilpailua enempää kuin mikä on välttämätöntä kaupan toteuttamiselle ja kaupan kohteen haltuunotolle.

Tavaramerkkilisenssi

Yrityskauppasopimuksen 11.2 kohdan mukaan Sarlin ja Grundfos tekevät erillisen tavaramerkkilisenssisopimuksen, jolla Sarlin luovuttaa ”Sarlin Pumps” –tavaramerkin [ ] vuoden ajaksi hankkijan yksinomaiseen käyttöön.

Kilpailuvirasto toteaa, että tavaramerkkilisenssisopimus ei rajoita kilpailua enempää kuin mikä on välttämätöntä kaupan toteuttamiselle ja kaupan kohteen haltuunotolle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Grundfos Holding AG hankkii Oy E. Sarlin Ab:n pumppuyksikön liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain [ ] vuodeksi. Aktiivisen rekrytoinnin kielto avainhenkilöiden osalta sekä tavaramerkkilisenssi hyväksytään liitännäisrajoituksiksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasuluin osoitetaan, että tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Comp/M.1775 – Ingersoll/Dresser.