Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.5.2007

Diaarinumero

293/81/2007

Osapuolet

Xstrata Plc / LionOre Mining International Ltd

Asian vireilletulo

Xstrata Plc (”Xstrata”) on ilmoittanut 17.4.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan LionOre Mining International Ltd:ssä (”LionOre”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Xstrata on sveitsiläinen yritys, joka toimii seitsemällä kansainvälisellä raaka-ainemarkkinalla, joita ovat kupari, koksihiili, lämmityshiili, ferrokromi, nikkeli, vanadiini ja sinkki. Lisäksi se harjoittaa pienimuotoisempaa alumiiniliiketoimintaa, ylläpitää kierrätyslaitoksia ja sillä on kultaan, lyijyyn ja hopeaan liittyvää toimintaa. Xstrata on listattu Lontoon ja Sveitsin pörsseihin.

Xstrata on Glencore International AG:n (”Glencore”) määräysvallassa.[1] Glencore toimii alumiini-, sinkki-, kupari-, lyijy-, ferroseos-, nikkeli-, hiili-, öljy- ja maataloustuotteiden markkinoilla. Valtaosa Glencoren maailmanlaajuisesta liikevaihdosta koostuu näiden hyödykkeiden vaihdannasta ja vähemmässä määrin metallien ja mineraalien tuotannosta.

Xstrata puolestaan käyttää määräysvaltaa Falconbridge Limited:ssä (”Falconbridge”),[2] joka on sinkin, nikkelin, kuparin, primaarisen ja käsitellyn alumiinin, koboltin, lyijyn, molybdeenin, hopean, kullan ja rikkihapon tuottaja. Falconbridge vastaa kaikista Xstrata-konsernin nikkeliin liittyvistä toiminnoista. Falconbridge toimii Kanadassa sijaitsevilla nikkelikaivoksilla ja tehtailla, Norjassa Kristiansandissa sijaitsevalla jalostamolla sekä Dominikaanisessa Tasavallassa Falcondossa sijaitsevalla ferronikkelilouhoksella. Falconbridge tuottaa ja myy ferronikkeliä. Lisäksi Falconbridge jalostaa ja myy nikkeliä, kuparia, kobolttia ja jalo- sekä platinaryhmän metalleja. Falconbridge ei myy nikkelirikastetta tai nikkelin välituotteita.

LionOre on kanadalainen nikkelirikasteen tuottaja, joka toimii Länsi-Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Botswanassa. LionOrella on lisäksi kultakaivos Länsi-Australiassa. Nikkelin tuotannon ohella yhtiön toiminta koostuu sivutuotteina syntyvistä kuparista, koboltista, platinaryhmän metalleista sekä kullasta. LionOre on listattu Toronton, Lontoon, Australian ja Botswanan pörsseihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Xstrata-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli yhteensä yli 100 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi yli 400 miljoonaa euroa. LionOren maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli 914 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi yli 100 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan kohteena oleva LionOre myy ilmoittajan mukaan Suomeen ainoastaan Australiasta laivattua nikkelirikastetta, joka on jalostusketjun alkupään nikkelin välituote (ns. ensi asteen välituote). Nikkelirikastetta valmistetaan sulfidisesta nikkelimalmista. [ ] [3]. Xstrata-konserni ja Glencore myyvät ilmoittajan mukaan Suomeen ferronikkeliä, joka on jalostusketjun loppupään viimeistelty nikkelituote. Ferronikkeliä valmistetaan karkeasta ferronikkelistä, joka puolestaan on lateriittisesta nikkelimalmista tuotettu nikkelin välituote. Ferronikkeliä käytetään ainoastaan ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Ilmoittajan mukaan nikkelirikastetta ja ferronikkeliä tuotetaan siten eri malmeista, toisistaan erillisissä prosesseissa ja lisäksi ne sijaitsevat tuotantoketjun eri vertikaalisilla portailla. Ferronikkelin lisäksi Xstrata myy Suomeen sinkkiä, kuparia sekä vanadiinia ja Glencore öljyä, hiiltä, alumiinia, kuparia, ferroseoksia sekä maataloustuotteita.

LionOren osuus käytetystä nikkelirikasteesta oli vuonna 2006 ilmoittajan arvion mukaan Suomessa[4] [15–25] %. Maailmanlaajuisesti käytetystä nikkelirikasteesta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan alle 10 %. Xstrata-konsernin ja Glencoren osuus käytetystä viimeistellystä ferronikkelistä vuonna 2006 oli ilmoittajan arvion mukaan Suomessa 10–20 % ja maailmanlaajuisesti 15–25 %.

Ilmoittaja viittaa Euroopan komission päätökseen Inco/Falconbridge[5] ja toteaa, että nikkelirikasteen voidaan katsoa muodostavan omat erilliset tuotemarkkinansa. Saman päätöksen perusteella ilmoittaja katsoo, että viimeistelty ferronikkeli kuuluu markkinoille, joka koostuu ruostumattoman teräksen valmistukseen käytettävistä nikkelilaaduista. Ilmoittaja viittaa komission tapauskäytäntöön ja katsoo, että nikkelirikasteen ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetyn nikkelin maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Ilmoittajan mukaan nikkelirikasteen ja ferronikkelin välillä on etäinen vertikaalinen suhde, koska ferronikkelin lisäksi myös nikkelirikasteesta valmistettua LME[6]-asteen nikkeliä voidaan käyttää ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Nikkelirikaste tulee ensin liuottaa/sulattaa nikkelin välituotteeksi ja tämän jälkeen edelleen jalostaa LME-asteen nikkeliksi. Ilmoittajan mukaan osapuolten välisestä etäisestä vertikaalisesta yhteydestä huolimatta, yrityskauppa ei aiheuta haitallisia kilpailuvaikutuksia. [ ], koska nikkelirikasteen tarjonta on maailmanlaajuista ja markkinoilla on useita nikkelirikasteen tarjoajia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Xstrata Plc hankkii määräysvallan LionOre International Mining Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. Euroopan komission päätös COMP/M.4256 – Xstrata/Falconbridge, 13.7.2006.

[2] Ks. Euroopan komission päätös COMP/M.4256 – Xstrata/Falconbridge, 13.7.2006.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] [ ].

[5] Euroopan komission päätös COMP/M.4000 – Inco/Falconbridge, 4.7.2006.

[6] The London Metal Exhance