Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.4.2000

Diaarinumero

294/81/2000

Osapuolet

Geveke N.V. / Cramo AB

Asian vireilletulo

Geveke N.V. (jäljempänä Geveke) on 31.3.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskauppajärjestelystä, jossa holding-yhtiönä toimivan Addum Intressenter AB:n (jäljempänä Addum) osakkeenomistajat myyvät koko Addumin osakekannan Geveken tytäryhtiölle. Industri Kapital 1994 Limited toimii kaupassa Addumin osakkeenomistajien edustajana. Addum omistaa holding-yhtiöidensä kautta Cramo AB:n (jäljempänä Cramo), joka on Addum-yhtiöryhmittymän ainoa varsinaista liiketoimintaa harjoittava yhtiö. Yrityskauppajärjestelyn seurauksena Addum ja Cramo liitetään osaksi Geveke-konsernia.

Geveken maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 4 600 miljoonaa markkaa ja Cramon vastaava liikevaihto noin 890 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Hankkijana toimiva Geveke on alankomaalainen yritys, joka toimii koneiden ja laitteiden sekä teollisuustuotteiden valmistuksessa, markkinoinnissa, myynnissä sekä vuokrauksessa. Suomessa Geveke toimii ainoastaan omistamansa Finn-Metric Oy:n kautta, joka on elektronisen korkeateknologian maahantuonti- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö harjoittaa ainoastaan testaus- ja mittauslaitteistojen, järjestelmäkomponenttien sekä teollisuuden tietotekniikkatuotteiden maahantuontia ja markkinointia. Suomessa sen osuus testaus- ja mittauslaitteistojen kokonaismyynnistä on noin [1–10][1] prosenttia ja vastaavasti järjestelmäkomponenttien sekä teollisuuden tietotekniikkatuotteiden myynnistä noin [0–5][2] prosenttia.

Hankinnan kohteena oleva Cramo toimii rakennuskoneiden ja -laitteiden sekä siirrettävien moduulirakennelmien (tilaelementtien) vuokrauksessa. Suomessa Cramo toimii ainoastaan omistamansa Helsingin Kone-Pekka Oy:n kautta, joka on Cramo Suomi Oy:n tytäryhtiö. Cramon koko liikevaihto Suomesta vuonna 1999 kertyi yksinomaan Helsingin Kone-Pekka Oy:n kautta. Kone-Pekka Oy vuokraa pääasiassa rakennuslaitteita, lämmityslaitteistoja, nostimia, hissejä ja telineitä. Suomessa sen markkinaosuus rakennuslaitteiden ja –koneiden vuokraustoiminnassa on noin [1–10][3] prosenttia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Addum Intressenter AB:n osakkeenomistajat myyvät yhtiön koko osakekannan ja sen myötä Cramo AB:n liiketoiminnan Geveke N.V.:n tytäryhtiölle. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.