Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.5.2001

Diaarinumero

294/81/2001

Osapuolet

CapMan Oyj / Nordic Private Equity Investment Advisers ApS ja NPE General Partner II Limited (yhdessä NPE)

Asian vireilletulo

CapMan Oyj on 11.4.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii yksinomaisen määräysvallan NPE:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Määräysvallan hankkija CapMan Oyj harjoittaa pääomarahastojen hallinnointia, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsultointitoimintaa, arvopaperien omistamista, ostamista ja myymistä sekä kiinteistöjen omistamista, rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, teollista toimintaa sekä yrityskauppavälitystä. CapMan Oyj:n tytäryhtiö CapMan Capital Management Oy käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa useissa yhtiöissä.

NPE harjoittaa rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa, omaisuudenhallintaa ja näihin liittyvää konsulttitoimintaa. NPE käyttää hallinnoimiensa rahastojen puolesta joko yksinomaista tai yhteistä määräysvaltaa kolmessa kohdeyhtiössä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 2][1] miljardia markkaa ja kaupan kohteen NPE:n sekä sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 vastaavasti [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan kohteen NPE:n yritysryhmään kuuluvat viihde-elektroniikka-alalla toimiva AudioNord (AudioNord) International A/S, polyeteenipakkausmateriaaleja valmistava LindPlast A/S (LindPlast) ja lasten, työ sekä urheiluvaatteita valmistava Reima-Tutta Oy (Reima-Tutta). Kohdeyhtiöstä LindPlast ei harjoita aktiivisesti liiketoimintaa Suomessa. AudioNord omistaa Hi-Fi Klubben -vähittäismyyntiketjun, jolla on myyntiliikkeet muun muassa Helsingissä ja Tampereella. Reima-Tutta on suomalainen vaatevalmistaja, jonka tuoteportfolioon kuuluu useita tunnettuja tuotemerkkejä. Yhtiö toimii kotimaan markkinoilla aktiivisesti lähinnä lasten- ja moottoriurheiluvaatteiden markkinasegmenteillä sekä vähäisemmässä määrin vapaa-ajan vaatteiden markkinasegmentillä.

Osapuolet katsovat, että yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja eli tarkastelun kohteena olevalla yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta horisontaalisiin tai vertikaalisiin hyödykemarkkinoihin. Kilpailuviraston selvitys ei tuonut esille osapuolten näkemyksestä poikkeavaa markkinainformaatiota eikä ylipäätään yritysjärjestelystä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia kilpailu- ja markkinavaikutuksia.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Oyj hankkii määräysvallan Nordic Private Equity Investment Advisers ApS ja NPE General Partner II Limited -yhtiöissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeissa oleva tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.