Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.6.2004

Diaarinumero

297/81/2004

Osapuolet

Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. / Sig Pack liiketoimintayksikkö

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 14.5.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. (RBV) hankkii määräysvallan kolmessatoista kuivatuotteiden pakkauskonemarkkinoilla toimivassa yhtiössä, jotka muodostavat SIG Pack -liiketoimintayksikön. Kaupan kohteena on myös vähemmistöosuus Rotzinger AG:ssa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

RBV on Robert Bosch GmbH:n (Bosch) tytäryhtiö. Bosch harjoittaa autotuotteiden, teollisuustekniikan (automaatiotekniikan, pakkauskoneiden, ohjaus- ja säätelykomponenttien) sekä kuluttajahyödykkeiden ja rakennusteknologian (sähkölaitteet, kotitalouksien käyttämät laitteet ja turvallisuustekniikka) tuotekehitystä, tuotantoa ja jakelua. Boschilla on Suomessa kolme tytäryhtiötä: Robert Bosch Oy, Bosch Rexroth Oy ja BSH Kodinkoneet Oy. RBV suunnittelee, kehittää, valmistaa ja asentaa kuivatuotteiden pakkauslinjoja. RBV:llä ei ole Suomessa tytäryhtiöitä.

SIG Pack -liiketoimintayksikkö kuuluu SIG Groupiin. SIG Group on maailmanlaajuinen pakkausmateriaalien toimittaja. SIG Pack -liiketoimintayksikkö harjoittaa yksittäisten elintarviketuotteiden sekä terveyden ja vartalonhoitoon liittyvien tuotteiden pakkaamista. SIG Packilla ei ole Suomessa toimivia tytäryhtiöitä, mutta sillä on Suomessa yksinomainen agentti Oy Dahlberg & Co Ab. SIG Pack -liiketoimintayksikköön kuuluvat seuraavat yksiköt:

  • SIG Pack International AG (palvelut SIG Pack -divisioonalle, joka hoitaa kansainvälisesti SIG -ryhmän pakkauslaitetoimintaa)
  • SIG Pack Systems AG ja SIG Doboy Inc. (pakkauskoneiden ja -laitteiden suunnittelu, valmistus ja myynti)
  • SIG Pack Services AG, SIG Pack Services S.a.r.l., SIG Pack Services Ltd., SIG Pack Services Inc. ja SIG Pack Services GmbH (erityisesti pakkauslaitetoimintaan liittyvät palvelut ja varaosakauppa)
  • SIG Transver AG (syöttö- ja kuljetusjärjestelmien kehittäminen, valmistus ja jakelu)
  • SIG Sapal SA, SIG Demaurex SA ja SIG Pack Ltda. (pakkauslaitteistojen ja vastaavien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja myynti)
  • SIG Pack Pte. Ltd. (pakkauslaitteistojen ja vastaavien tuotteiden myynti)

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Boschin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli 36.357 miljoonaa euroa, RBV:n vastaavasti noin 34,5 miljoonaa euroa ja SIG Pack -liiketoimintayksikön 223,7 miljoonaa euroa. Kauppa on tehty ennen 1.5.2004 voimaan tullutta kilpailurajoituslain (318/2004) muutosta, joten ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajoja arvioidaan vanhan lain säännösten mukaisesti. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyllä on vaikutusta kuivatuotteiden pakkauskoneiden markkinoihin, josta voidaan pakkauskoneen tai siihen kuuluvan teknologian käyttötarkoituksen perusteella erotella viisi relevanttia tuotemarkkinaa. Nämä markkinat ovat (i) täyttö- ja muodostus-/täyttö-/sulkemiskoneet (FFFS); (ii) merkintä- ja etiketöintikoneet; (iii) käärintä-, niputus- ja lavauskoneet; (iv) muut pakkauskoneet sekä (v) pakkauskoneiden osat. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus FFFS-markkinalla on [alle 10 %][1], muiden pakkauskoneiden kohdalta [alle 10 %] ja pakkauskoneiden osien kohdalta [alle 10 %]. Käärintä-, niputus- ja lavauskoneiden markkinoilla toimii osapuolista vain Bosch, jonka markkinaosuus on [alle 20 %]. Kumpikaan osapuolista ei harjoita toimintaa merkintä- ja etiketöintikoneiden markkinalla Suomessa. Ilmoittajan mukaan alan suurimmat yritykset kilpailevat maailmanlaajuisilla markkinoilla. Suurin osa alalla toimivista pienistä tai keskisuurista yrityksistä toimii kuitenkin alueellisella tai kansallisella tasolla. Alueellisina markkinoina voidaan pitää Pohjois-Amerikkaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Länsi-Eurooppaa, Itä-Eurooppaa, Aasian-Tyynenmeren aluetta ja Lähi-itää/Afrikkaa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa robert bosch verpakkingmachines b.v. hankkii määräysvallan kolmessatoista sig pack -liiketoimintayksikön muodostavassa yri- tyksessä. kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d § (laissa 303/1998).

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.