Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.4.2006

Diaarinumero

300/81/2006

Osapuolet

Fujitsu Services Oy / Elisa Oyj:n eräät tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

Fujitsu Services Oy (”Fujitsu”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 3.4.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii eräitä Elisa Oyj:n (”Elisa”) tietoteknisiä palvelutoimintoja.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fujitsu toimii tietoteknisten palvelujen alalla tietojärjestelmien palvelutuottajana ja tuoteratkaisujen toimittajana.

Kaupan kohteena ovat eräät Elisan tietotekniset palvelutoiminnot. Elisa toimii tietoliikenne- ja viestintäalalla. Kyseessä on ulkoistamisjärjestely, jossa Elisa ulkoistaa aiemmin omalla organisaatiollaan Jyväskylän alueella tekemänsä sovellustukipalvelutoiminnot. Ulkoistaminen kattaa useita sovelluksia, joiden hallinta ja ylläpito siirtyvät Fujitsulle. Ulkoistamissopimuksen yhteydessä Elisasta siirtyy neljä henkilöä vanhoina työntekijöinä Fujitsun palvelukseen. Ulkoistamissopimuksen taustalla on Elisan ja Fujitsun 30.6.2004 solmima sopimus Elisan työasematuen ja palvelinten käyttöpalveluiden ulkoistamisesta Fujitsulle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fujitsun maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli lähes 11 miljardia euroa, josta noin 264 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Kaupan kohteelle laskettavissa oleva liikevaihto vuonna 2005 oli noin [ ][1] euroa. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti Fujitsun hankinnat Elisalta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävältä kahden vuoden ajalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat tietoteknisten palvelujen kokonaismarkkinoista. Ilmoittajan mukaan IDC[2] on arvioinut Suomen tietoteknisten palvelujen kokonaismarkkinoiden arvoksi vuonna 2004 noin 2,19 miljardia euroa ja Fujitsun markkinaosuudeksi kyseisillä markkinoilla 10 %. Ilmoittaja katsoo maantieteellisten markkinoiden olevan ETA-alueen laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fujitsu Services Oy hankkii eräitä Elisa Oyj:n tietoteknisiä palvelutoimintoja. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tutkimusyhtiö, joka tekee mm. markkinatutkimuksia (www.idc.com).