Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.6.2002

Diaarinumero

304/81/2002

Osapuolet

Suomen Posti Oyj, Wihuri Oy / Kymppiposti Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 17.5.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Suomen Posti Oyj (jäljempänä Posti) ja Wihuri Oy (jäljempänä Wihuri) perustavat Kymppiposti Oy -nimisen yhteisyrityksen. Osapuolet omistavat kumpikin 50 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistuksen jakautumisen sekä osakassopimuksen määräysten perusteella Posti ja Wihuri käyttävät Kymppiposti Oy:ssä (jäljempänä Kymppiposti) yhteistä määräysvaltaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Postin toimialana on postitoiminta sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta. Postin liiketoiminta on organisoitu viestinvälitykseen ja logistiikkaan. Viestinvälitys kattaa kirje-, suoramarkkinointi-, lehti- ja osoitepalvelut sekä sähköisen viestinnän palvelut. Logistiikkaan kuuluvat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavarankuljetuspalvelut sekä sähköisen kaupan palveluratkaisut.

Wihuri on kauppaa ja teollisuutta harjoittava suomalainen monialayritys. Wihuri on mukana päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa Ruokavarasto-, Eurospar- ja Sesto-ketjuilla sekä tukkukaupassa Metro-ketjulla. Wihuri on myös logistiikkatalo Tuko Logisticsin suurin yksittäinen omistaja. Pakkausteollisuus on Wihurin kansainvälisin toimialaryhmä: Wipak Euroopassa ja Winpak Pohjois-Amerikassa valmistavat elintarvike- ja terveydenhuoltoalan erikoispakkausmateriaaleja sekä pakkausjärjestelmiä. Wihurin teknisen kaupan ryhmä sisältää tuotekokonaisuuden työkaluista ja työstökoneista maarakennuskoneisiin, veneisiin ja moottoreihin. Erityistoimialojen ryhmään kuuluu mm. urheiluvälineitä kauppaava Sportia-ketju.

Posti ja Wihuri käynnistävät Kymppipostin perustamisen myötä franchising-konseptin kokeilun, jolla testataan Postin toimipaikkapalvelujen ja Wihurin päivittäistavarakaupan palvelujen tarjoamista yrittäjäyhteistyömallin avulla. Myymälä- ja franchising-mallista hankitaan kokemuksia kahdeksalla eri kauppapaikalla. Kokeilukohteissa Postin nykyisissä asiakaspalvelutiloissa ryhdytään postipalvelujen ohella myymään elintarvikkeita ja kauppakioskipalveluja. Postipalvelut säilyvät nykylaajuudessaan. Kokeilupisteiden aukioloajat pidentyvät ja toiminnasta ottaa vastuun franchising-yrittäjä. Osapuolten tavoitteena on avata ensimmäinen yrittäjävetoinen yritys loppukesällä 2002 ja loput syksyn kuluessa.

Kymppiposti tulee hallinnoimaan ja kehittämään lähipalvelukonseptia ja siihen kuuluvaa franchising-ketjua. Yhtiö myös solmii franchising-sopimukset ja antaa yrittäjätukea ketjuun kuuluville itsenäisille yrittäjille. Yrityskaupan ilmoittajien mukaan kokeilun taustalla on asiakkaiden palvelutarpeiden muutos sekä tarve lähipalvelujen tuottamiseen niiden vähennyttyä markettien ja isojen ostoskeskusten myötä. Palvelut halutaan läheltä, nopeasti ja vaivattomasti. Aukioloaikojen on oltava pitkät, palveluvalikoiman monipuolinen ja asioinnin helppoa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Posti-konsernin liikevaihto oli vuonna 2001 noin 1 046 miljoonaa euroa ja Wihurin liikevaihto noin 1 490 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska perustettava yhteisyritys harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Ilmoituksen kohteena oleva järjestely on luonteeltaan monialayrityskauppa, jossa kaupan osapuolet toimivat omilla erillisillä markkinoillaan, joilla ei ole suoria horisontaalisia tai vertikaalisia yhteyksiä. Postin ja Wihurin ainoat päällekkäiset liiketoiminnat ovat toimisto- ja pakkaustarvikkeiden sekä korttien vähittäismyynnin markkinoilla. Postikorttien markkinoilla Postin markkinaosuus on sen oman arvion mukaan [5–15][1] prosenttia, kun taas Wihurin markkinaosuus jää marginaaliseksi. Yksityiskulutukseen tarkoitettujen toimistotarvikkeiden markkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [alle 5] prosenttia.

Emoyhtiöiden asemaa Kymppipostin toiminnan kannalta läheisillä markkinoilla voidaan kuvata seuraavasti:

Postilla on osoitteellisten kirjeiden kuljetuksen ja jakelun markkinoilla 100 prosentin markkinaosuus. Toiminta edellyttää postitoimintalain mukaista toimilupaa, jollainen on Postin lisäksi Suomen Suoramainonta Oy:llä. Viimeksi mainittu ei ole kuitenkaan aloittanut toimintaa kirjeiden jakelun markkinoilla. Postin osuus osoitteettomien lähetysten kuljetuksen ja jakelun markkinoilla on noin [40–50] prosenttia. Tärkein kilpailija on Suomen Suoramainonta Oy, jonka markkinaosuus on noin [20–40] prosenttia.

Postin pakettipalveluiden asiakkaat voidaan jakaa ns. vakiopalvelu- ja sopimuspalveluasiakkaisiin. Kymppiposti-yhteisyrityksen kannalta merkitystä on vakiopalveluasiakkailla, jotka ovat Postin toimipisteissä asioivia pakettiasiakkaita – lähinnä kuluttajia ja pk-yrityksiä. Sopimuspalveluasiakkaiden lähetykset sen sijaan noudetaan asiakkaan toimipisteestä. Kuluttajille ja pk-yrityksille suuntautuvasta pakettien jakelutoiminnasta Postilla on noin [50–70] prosentin markkinaosuus. Kilpailijoita ovat mm. Matkahuolto Oy sekä Schenker Express Oy.

Wihurin tärkeimpiä toimialoja Kymppiposti-yhteisyrityksen toiminnan kannalta ovat kioskikauppa sekä päivittäistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa. Wihurin markkinaosuus kullakin näistä hyödykemarkkinoista on [5–15] prosenttia. Sama koskee Wihurin osuutta päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla.

Ilmoittajat toteavat, että yritysjärjestely ei vaikuta Postin asemaan tai yleiseen kilpailutilanteeseen postipalveluiden markkinoilla. Käytännössä kyse on Postin toimipisteiden ylläpidon ulkoistamisesta ja konseptin uudistamisesta. Lisäksi yrityskauppailmoituksessa todetaan, että järjestely tulee toteutuessaan lisäämään kilpailua päivittäistavaroiden markkinoilla ja niitä täydentävillä markkinoilla (mm. kioskikauppa) luomalla kyseisille markkinoille uuden kilpailukykyisen toimijan.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei johda määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Postilla on määräävä markkina-asema ainakin osoitteellisten lähetysten kuljetuksen ja jakelun markkinoilla, mutta yhteisyrityksen perustaminen ei johda tämän aseman vahvistumiseen.

Markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamien lausuntojen perusteella ei ole syytä olettaa, että yrityskaupan seurauksena kilpailu Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla merkittävästi rajoittuisi. Joissakin lausunnoissa on esitetty, että Wihurin ohella muillekin yrityksille tulee taata mahdollisuus tehdä vastaavaa yhteistyötä Postin kanssa – tai ainakin mahdollisuus solmia asiamiespostisopimuksia. Markkinaosapuolet ovat myös esittäneet huolensa siitä, että Postin jakelumonopoliin perustuvia voittoja tai muita kilpailuetuja käytetään yhteisyrityksen toiminnan tukemiseen kilpailua vääristävällä tavalla. Näiltä osin Kilpailuvirasto toteaa, että yrityskauppavalvonnan tehtävänä on arvioida markkinoilla tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja puuttua keskittymiin, jotka johtavat määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen. Kolmansien osapuolten lausunnoissa ei viitata tällaisiin yritysjärjestelyn rakenteellisiin vaikutuksiin, minkä vuoksi Kilpailuvirasto ei voi kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten nojalla ottaa esitettyihin väitteisiin kantaa.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan liitännäisrajoituksena on esitetty hyväksyttäväksi osakassopimuksen sisältämä kilpailukielto, jonka mukaan Posti ja Wihuri eivät saa osakassopimuksen voimassaoloaikana harjoittaa toimintaa, joka kilpailee Kymppipostin toiminnan tai yhtiön toiminnassa käytettävän lähipalvelukonseptin kanssa. Kilpailevaksi toiminnaksi ei osakassopimuksessa katsota Postin asiamiesyrittäjäyhteistyötä, eikä yrityspalveluihin keskittyviä Posteja. Ilmoituksessa todetaan, että kilpailukielto koskee ainoastaan Kymppipostin palvelujen kanssa kilpailevien palvelujen tarjontaa sekä ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla Kymppiposti tulee harjoittamaan liiketoimintaa. Ilmoittajien mukaan kilpailukielto liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön Kymppiposti Oy:n toiminnan käynnistämisen ja sen tulevan toiminnan menestyksen varmistamiseksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan emoyhtiöiden ja Kymppipostin välistä kilpailukieltoa voidaan pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla emoyhtiöt kaupan toteuttamisen hetkellä tarjosivat tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat Kymppipostin tarjoamien hyödykkeiden kanssa. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin Posti ja Wihuri ovat kyseisen osakassopimuksen osapuolina.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Posti Oyj ja Wihuri Oy perustavat Kymppiposti Oy -nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.